សលាកបត្រព័ត៌មានស្តីពីការរើសអើងលើពិការភាព៖ បុគ្គលិករដ្ឋ និងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន

Publications
#F119.06

សលាកបត្រព័ត៌មានស្តីពីការរើសអើងលើពិការភាព៖ បុគ្គលិករដ្ឋ និងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាន

បុគ្គលិក​រដ្ឋ និង​បុគ្គលិក​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​មូលដ្ឋាន

បុគ្គលិក​រដ្ឋ និង​បុគ្គលិក​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងមូលដ្ឋាន​​ ត្រូវ​ទទួល​បាន​ការ​ការពារ​​ដោយ​ច្បាប់​របស់​​រដ្ឋ​និង​សហព័ន្ធចំពោះ​​ការ​រើស​អើង​លើ​ពិការភាព​​។​ មាត្រា I ​នៃ​ច្បាប់​សហ​ព័ន្ធ​​ស្តីពី​​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ដែល​មាន​ពិការភាព​ (ADA) ហាមឃាត់​​ការ​រើស​អើង​លើ​ពិការភាព​​​នៅ​​ក្នុង​ការងារ​។​ មាត្រា II ​នៃ​ច្បាប់​ ADA ហាមឃាត់​រដ្ឋ​និង​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងមូលដ្ឋាន​​​ចំពោះ​​ការ​រើស​អើង​លើ​ពិការភាព​​​​។​ មាត្រា​​ 504 នៃ​ច្បាប់​ស្តារនីតិសម្បទា​ ក៏​ហាម​ឃាត់​ផង​ដែរ​ចំពោះ​​ការ​រើស​អើង​លើ​ពិការភាព​​ប្រឆាំង​នឹង​អង្គភាព​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ទទួល​មូល​និធិ​ពី​សហព័ន្ធ​។​

 

 

Click links below for a downloadable version.