Qhov tseeb ntawm kev sib cais hom xiam Oob khab: Cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv thiab hauv txoov kav pov tswj nroog

Publications
#F119.09

Qhov tseeb ntawm kev sib cais hom xiam Oob khab: Cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv thiab hauv txoov kav pov tswj nroog

Cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv thiab hauv txoov kav pov tswj nroog.

Cov neeg ua hauj lwm rau tsoom fwv thiab nyob hauv txoov kav pov tswj nroog uas yog cov neeg xiam Oob khab yuav tau txais kev tiv thaiv los ntawm kev cai lij choj thiab txoj cai lij choj hauv teb chaws meskas. Tau txais txoj cai hom I ntawm kev cai lij choj hais txog cov neeg xiam Oob khab nyob hauv lub teb chaws meskas rau cov neeg asmeskas (ADA) tau hais txoj kev txwv tseg cia tias: tsis pub sib cais cov neeg xiam Oob khab hauv tsoom fwv thiab hauv txoov kav pov tswj nroog .nyob hauv tshooj 504 hauv cai lij choj hais txog kev kho lub neej txoj sia,  nrog rau txoj kev txwv lwm lwm yam uas tau hais tseg rau hauv txoj cai lij choj uas hais txog kev sib cais cov neeg xiam Oob khab  uas tau txais kev txhawb nqa fab peev nyiaj los ntawm teb chaws meskas.

 

 

Click links below for a downloadable version.