Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Tiếp cận Tòa án Tiểu bang California

Publications
#F113.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Tiếp cận Tòa án Tiểu bang California

Luật liên bang và tiểu bang cấm các tòa án tiểu bang phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật và quy định các tòa án phải cung cấp cho người khuyết tật các điều chỉnh hợp lý mà họ cần để tham gia đầy đủ vào hệ thống tòa án. Tiêu đề II của Đạo luật Người Mỹ Khuyết (ADA, Americans with Disabilities Act) tật cấm các thực thể chỉnh phủ tiểu bang và địa phương, bao gồm các hệ thống tòa án, phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật.

 

 

Click links below for a downloadable version.