Qhov tseeb ntawm kev sib cais hom xiam Oob khab: Cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv thiab hauv txoov kav pov tswj nroog

Publications
#F119.09

Qhov tseeb ntawm kev sib cais hom xiam Oob khab: Cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv thiab hauv txoov kav pov tswj nroog

Txoj cai lij choj hais kom cov tswv hauj lwm hauv xeev thiab tsoom fwv hauv zos kom haum rau koj qhov kev tsis taus. Daim ntawv tshaj tawm no muab ib tsab ntawv rau koj los thov ib qho. Nws muaj ib tsab ntawv rau koj tus kws kho mob. Nws qhia koj tias yuav ua li cas yog tias koj lub xeev lossis tus tswv haujlwm hauv cheeb tsam yuav tsis muab kev pabcuam rau koj qhov kev tsis taus yog li koj tuaj yeem ua koj txoj haujlwm.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv thiab hauv txoov kav pov tswj nroog.

Cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv thiab nyob hauv txoov kav pov tswj nroog uas yog cov neeg xiam Oob khab yuav tau txais kev tiv thaiv los ntawm kev cai lij choj thiab txoj cai lij choj hauv teb chaws meskas. Tau txais txoj cai hom I ntawm kev cai lij choj hais txog cov neeg xiam Oob khab nyob hauv lub teb chaws meskas rau cov neeg asmeskas (ADA) tau hais txoj kev txwv tseg cia tias: tsis pub sib cais cov neeg xiam Oob khab hauv tsoom fwv thiab hauv txoov kav pov tswj nroog .nyob hauv tshooj 504 hauv cai lij choj hais txog kev kho lub neej txoj sia,  nrog rau txoj kev txwv lwm lwm yam uas tau hais tseg rau hauv txoj cai lij choj uas hais txog kev sib cais cov neeg xiam Oob khab  uas tau txais kev txhawb nqa fab peev nyiaj los ntawm teb chaws meskas.

Txoj cai lij choj hais txog kev saib xyuas txoj kev ncaj ncees rau tus tswv tuam txhab thiab vaj tsev (DFEHA) ntawm tsoom fwv california kuj muaj kev tiv thaiv txoj cai zoo ib yam thiab.muaj kev yuam cai hauv ADA los yog hauv tshooj 504 hauv kev cai lij choj ntawm tsoom fwv. Tab sis kuj tsis tau hais txog qee yam. Tsoom fwv txoj cai lij choj yuav tiv thaiv txoj cai tau zoo dua.

Kev sib cais cov neeg xiam Oob khab yog muaj xws li kev sib pab yam tsis muaj txiaj ntsig rau lawv, yuav ua rau lawv paub tias lawv tus kheej tsis muaj nuj nqis thiab raug yuam cai rau cov neeg ua hauj lwm thiab cov tab tom nrhiav hauj lwm uas yog neeg xiam Oob khab. Thiab nrog rau qhov tsis tsim kho qhov chaw ua hauj lwm kom muaj kev yooj yim rau lawv los ntawm tus tswv tuam txhab,  txoj cai los yog qhov chaw ua hauj lwm uas yuav yooj yim rau cov neeg tus taw, tu tes ntawm  cov neeg ua hauj lwm los yog cov tab tom nrhiav hauj lwm hom xiam Oob khab. Tsis hais lub tsev nyob los yog tsim kho lub chaw ua hauj lwm nws kuj nce rau ntawm hom hauj lwm ntawv.

Qhov laj thawj ntawm qhov muab cov neeg ua hauj lwm rau txhua txoj hauj lwm thiab kev tsim kho tsis raug yuav ua rau ntsib kev nyuab siab tom qab(ntsib kev nyuab siab los yog muaj kev siv nyiaj ntau) . Daim ntawv piv txwv hais txog qhov laj thawj ntawm kev nkag mus ua hauj lwm thiab daim ntawv txhawb nqa hauv txoj kev ua hauj lwm , muaj li nram qab no:

Qee txoj kev kawm  paub ntawm no yog kawm paub hais txog kev cais kom paub meej hom xiam Oob khab thiab qhov laj thawj ntawm qhov yuav txais los ua hauj lwm:

Kev pab yus tus kheej

Yog koj paub tias koj raug txiav cais tawm ntawm pab neeg xiam oob khab, koj yuav tsum tau sau ntawv thov kev saib xyuas qhov ncaj ncees mus rau lub chaw ua hauj lwm ADA los yog lub chaw ua hauj lwm EEO, los yog sau ib daim ntawv foob xav mus rau lub koom haum tsoom fwv los yog lub tsev koom haum loj txhua qhov hauv teb chaws meskas.

Lub koom haum tsoom fwv txhua qhov yog lub chaw ua hauj lwm tiv thaiv kev yuam cai ntawm cov neeg xiam oob khab(EEO). Lub chaw ua hauj lwm EEO yuav tsum tau saib xyuas txhua daim ntawv foob los yog kev thov ua hauj lwm rau hauv txhua lub tuam txhab uas sawv cev rau lub tuam txhab loj hauv txua lub xeev. Tiv tauj lub chaw ua hauj lwm sawv cev los tiv thaiv  kev yuam cai ntawm cov neeg xiam oob khab. Xav paub ntxiv kom ntau tshaj no mus tshawb nrhiav tau li no:   

http://www.calhr.ca.gov/state-hr-professionals/Pages/ocr-description.aspx

Txoov kav pov tswj hauv xeev yuav tsum muaj cov neeg ua hauj lwm li ntawm 50 leej neeg nce mus, thiab yuav tsum muaj 1 tug raug xaiv tsa los ua tus txuas hauj lwm nrog rau ADA  ua lub luag hauj lwm nrog tsoom fwv, pab qhia kev paub ntawm txoj cai rau cov neeg ua hauj lwm uas xiam Oob khab thiab pab tshawb nrhiav cov ntawv foob uas tsis tau muab coj los sab laj thiab yuav hais mus raws li txoj kev cai lij choj. Koj nug ntxiv tau nrog tus txuas hauj lwm nrog ADA ze hauv lub nroog uas koj nyob los yog qhov chaw nyob raws li tus website hauv nej lub roog.

Tsis tag li ntawv, koj tseem yuav tau xa dam ntawv foob mus rau koog chaw ua hauj lwm hauv california lub tuam tsev saib xyuas kev ncaj ncees ntawm kev ntiav neeg ua hauj lwm thiab saib xyuas vaj tsev(DFEH) los yog lub tuam tsev saib xyuas kev ncaj ncees hauv teb chaws meskas.

Daim ntawv foob koj yuav tsun xa mus rau lub chaw ua hauj lwm DFEH tsis pub dhau 1 xyoo uav tsij li hnub uas koj raug yuam cai. Dua li ntawv lawm koj xav paub ntxiv ntawm kev xa daim ntawv foob mus tshawb nrhiav tau ntxiv hauv lub chaw ua hauj lwm DFEH yuav muaj cov ntawv qhia thiab kev ua ntawv tsis txaus suab:  https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/

Koj yuav tsum xa daim ntawv foob mus rau koog chaw ua hauj lwm hauv roog thiab tos txais daim ntawv”thov txoj cai ncaj ncees” los ntawm lub chaw ua hauj lwm DFEH ua ntej uas koj yuav xav daim ntawv foob mus rau lub chaw ua hauj lwm txiav plaub ntug tsoom fwv ua lub luag hauj lwm hais txog kev sib cais cov neeg xiam Oob khab.

Nyob hauv tsab ntawv pom zoo hais txog kev ua hauj lwm ua kev ntawm lub chaw ua hauj lwm EEOC, pawg saib kev ncaj ncees(DOJ)hauv teb chaws meskas hais txog kev saib xyuas cov teeb mem hauv daim ntawv foob uas hais txog kev sib cais ntawm cov neeg xiam Oob khab hom xiam Oob khab tib II nrog rau lub tuam txhab uas ntiav neeg ua hauj lwm. Tsoom fwv cov neeg ua hauj lwm yuav tau txais cov nyiaj los ntawm kev txhawb nqa cov ntawv foob raws li tsooj 504 uas tau hais tseg ib feem ntawm cov nyiaj ntxiv. Daim ntawv foob yuav raug xav mus rau pawg ua hauj lwm saib kev ncaj ncees(DOJ) los yog qhov chaw sawv cev rau lub chaw ua hauj lwm hauv teb chaws meskas tsis pub dhau 180 hnub tom qab uas tau muaj kev sib cais.

Xav daim ntawv foob mus rau lub chaw ua hauj lwm ADA thiab xa mus rau lub chaw ua hauj lwm DOJ, uas siv online hauv tus website ntawm lub chaw ua hauj lwm ADA uas yog: www.ada.gov.

Dhau ntawv lawm daim ntawv foob tuaj yeem xav hauv cov chaw xa ntawv mus rau lub chaw ua hauj lwm tiv thaiv txoj cai rau cov neeg xiam oob khab tau raws li tus leb hauv qab no:

Pawg saib xyuas kev ncaj ncees hauv teb chaws meskas.
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Civil Rights Division
Tuam tsev saib xyuas txoj cai rau cov neeg xiam Oob khab
Washington, D.C. 20530

Fab tsev txiav plaub ntug yuav tsis tuaj yeem txiav txim phua kev txhaum rau lub tuam txhab uas ntiav neeg ua hauj lwm ADA T.I,  txawm tsis muaj daim ntawv thov kev ncaj ncees los ntawm pawg saib xyuas kev ncaj ncees DOJ ua ntej uas yuav xav daim ntawv thov hom thib II los yog raws li tshooj 504 hauv kev cai lij choj hais txog ua ntej qhov yuav txiv rooj plaub. Thiab yuav saib raws li kev cai lij choj ntawm cov cai hom I thiab hom II thiab tshooj 504  rau lub tuam txhab uas raug foob hais tias nws tau cais tshem cov neeg xiam Oob khab , cov neeg ua hauj lwn soj ntsuam yuav tsis ua daws li hom I. Raws li hauv txoj cai lij choj nyob rau tshooj 504 los yog txoj cai hom II yuav tau xa dam ntawv foob suav txij hnub raug yuam cai mus txog rau ib lub xyoo.

Raws li txoj cai

Tus neeg uas yuam cai hauv txoj kev cai lij choj uas tau hais tseg los saum toj no yuav tsum tau txhaum cai raws li kev cai lij choj. Koj yuav tsum nco ntsoov tias koj qhov xwm txheej ntawm daim ntawv foob muaj sij hawm luv thiab ntev  txog li lub sij hawm hais tseg xwb, thiab muaj qhov yuav ua rau daim ntawv foob tsis muaj tseeb yog tias koj tsis ua raws li lub sij hawm tem tseg. Yog tias koj xav paub raws li txoj cai, koj mam li thov tus kws lij choj qhia rau koj sai li sai tau.

 

 

Ib qhov piv txwv ntawm daim ntawv muaj cov laj thawj rau kev nrhiav hauj lwm

[Hnubtim]

[Saib siab txog]:

Kuv sau daim ntawv no rau koj yuav thov [a] laj thawj thov mus ua hauj lwm ntawm hom xiam Oob khab ntawm yus tus kheej/kev xiam Oob khab. Kuv [ yog neeg ua hauj lwm ntawm / thov rau txoj hauj lwm ] [ tus neeg sawv cev lub npe ]. Vim tias kuv yog ib tus neeg xiam Oob khab , kuv thiaj thov los ua hauj lwm  [ lub npe ua hauj lwm ]. Kev ua hauj lwm ntawm kuv /qhov xav tau yog xav kom qhov xiam Oob khab ntawm kuv rov qab ua tau hauj lwm zoo [ nrig pas /puas hlwb/pab hauj lwm zej zog/kho txoj kev xav /lwm lwm tus(piav qhia) ].  Thov saib lub npev ntawv ntxuas ntawm no [ tus kws kho mob lub npe los yog tus kws kho mob tshwj xeeb tshaj].

Txoj cai lij choj ntawm teb chaws meskas pab txhawb nqa cov tuam txhab kom txais cov neeg xiam Oob khab los ua hauj lwm thiab txais cov tuaj nrhiav hauj lwm uas yog neeg xim oob khab . Thov teb cov lus nug li ntawm [ hnub tim, hli, xyoo ]. Tiv tauj peb [ leb xov tooj tiv tauj thiab chaw nyob ] yog tias muaj lus xav nug.

Ua tsaug.

(Yus lub npe)
[Chaw nyob]

 

Ib qho piv txwv ntawm dam ntawv txhawb nqa kev nrhiav hauj lwm

[Hnub tim]

Saib siab txog[_______]:

Kuv uas yog tus [ nrig pas/xiamhlwb/pab hauj lwm zej zog/kho kev xav /lwm lwm tus (piav qhia)]  koj [lub npe], thiab kuv paub zoo txog nws tus kheej [nws] yog tus xiam Oob khab ua ib txoj hauj lwm tshwj xeeb nkaus xwb,  kev txwv muaj [cov hauj lwm uas raug txwv nyob hauv chaw ua hauj lwm].

[Thov ua hauj lwm] pom tau tias tseem ceeb rau koj [lub npe] yuav [ ua hauj lwm/nrhiav hauj lwm nrog tuam txhab] [tus tswv tuam txhab].  [Piav qhia qhov yuav ua li cas thiaj pab tau los yog txhawb nqa cov tib neeg ua hauj lwm].

Thov ua tsaug ntau rau koj tus muab sij hawm rau kuv tau txais cov neeg xiam oob khab los ua hauj lwm[lub npe].

Ua tsaug