Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử với Người khuyết tật: Nhân viên Chính quyền Tiểu bang và Địa phương

Publications
#F119.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử với Người khuyết tật: Nhân viên Chính quyền Tiểu bang và Địa phương

Nhân viên Chính quyền Tiểu bang và Địa phương

Nhân viên chính quyền của tiểu bang và địa phương được bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử do tình trạng khuyết tật theo luật tiểu bang và luật liên bang. Tiêu đề I của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) của liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật trong tuyển dụng lao động. Tiêu đề II của ADA nghiêm cấm chính quyền tiểu bang và địa phương phân biệt đối xử với người khuyết tật.  Mục 504 của Đạo luật Phục hồi cũng nghiêm cấm phân biệt đối xử với người khuyết tật đối với các thực thể chính phủ nhận tài trợ từ liên bang.

 

 

Click links below for a downloadable version.