Fact Sheet ng Diskriminasyon sa Kapansanan: Mga Empleyado ng Estado At Lokal na Pamahalaan

Publications
#F119.08

Fact Sheet ng Diskriminasyon sa Kapansanan: Mga Empleyado ng Estado At Lokal na Pamahalaan

Ang batas ay nag-aatas sa mga employer ng estado at lokal na pamahalaan na tanggapin ang iyong kapansanan. Ang publikasyong ito ay nagbibigay sa iyo ng halimbawang liham para humingi ng isa. Mayroon itong halimbawang sulat para sa iyong doktor. Sinasabi nito sa iyo kung ano ang gagawin kung ang iyong estado o lokal na tagapag-empleyo ay hindi magbibigay sa iyo ng akomodasyon para sa iyong kapansanan upang magawa mo ang iyong trabaho.

Disclaimer: Ang publication na ito ay legal na impormasyon lamang at hindi legal na payo tungkol sa iyong indibidwal na sitwasyon. Ito ay kasalukuyang sa petsa na nai-post. Sinusubukan naming i-update ang aming mga materyales nang regular. Gayunpaman, ang mga batas ay regular na nagbabago. Kung gusto mong matiyak na hindi nagbago ang batas, makipag-ugnayan sa DRC o ibang legal na opisina.

Mga Empleyado ng Estado At Lokal na Pamahalaan

Ang mga empleyado ng estado at lokal na pamahalaan ay protektado mula sa diskriminasyon sa kapansanan sa ilalim ng batas ng estado at pederal. Title I ng batas na Americans with Disabilities Act (ADA) ay nagbabawal sa diskriminasyon sa kapansanan sa trabaho. Ang Title II ng ADA ay nagbabawal sa diskriminasyon sa kapansanan ng estado at mga lokal na pamahalaan. Ipinagbabawal din ng Seksiyon 504 ng Rehabilitation ang diskriminasyon sa kapansanan laban sa mga entidad ng pamahalaan na tumatanggap ng mga pederal na pondo.

Ang California Fair Employment and Housing Act (FEHA) ay nagbibigay ng mga katulad na proteksyon. Anumang paglabag sa ADA o Seksiyon 504 ay isang paglabag sa batas ng estado. Gayunpaman, sa ilang mga sitwasyon, ang batas ng estado ay maaaring magbigay ng mas mataas na antas ng proteksyon kaysa sa pederal na batas.

Kabilang sa diskriminasyon ang hindi patas na pagtrato, paghihiganti at panliligalig laban sa mga empleyado at mga aplikante na may mga kapansanan. Kasama rin dito ang kabiguang magbigay ng makatwirang mga pagbabago ng employer sa mga gawi, patakaran o kundisyon sa lugar ng trabaho upang matugunan ang pangangailangan ng kapansanan ng isang empleyado o aplikante. Kung ang isang kaluwagan sa pangangailangan o pagbabago ay makatwiran depende sa partikular na sitwasyon at uri ng trabaho na kasangkot. Ang makatwirang mga kaluwagan sa pangangailangan at mga pagbabago ay hindi dapat magdulot ng labis na pahirap (malaking hirap o gastos) sa employer. Isang sample letter para humiling ng makatuwirang pagtugon sa kaluwagan, at isang sample support letter mula sa isang propesyonal sa pagpapagamot, ang nasa ibaba.

Nasa ibaba ang ilang resources upang matuto nang higit pa tungkol sa diskriminasyon sa kapansanan at makatwirang mga pagtugon sa kaluwagan sa trabaho:

Self-Advocacy

Kung naniniwala ka na ikaw ay nakaranas ng diskriminasyon, maaari kang makipag-ugnayan sa ADA Coordinator o tanggapan ng EEO ng iyong ahensiya, o magsampa ng isang reklamong administratibo sa antas ng estado o pederal.

Ang bawat ahensiya ng estado ay dapat magkaroon ng Equal Employment Opportunity Office (EEO). Ang EEO ay may pananagutan sa paghawak ng anumang mga claim ng diskriminasyon o mga kahilingan para sa makatwirang accommodation sa loob ng ahensyang iyon. Upang mahanap ang impormasyon ng contact ng Equal Opportunity Officer  para sa iyong ahensya, pakibisita ang:

http://www.calhr.ca.gov/state-hr-professionals/Pages/ocr-description.aspx

Ang mga lokal na pamahalaan na may 50 o higit pang mga empleyado ay dapat humirang ng hindi bababa sa isang empleyado upang magsaayos ng pagsunod sa ADA. Ang coordinator ng ADA ay nakikipagtulungan sa entidad ng pamahalaan upang turuan ang mga kagawaran sa mga karapatan ng mga empleyado na may mga kapansanan at nagsasagawa ng mga pagsisiyasat ng mga reklamo ng hindi pagsunod sa ADA at batas ng estado. Makakahanap ka ng impormasyon ng contact para sa iyong lokal na coordinator ng ADA sa website ng lungsod o county.

Maaari ka ring magsampa ng reklamong administratibo sa California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) o U.S. Department of Justice.

Ang mga reklamo ay maaaring isampa sa DFEH sa loob ng isang taon mula sa petsa ng diskriminasyon. Ang website ng DFEH ay may impormasyon tungkol sa pag-file at pagpapatuloy ng reklamo sa diskriminasyon: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/.

Dapat kang magsampa ng reklamong administratibo, at kumuha ng "right to sue letter" mula sa DFEH bago ka makapag-file ng isang kaso para sa diskriminasyon sa kapansanan sa hukuman ng estado.

Sa ilalim ng kasunduan na work-sharing sa EEOC, ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay ang pederal na ahensiya na pangunahing responsable sa pag-imbestiga sa mga reklamo sa diskriminasyon sa trabaho laban sa karamihan sa mga employer ng Title II. Ang mga empleyado ng mga entidad ng pamahalaan na tumatanggap ng pederal na pagpopondo ay dapat magsumite ng mga reklamo sa diskriminasyon sa ilalim ng Seksyon 504 sa pederal na ahensiya na nagbibigay ng pondo. Ang mga reklamo ay dapat na isampa sa DOJ o sa may kaugnayang pederal na ahensiya sa loob ng 180 araw mula sa diskriminasyon.

Upang magsampa ng reklamo sa ADA sa DOJ, gamitin ang form ng reklamo sa online na makukuha sa ADA Website ng Department sa www.ada.gov.

Ang mga reklamo ay maaari ring ipadala sa Seksyon sa Mga Karapatan sa Kapansanan sa:
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Civil Rights Division
Seksyon sa mga Karapatan sa Kapansanan
Washington, D.C. 20530

Ayon sa korte, hindi katulad ng mga pagkilos na isinampa laban sa mga pribadong employer sa ilalim ng ADA T.I, hindi kinakailangan na kumuha ng isang sulat na tama mula sa DOJ bago magsampa ng Title II o 504 na kaso sa korte. Sinabi ng mga korte na habang ang mga legal na pamantayan ng Title I ay nalalapat sa Title II at 504 claim sa diskriminasyon sa pagtatrabaho, ang mga kinakailangan sa pamamaraang ng Title I na hindi ko ginagawa. Ang mga lawsuits sa ilalim ng Seksyon 504 o T.II ay dapat na isampa sa loob ng isang taon mula sa petsa ng diskriminasyon.

Litigasyon

Ang mga paglabag sa mga batas na tinalakay sa itaas ay maaari ring ipatupad sa pamamagitan ng mga pribadong kaso. Mangyaring malaman na ang mga batas ng mga limitasyon ay naghihigpit sa takdang panahon para sa paghaharap ng paglilitis, at maaari kang mawalan ng claim kung hindi ka kikilos sa loob ng naaangkop na batas ng mga limitasyon. Ang kapangyarihan ng kalayaan ay maaari ring limitahan ang tulong  mula sa mga entidad ng pamahalaan. Kung interesado ka na magsampa ng kaso, dapat kang kumunsulta sa isang abogado sa lalong madaling panahon.

 

 

 

Sample Letter para Humingi ng Makatuwirang Accommodation

[Petsa]

Mahal na [Employer]

Sumusulat ako upang humiling ng [isang] makatwirang kaluwagan para sa aking kapansanan/mga kapansanan. Ako ay [isang empleyado ng/nag-aaplay para sa isang posisyon sa] [Public Entity].  Dahil sa aking kapansanan, kailangan ko ang mga sumusunod na kaluwagan: [listahan ng mga kaluwagan].   Ang aking [physician/psychiatrist/psychologist/therapist/social worker/occupational therapist/ ibang indibidwal (naglalarawan)] ay itinuring na mga kaluwagan/ pagbabago na kailangan para sa aking kapansanan.  Pakitingnan ang nakalakip na sulat mula kay [doktor o pangalan ng propesyonal].

Ang batas ng pederal at estado ay nangangailangan ng mga employer na tumanggap ng mga empleyado at aplikante na may mga kapansanan. Mangyaring tumugon sa kahilingang ito sa [petsa]. Huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin sa [iyong numero ng telepono at/o e-mail address] kung mayroon kang anumang mga katanungan.  Salamat.

Lubos na gumagalang,

[Pangalan mo]
[Address mo]

 

Halimbawagang Liham ng Suporta

[Petsa]

Mahal na [Pampublikong Entidad]:

Ako ang [physician/psychiatrist/psychologist/therapist/social worker/occupational therapist] para kay [Pangalan], at pamilyar ako sa  kanyang kondisyon.  Siya ay may kapansanan na nagiging sanhi ng ilang mga limitasyon sa pagkilos.  Kasama sa mga limitasyon na ito ang [listahan ng mga limitasyon sa pagganap na nangangailangan ng hiniling na kaluwagan].

[Ang hiniling na kaluwagan] ay kinakailangan para kay [Pangalan] upang [magtrabaho sa/mag-aplay para sa trabaho sa] [Employer].  [Ilarawan kung paano makakatulong o susuporta ang accommodation  sa indibidwal].

Salamat sa pagbibigay ng makatwirang kaluwagan para kay [Pangalan].

Lubos na gumagalang,

[Pangalan at Titulo]