برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: کارمندان دولت ایالتی و محلی

Publications
#F119.16

برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: کارمندان دولت ایالتی و محلی

کارمندان دولت ایالتی و محلی

کارمندان دولت ایالتی و محلی به موجب قانون ایالتی و قانون فدرال در برابر تبعیض به دلیل معلولیت محافظت می شوند. عنوان I قانون فدرال معلولین آمریکا (ADA) تبعیض در استخدام به دلیل معلولیت را نهی می کند. عنوان II قانون ADA تبعیض به دلیل معلولیت را توسط دولت های فدرال و محلی نهی می کند. بخش 504 قانون توانبخشی نیز تبعیض به دلیل معلولیت را برای نهادهای دولتی که بودجه فدرال دریافت می کنند،‌نهی می کند.

 

 

Click links below for a downloadable version.