Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử với Người khuyết tật: Nhân viên Chính quyền Tiểu bang và Địa phương

Publications
#F119.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử với Người khuyết tật: Nhân viên Chính quyền Tiểu bang và Địa phương

Luật pháp yêu cầu các nhà tuyển dụng chính quyền tiểu bang và địa phương phải điều chỉnh tình trạng khuyết tật của bạn. Ấn phẩm này cung cấp cho bạn một bức thư mẫu để yêu cầu một bức thư. Nó có một bức thư mẫu cho bác sĩ của bạn. Nó cho bạn biết bạn phải làm gì nếu nhà tuyển dụng tiểu bang hoặc địa phương của bạn không cung cấp cho bạn chỗ ở cho tình trạng khuyết tật của bạn để bạn có thể thực hiện công việc của mình.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Nhân viên Chính quyền Tiểu bang và Địa phương

Nhân viên chính quyền của tiểu bang và địa phương được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật theo luật tiểu bang và luật liên bang. Tiêu đề I của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) của liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật trong tuyển dụng lao động. Tiêu đề II của ADA nghiêm cấm chính quyền tiểu bang và địa phương phân biệt đối xử với người khuyết tật.  Mục 504 của Đạo luật Phục hồi cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật đối với các thực thể chính phủ nhận tài trợ từ liên bang.

Đạo luật về Việc làm và Nhà ở Công bằng (FEHA) của California cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự. Bất kỳ hành vi nào vi phạm ADA hoặc Mục 504 cũng là vi phạm luật tiểu bang. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, luật tiểu bang có thể cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn so với luật liên bang.

Phân biệt đối xử bao gồm đối xử bất bình đẳng, trả thù và có hành động sách nhiễu đối với nhân viên và ứng viên bị khuyết tật. Điều này cũng bao gồm việc không cung cấp các điều chỉnh hợp lý trong phương pháp thực hiện, chính sách hoặc điều kiện nơi làm việc của chủ sử dụng lao động cho phù hợp với tình trạng khuyết tật của nhân viên hoặc ứng viên. Phương tiện trợ giúp hay điều chỉnh đó có hợp lý hay không còn phụ thuộc vào tình huống cụ thể và loại công việc liên quan. Các điều chỉnh và phương tiện trợ giúp hợp lý không được gây ra thử thách quá mức (khó khăn hoặc chi phí đáng kể) cho chủ sử dụng lao động. Dưới đây là mẫu thư yêu cầu cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý và mẫu thư ủng hộ từ một chuyên gia điều trị.

Dưới đây là một số nguồn thông tin để tìm hiểu thêm về phân biệt đối xử với người khuyết tật và các phương tiện trợ giúp hợp lý khi tuyển dụng:

  • Trang web của U.S. Equal Opportunity Commission (Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ, EEOC): http://www.eeoc.gov/laws/types/disability.cfm
  • Trang web của California Department of Fair Employment and Housing (Sở Việc làm và Nhà ở Công bằng, DFEH) Tiểu bang California: http://www.dfeh.ca.gov/Employment
  • Trang web của Job Accommodations Network (Mạng lưới hỗ trợ Điều chỉnh trong vấn đề Việc làm), để xem thông tin về các phương tiện trợ giúp hợp lý trong tuyển dụng: http://askjan.org
  • Trang web của tổ chức Legal Aid at Work (Trợ giúp Pháp lý trong Công việc), để biết các nguồn lực và đại diện pháp lý): https://legalaidatwork.org/

Tự biện hộ

Nếu quý vị tin rằng mình bị phân biệt đối xử, quý vị có thể liên hệ với Điều phối viên ADA của cơ quan quý vị hoặc văn phòng EEO, hoặc nộp đơn khiếu nại hành chính ở cấp tiểu bang hoặc liên bang.

Mỗi cơ quan của tiểu bang đều phải có Văn phòng về Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEO). EEO chịu trách nhiệm xử lý bất kỳ khiếu nại nào về phân biệt đối xử hoặc yêu cầu cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý trong cơ quan đó. Để tìm thông tin liên lạc của Nhân viên Văn phòng về Cơ hội Việc làm Bình đẳng cho cơ quan của quý vị, vui lòng truy cập:

http://www.calhr.ca.gov/state-hr-professionals/Pages/ocr-description.aspx

Chính quyền địa phương có từ 50 nhân viên trở lên cần chỉ định ít nhất một nhân viên điều phối tuân thủ ADA. Điều phối viên ADA sẽ làm việc với thực thể chính phủ để đào tạo các phòng ban về quyền của người lao động bị khuyết tật và tiến hành điều tra các khiếu nại về việc không tuân thủ theo ADA và luật tiểu bang. Quý vị có thể tìm thông tin liên lạc của điều phối viên ADA tại địa phương của quý vị trên trang web của quận hoặc thành phố.

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại hành chính lên Sở Việc làm và Nhà ở Công bằng (DFEH) Tiểu bang California hoặc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Quý vị có thể nộp khiếu nại lên DFEH trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử. Trang web của DFEH cung cấp thông tin về việc nộp đơn và theo đuổi khiếu nại về phân biệt đối xử: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/.

Quý vị phải nộp đơn khiếu nại hành chính, và nhận được “thư về quyền khởi kiện” từ DFEH trước khi quý vị có thể khiếu kiện về hành vi phân biệt đối xử với người khuyết tật tại tòa án tiểu bang.

Theo thỏa thuận chia sẻ công việc với EEOC, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) là cơ quan liên bang chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra các khiếu nại về phân biệt đối xử trong tuyển dụng việc làm đối với hầu hết các chủ sử dụng lao động theo Tiêu đề II. Nhân viên của các thực thể chính phủ nhận tài trợ từ liên bang nên gửi khiếu nại về phân biệt đối xử theo Mục 504 tới cơ quan liên bang cung cấp tài trợ. Khiếu nại phải được nộp lên DOJ hoặc cơ quan liên bang có liên quan trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử.

Để nộp đơn khiếu nại ADA lên DOJ, hãy sử dụng mẫu đơn khiếu nại trực tuyến có sẵn trên Trang web ADA của Bộ tại www.ada.gov.

Quý vị cũng có thể gửi đơn khiếu nại qua bưu điện lên Bộ phận Phụ trách Quyền của Người khuyết tật tại địa chỉ:
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Civil Rights Division
Disability Rights Section
Washington, D.C. 20530

Các tòa án cho rằng không giống như các tố tụng đối với chủ lao động tư nhân theo ADA T.I, không cần thiết phải nhận được thư về quyền khởi kiện từ DOJ trước khi khiếu kiện lên tòa án theo Tiêu đề II hoặc Mục 504. Các tòa án này đã tuyên bố rằng mặc dù các tiêu chuẩn pháp lý của Tiêu đề I áp dụng cho khiếu nại về phân biệt đối xử trong việc làm theo Tiêu đề II và Mục 504, thì các yêu cầu về thủ tục của Tiêu đề I không áp dụng. Khiếu kiện theo Mục 504 hoặc Tiêu đề II phải được nộp trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử.

Kiện tụng

Các hành vi vi phạm các luật được trình bày ở trên cũng có thể được xử lý thông qua các vụ kiện tư nhân. Xin lưu ý rằng thời hiệu sẽ giới hạn khung thời gian nộp đơn kiện, và quý vị có khả năng thua kiện nếu không hành động trong phạm vi thời hiệu áp dụng. Quyền miễn trừ về chủ quyền cũng có thể hạn chế sự trợ giúp có sẵn từ các thực thể chính phủ. Nếu muốn theo kiện, quý vị nên tham vấn luật sư sớm nhất có thể.

 

 

Mẫu thư Yêu cầu Cung cấp Phương tiện Trợ giúp Hợp lý

[Ngày]

Kính gửi [Chủ sử dụng lao động]:

Tôi viết đơn này để yêu cầu cung cấp [các] phương tiện trợ giúp hợp lý đối với (các) tình trạng khuyết tật của tôi. Tôi [là nhân viên của/đang ứng tuyển vào một vị trí tại] [Tên thực thể công].  Do tình trạng khuyết tật của mình, tôi cần có các phương tiện trợ giúp sau: [liệt kê các phương tiện trợ giúp].   [Bác sĩ/bác sĩ tâm thần/chuyên gia tâm lý/chuyên gia trị liệu/nhân viên bảo trợ xã hội/chuyên gia trị liệu cơ năng/cá nhân khác (mô tả rõ)] đã cho rằng các phương tiện trợ giúp/điều chỉnh này là cần thiết cho khuyết tật của tôi.  Xin xem thư đính kèm từ [tên của bác sĩ hoặc chuyên gia].

Luật tiểu bang và liên bang quy định chủ sử dụng lao động phải điều chỉnh cho phù hợp với nhân viên và ứng viên có khuyết tật. Xin vui lòng trả lời yêu cầu này muộn nhất vào ngày [ngày tháng năm]. Xin liên hệ với tôi tại [số điện thoại và/hoặc địa chỉ email của quý vị] nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào.  Xin cảm ơn.

Trân trọng,

[Tên của quý vị]
[Địa chỉ của quý vị]

 

Mẫu thư ủng hộ

[Ngày]

Kính gửi [Tên thực thể công]:

Tôi là [bác sĩ/bác sĩ tâm thần/chuyên gia tâm lý/chuyên gia trị liệu/nhân viên bảo trợ xã hội/chuyên gia trị liệu cơ năng] cho ông/bà [Tên], và tôi hiểu rõ tình trạng của ông/bà đây.  Ông/bà đây có khuyết tật gây ra một số hạn chế chức năng.  Những hạn chế này bao gồm [liệt kê các hạn chế chức năng đòi hỏi thực hiện điều chỉnh được yêu cầu].

[Điều chỉnh được yêu cầu] là cần thiết cho ông/bà [Tên] để [làm việc tại/ứng tuyển việc làm tại] [Chủ sử dụng lao động].  [Mô tả điều chỉnh sẽ trợ giúp hay hỗ trợ cho cá nhân đó như thế nào].

Cảm ơn quý vị đã cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý này cho ông/bà [Tên].

Trân trọng,

[Tên và Chức Vụ]