អ្វីដែលអ្នកទទួលសេវាគាំទ្រនៅតាមផ្ទះគួរដឹងអំពីការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន

Publications
#5494.06

អ្វីដែលអ្នកទទួលសេវាគាំទ្រនៅតាមផ្ទះគួរដឹងអំពីការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន

ការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះតែងតែជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការក្នុងការវាយ​តម្លៃ ឬការវាយតម្លៃឡើងវិញសម្រាប់សេវា IHSS។  បុគ្គលិកសង្គមរបស់ IHSS អនុវត្តការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះទាំងនេះ។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ច្បាប់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយតម្រូវឲ្យ​ក្រសួងសេវាសង្គមនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CDSS) បង្កើតក្រុមបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធមួយ​ក្រុមដើម្បីបង្កើតពិធីសារសម្រាប់តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋ និងខោនធី​ដើម្បីអនុវត្តសុចរិតភាព និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការទប់ស្កាត់​ការក្លែងបន្លំនៅក្នុងកម្មវិធី IHSS។  ក្រុមបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនោះបានបង្កើតពិធីសារដូចគ្នាទូទាំងរដ្ឋសម្រាប់​សកម្មភាពនានានៃសុចរិតភាពរបស់កម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធី IHSS (ពិធីសារ)។ វិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តនានាដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីសារ​នេះ គឺការចុះត្រួតពិនិត្យតាមផ្ទះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន (UHVs) អំពីសុចរិតភាពរបស់កម្មវិធី។  ឯកសារផ្សព្វផ្សាយនេះពិភាក្សាអំពី UHVs។

 

 

Click links below for a downloadable version.