Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Tiếp cận Tòa án Tiểu bang California

Publications
#F113.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Tiếp cận Tòa án Tiểu bang California

Luật liên bang và tiểu bang cấm các tòa án tiểu bang phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật và quy định các tòa án phải cung cấp cho người khuyết tật các điều chỉnh hợp lý mà họ cần để tham gia đầy đủ vào hệ thống tòa án.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Luật Phân biệt đối xử do Khuyết tật của Liên bang và Tiểu bang

Luật liên bang và tiểu bang cấm các tòa án tiểu bang phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật và quy định các tòa án phải cung cấp cho người khuyết tật các điều chỉnh hợp lý mà họ cần để tham gia đầy đủ vào hệ thống tòa án. Tiêu đề II của Đạo luật Người Mỹ Khuyết (ADA, Americans with Disabilities Act) tật cấm các thực thể chỉnh phủ tiểu bang và địa phương, bao gồm các hệ thống tòa án, phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật. Tiêu đề II cũng quy định các thực thể chính phủ cung cấp điều chỉnh hợp lý cho người khuyết tật để đảm bảo họ có khả năng tiếp cận bình đẳng với dịch vụ chính phủ. Mục 504 của Đạo luật Phục (Rehabilitation Act) hồi cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự chống các thực thể nhận tài trợ liên bang phân biệt đối xử. Bộ luật Chính phủ California Mục (California Government Code) 11135 bảo vệ chống lại hành vi phân biệt đối xử của các thực thể chính phủ tiểu bang và địa phương và doanh nghiệp nhận kinh phí tiểu bang.

Tự Biện hộ

Dưới đây là liên kết đến Thông tin ADA từ trang mạng Tòa án California: 

Trang mạng này cung cấp cho quý vị thông tin cần thiết để yêu cầu điều chỉnh hợp lý từ tòa án. Trang mạng này cũng bao gồm một liên kết đến biểu mẫu MC-410 để yêu cầu điều chỉnh, cùng với một video “hướng dẫn” điền biểu mẫu.

Nếu tòa án từ chối điều chỉnh mà quý vị cần, quý vị có quyền yêu cầu cứu xét. Các bước quý vị thực hiện phụ thuộc vào người từ chối yêu cầu của quý vị.

Nếu một nhân viên tòa án phi tư pháp (thư ký hay ủy viên bồi thẩm) từ chối yêu cầu của quý vị, quý vị có thể yêu cầu một viên chức tư pháp (thẩm phán hoặc ủy viên tòa án) cứu xét quyết định.  Quý vị cũng có thể yêu cầu một viên chức tư pháp cứu xét quyết định nếu quý vị nghĩ rằng các điều chỉnh được cung cấp là chưa thích đáng.  Viên chức tư pháp này sẽ ngồi chủ tọa phiên điều trần hoặc phiên xử.  Nếu phiên điều trần hoặc phiên xử chưa được chỉ định một thẩm phán, quý vị có thể yêu cầu thẩm phán chủ tọa phiên tòa cứu xét quyết định. Trong cả hai trường hợp, quý vị phải yêu cầu cứu xét trong vòng 10 ngày kể từ ngày trên thông báo về quyết định từ chối hoặc điều chỉnh.

Nếu một viên chức tư pháp (thẩm phán hay ủy viên tòa án) từ chối yêu cầu của quý vị, quý vị có thể nộp thỉnh cầu huấn thị đặc biệt lên tòa thượng thẩm. Quý vị có thể nộp thỉnh cầu tương tự nếu quý vị nghĩ rằng viên chức tư pháp đã cấp cho mình các điều chỉnh không thích đáng.  Trong cả hai trường hợp, quý vị có 10 ngày kể từ ngày trên thông báo về quyết định từ chối hoặc điều chỉnh để nộp thỉnh cầu. Quý vị có thể cần một luật sư trợ giúp để nộp thỉnh cầu này.

Nếu quý vị tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử, quý vị cũng có thể nộp khiếu nại hành chính cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ, Department of Justice) theo luật liên bang, hoặc cho Sở Việc làm và Gia cư Công bằng (DFEH, Department of Fair Employment and Housing) California. Phải nộp khiếu nại DOJ trong vòng180 ngày kể từ ngày có hành vi phân biệt đối xử. Phải nộp khiếu nại DFEH trong vòng một năm kể từ ngày có hành vi phân biệt đối xử.

Bên dưới là thông tin liên hệ với DOJ và DFEH.

Khiếu nại DOJ:

U.S. Department of Justice 
Civil Rights Division
950 Pennsylvania Avenue, N.W. Disability Rights Section – 1425 NYAV
Washington, D.C. 20530
Nộp Trực tuyến: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
Điện thoại: (800) 514-0301 
TTY: (800) 514-0383

Khiếu nại DFEH:

Nộp Trực tuyến: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
Điện thoại:  (800) 884-1684 TTY: (800) 700-2320.
Gửi qua bưu điện:  Gọi (800) 884-1684 và yêu cầu biểu mẫu khiếu nại thích hợp để in và gửi lại.  Vui lòng chờ thêm thời gian để gửi thư và xử lý.

Quý vị cũng có thể lựa chọn nộp khiếu nại chống lại thẩm phán trong trường hợp của mình thông qua Ủy ban Thi hành Pháp luật của California (California Commision on Judicial Performance nếu quý vị tin rằng đã có hành vi sai trái về tư pháp.  Ủy ban Thi hành Pháp luật không thể thay đổi quyết định của bất kỳ viên chức tư pháp nào; chỉ có yêu cầu cứu xét tại tòa mới có thể thay đổi quyết định.  Đây là liên kết đến trang mạng có thêm thông tin về cách nộp khiếu nại:  http://cjp.ca.gov/ .

Quý vị cũng có thể thấy sẽ có ích khi đề đạt vấn đề lên điều phối viên ADA của toà hoặc Thẩm phán Chủ tọa của tòa án đó.  Để tìm thông tin liên lạc của điều phối viên ADA của tòa án sơ thẩm hoặc Thẩm phán Chủ tọa, quý vị có thể vào:   http://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm  

Kiện tụng

Hành vi vi phạm các luật được thảo luận ở trên cũng có thể được thực thi thông qua các vụ kiện tư nhân.  Xin lưu ý rằng các thời hạn hiệu lực hạn chế khung thời gian để nộp đơn kiện và quý vị có thể bị bác yêu cầu bồi thường nếu quý vị không hành động trong thời hạn hiệu lực áp dụng. Các thời hạn này có thể là tối thiểu hai năm kể từ ngày bị phân biệt đối xử.

Ngoài ra, Đạo luật Yêu cầu bồi thường do Sai lầm của Chính (Government Tort Claims Act) phủ quy định phải nộp yêu cầu bồi thường do sai lầm của chính phủ trong vòng sáu tháng sau vụ việc phân biệt đối xử trước khi đệ đơn kiện đòi tiền bồi thường chống lại một thực thể chính phủ tiểu bang hoặc địa phương. Có thể xem thêm thông tin về yêu cầu bồi thường do sai lầm tại http://www.disabilityrightsca.org/pubs/522901.htm Xin lưu ý rằng trang mạng này điều hướng đến biểu mẫu để yêu cầu bồi thường chống lại tiểu bang hoặc một cơ quan hay nhân viên tiểu bang, mà có thể không áp dụng trong trường hợp của quý vị. Tòa án có thể cung cấp biểu mẫu yêu cầu bồi thường do sai lầm riêng trên trang mạng của họ. Nếu quý vị muốn theo đuổi kiện tụng, quý vị nên tham khảo ý kiến ​​luật sư càng sớm càng tốt.

Chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị! Vui lòng hoàn tất khảo sát dưới đây về các ấn phẩm của chúng tôi và cho chúng tôi biết chất lượng công việc của mình!  [Làm Khảo sát]

Để được trợ giúp pháp lý, gọi 800-776-5746 hoặc hoàn tất biểu mẫu yêu cầu trợ giúp. Với tất cả các mục đích khác, gọi 916-504-5800 (Bắc CA); 213-213-8000 (Nam CA). 

Disability Rights California nhận kinh phí từ nhiều nguồn, để xem danh sách hoàn chỉnh các nhà tài trợ, vào http://www.disabilityrightsca.org/ Documents/ListofGrantsAndContracts.html.