Fact Sheet ng Diskriminasyon sa Kapansanan: Mga Empleyado ng Estado At Lokal na Pamahalaan

Publications
#F119.08

Fact Sheet ng Diskriminasyon sa Kapansanan: Mga Empleyado ng Estado At Lokal na Pamahalaan

Mga Empleyado ng Estado At Lokal na Pamahalaan

Ang mga empleyado ng estado at lokal na pamahalaan ay protektado mula sa diskriminasyon sa kapansanan sa ilalim ng batas ng estado at pederal. Title I ng batas na Americans with Disabilities Act (ADA) ay nagbabawal sa diskriminasyon sa kapansanan sa trabaho. Ang Title II ng ADA ay nagbabawal sa diskriminasyon sa kapansanan ng estado at mga lokal na pamahalaan. Ipinagbabawal din ng Seksiyon 504 ng Rehabilitation ang diskriminasyon sa kapansanan laban sa mga entidad ng pamahalaan na tumatanggap ng mga pederal na pondo.

 

 

Click links below for a downloadable version.