برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: کارمندان دولت ایالتی و محلی

Publications
#F119.16

کارمندان دولت ایالتی و محلی

کارمندان دولت ایالتی و محلی به موجب قانون ایالتی و قانون فدرال در برابر تبعیض به دلیل معلولیت محافظت می شوند. عنوان I قانون فدرال معلولین آمریکا (ADA) تبعیض در استخدام به دلیل معلولیت را نهی می کند. عنوان II قانون ADA تبعیض به دلیل معلولیت را توسط دولت های فدرال و محلی نهی می کند. بخش 504 قانون توانبخشی نیز تبعیض به دلیل معلولیت را برای نهادهای دولتی که بودجه فدرال دریافت می کنند،‌نهی می کند.

 

نسخه کامل دانلود زیر کلیک کنید.