بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: دسترسی به دادگاه‌های ایالتی کالیفرنیا

Publications
#F113.16

بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: دسترسی به دادگاه‌های ایالتی کالیفرنیا

قوانین فدرال و ایالتی ھر گونھ تبعیض بھ واسطھ معلولیت توسط دادگاهھا را ممنوع میدانند و دادگاهھا را ملزم میسازند کھ امکانات منطقی مورد نیاز افراد دچار معلولیت بھ منظور شرکت کامل آنھا در روند دادگاه را برای ایشان فراھم سازند. فصل 2) II Title » (قانون آمریکاییھای دچار معلولیت» ( ,ADA Act Disabilities with Americans (تبعیض بھ واسطھ معلولیت توسط سازمانھا و نھادھای ایالتی و محلی، شامل دادگاهھا، را ممنوع میداند.

 

 

Click links below for a downloadable version.