Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Hau Kev Nkag Rau Cov Tsev Tu Plaub hauv Xeev California

Publications
#F113.09

Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Hau Kev Nkag Rau Cov Tsev Tu Plaub hauv Xeev California

Cov kev cai lijchoj ntawm tsoom fwv thiab hauv xeev txwv tsis pub muaj kev sib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov tsev tu plaub hauv xeev thiab tseev kom cov tsev tu plaub muab kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj uas xav tau rau cov neeg xiam oob qhab txhawm kom nkag koom tau yam puv ntwb rau hauv kom kab ke kev tu plaub.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 

Cov Kev Cai Lijchoj Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab ntawm Tsoom Fwv thiab Hauv Xeev

Cov kev cai lijchoj ntawm tsoom fwv thiab hauv xeev txwv tsis pub muaj kev sib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov tsev tu plaub hauv xeev thiab tseev kom cov tsev tu plaub muab kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj uas xav tau rau cov neeg xiam oob qhab txhawm kom nkag koom tau yam puv ntwb rau hauv kom kab ke kev tu plaub. Nqe II ntawm Tsab Cai Hais Txog Cov Pej Xeem Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv txiav tsis pub muaj kev sib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov chaw ua haujlwm hauv xeev thiab tsoom fwv nyob rau cheeb tsam ze, uas xam muaj cov hom kab ke hauv tsev tu plaub. Nqe II kuj tseem tseev kom hais tias cov chaw ua haujlwm tsoom fwv yuav tsum muab tej kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj rau cov neeg xiam oob qhab txhawm kom ntseeg tau hais tias lawv muaj txoj hau kev sib luag zos rau tej kev pab cuam ntawm tsoom fwv. Tshooj 504 ntawm Tsab Cai Kev Kho Kom Zoo Rov Los (Rehabilitation Act) muab cov kev tiv thaiv uas zoo sib xws txog kev sib cais los ntawm cov chaw ua haujlwm uas tau txais nyiaj pab peev los ntawm tsoom fwv. Txoj Cai Tsoom Fwv hauv California (California Government Code) Tshooj 11135 tiv thaiv rau kev sib cais los ntawm cov chaw ua haujlwm tsoom fwv hauv cheeb tsam ze thiab cov chaw lag luam uas tau txais nyiaj pab peev hauv xeev.

Kev Txhawb Nqa Tus Kheej

Hauv qab no yog cov chaw txuas mus rau Xov Xwm ADA los ntawm Cov Tsev Tu Plaub hauv (California Courts) lub website: 

Lub website no muab cov xov xwm uas koj xav tau los mus thov cov kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj los ntawm lub tsev tu plaub rau koj. Nws kuj tseem muaj ib qhov chaw txuas mus rau daim foos MC-410 hais txog kev thov kev pab ua kom yooj yim, uas muaj daim video uas qhia tias “yuav ua li cas” txog ntawm kev xa daim foos.

Yog hais tias lub tsev tu plaub tsis lees txais qhov kev pab ua kom yooj yim, ces koj muaj txoj cai los mus rov ntsuam xyuas dua. Cov kauj ruam uas koj siv nce raws tus uas tau tsis lees txais koj qhov kev thov.

Yog hais tias yog ib tug neeg ua haujlwm hauv tsev tu plaub uas tsis yog neeg txiav txim hauv tsev tu plaub (ib tug neeg lis ntaub ntawv lossis tus neeg tswj xyuas hauv tsev tu plaub) ua tus tsis lees txais koj qhov kev thov, koj tuaj yeem thov ib tug neeg coj xwm kev txiav txim (tus neeg txiav txim plaub ntug lossis tus neeg tswj xyuas hauv tsev tu plaub) kom rov ntsuam xyuas qhov kev txiav txim siab dua.  Koj kuj tseem tuaj yeem thov tus tub coj xwm kev txiav txim hauv tsev tu plaub kom rov ntsuam xyuas qhov kev txiav txim siab yog koj xav hais tias cov kev pab ua kom yooj yim uas tau muab ho tsis tau txaus.  Tus tub coj xwm kev txiav txim hauv tsev tu plaub yuav ua tus saib xyuas nyob rau ntawm lub rooj lus kho ob tog lossis lub rooj xyuas qhov tseeb.  Yog hais tias lub rooj lus kho ob tog lossis lub rooj xyuas qhov tseeb tseem tsis tau muaj qhov kev txiav txim uas hais kom ua, koj tuaj yeem hais kom tus neeg txiav txim ntawm lub tsev tu plaub rov ntsuam xyuas qhov kev txiav txim siab. Nyob rau kis twg los xij, koj yuav tsum thov kev rov ntsuam xyuas dua tsis pub dhau 10 hnub tom qab hnub uas muaj kev ceeb toom txog kev tsis lees txais kev pab ua kom yooj yim.

Yog hais tias tus tub coj xwm kev txiav txim If a judicial officer (tus txiav txim plaub ntug lossis tus neeg tswj xyuas hauv tsev tu plaub) ua tus tsis lees txais koj qhov kev thov, koj tuaj yeem xa ib tsab ntawv thov kev txo teeb meem tshwj xeeb nyob rau kev tu plaub theem siab dua. Koj tuaj yeem xa tib tsab ntawv thov ntawd yog hais tias koj xav hais tias tus neeg coj xwm kev txiav txim ntawd tau muab kev pab ua kom yooj yim tsis tau txaus rau koj.  Nyob rau kis twg los xij, koj yuav muaj 10 hnub suav txij hnub uas muaj kev ceeb toom txog kev tsis lees txais lossis kev pab ua kom yooj yim los mus xa ntawv thov. Tej zaum koj kuj yuav xav tau kev pab los ntawm ib tug kws lijchoj los mus xa qhov kev thov.

Yog koj ntseeg hais tias koj tau raug cais, koj kuj tseem tuaj yeem xa ntawv foob kev tsis txaus siab fab kev tswj tuav dej num rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees (DOJ, Department of Justice) hauv Teb Chaws Meskas raws li txoj cai lijchoj ntawm tsoom fwv, lossis foob mus rau Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm thiab Vaj Tse Ncaj Ncees (DFEH, Department of Fair Employment and Housing) hauv California raws li txoj cai lijchoj hauv xeev. Cov kev tsis txaus siab uas ntsig txog DOJ yuav tsum xa ntawv foob tsis dhau 180 hnub tom qab uas muaj kev sib cais. Cov kev tsis txaus siab ntsig txog DFEH yuav tsum muab foob tsis dhau ib xyoos tom qab uas muaj qhov kev sib cais.

Cov xov xwm tiv tauj ntawm DOJ thiab DFEH nyob hauv qab no.

Cov Kev Tsis Txaus Siab Ntsig Txog DOJ:

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
950 Pennsylvania Avenue, N.W. Disability Rights Section – 1425 NYAV
Washington, D.C. 20530
Kev Xa Ntawv Foob raws Online: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm
Xov Tooj: (800) 514-0301 
Xov tooj rau cov tsis hnov lus (TTY, teletype): (800) 514-0383

Cov Kev Tsis Txaus Siab Ntsig Txog DFEH:

Kev Xa Ntawv Foob raws Online: https://www.dfeh.ca.gov/filing-a-complaint-online/
Xov Tooj:  (800) 884-1684   TTY: (800) 700-2320.
Kev Xa Ntawv:  Hu rau (800) 884-1684 thiab thov daim foos kev tsis txaus siab uas tsim nyog los mus luam tawm thiab xa rov qab.  Thov caw pub lub sij hawm ntxiv rau kev xa ntawv thiab lis haujlwm.

Koj tseem muaj kev xaiv txog kev xa ntawv foob kev tsis txaus siab rau tus neeg txiav txim koj qhov teeb meem los ntawm Koom Haum Saib Xyuas Haujlwm Txiav Txim Plaub Ntug hauv California (California Commission on Judicial Performance) yog koj ntseeg hais tias muaj kev ua tsis yog ntawm kev txiav txim.  Koom Haum Saib Xyuas Haujlwm Txiav Txim Plaub Ntug tsis tuaj yeem hloov tau kev txiav txim siab uas tus neeg coj xwm txiav txim tau ua mus; tsuas yog nrhiav kev rov ntsuam xyuas hauv tsev tu plaub seb hloov puas tau qhov kev txiav txim lawm xwb.  Ntawm no yog qhov txuas mus rau lub website uas muaj xov xwm ntau ntxiv hais txog kev yuav xa ntawv foob kev tsis txaus siab tau li cas:  http://cjp.ca.gov/ .

Koj kuj tseem yuav pom tau hais tias nws yog ib qho tseem ceeb los mus muab qhov teeb meem rau kev muab siab rau ntawm lub tsev tu plaub tus neeg lis haujlwm ntawm ADA lossis tus Neeg Txiav Txim rau lub tsev tu plaub ntawd.  Xav nrhiav xov xwm kev tiv tauj rau tsev tu plaub tus neeg lis haujlwm ntawm ADA tus Neeg Txiav Txim koj tuaj yeem mus rau:   http://www.courts.ca.gov/find-my-court.htm  

Kev Sib Foob

Cov kev ua txhaum txog ntawm cov kev cai lijchoj uas sib tham saum toj no kuj tseem yuav raug siv raws cov kev sib foob ntawm haujlwm ntiag tug thiab.  Thov kom paub txog hais tias cov kev cai lijchoj hais txog cov tswj ciam yuav tuav nruj rau lub sij hawm ntawm kev xa ntawv sib foob ces qhov ntawd yuav ua rau koj tuaj yeem poob cai tau yog hais tias koj tsis nqis tes ua nyob rau cov tswj ciam uas siv tau. Cov ciam sij hawm tag no tuaj yeem luv txog ob lub xyoos suav txij hnub uas muaj kev sib cais tshwm sim.

Ntxiv ntawd, Tsab Cai Hais Txog Cov Kev Hais Cai Txog Kev Ua Txhaum Cai Tsoom Fwv (Government Tort Claims Act) tseev kom ib qhov kev hais cai txog kev ua txhaum cai tsoom fwv yuav tsum foob tsis dhau rau lub hli tom qab uas muaj kev sib cais ua ntej yuav muaj kev sib foob txog kev puas tsuaj fab nyiaj txiag rau lub xeev lossis chaw ua haujlwm tsoom fwv hauv cheeb tsam ze. Xav tau xov xwm ntau ntxiv txog kev hais cai ntawm kev txhaum cai tuaj yeem nrhiav tau nyob rau ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/522901.htm Thov nco ntsoov hais tias lub website no txuas mus rau daim foos hais txog kev hais cai nrog lub xeev lossis cov neeg ua haujlwm hauv koom haum xeev, uas tej zaum kuj yuav siv tsis tau rau koj qhov teeb meem thiab. Tej zaum lub tsev tu plaub nws kuj yuav muaj nws ib daim foos hais txog kev hais cai ntawm kev txhaum cai nyob rau hauv nws lub website. Yog hais tias koj txiav txim siab yuav sib foob mus ntxiv, koj yuav tsum sab laj nrog ib tug kws lijchoj twg kom sai npaum li sai tau.

Peb xav hnov xov los ntawm koj! Thov caw ua kom tiav qhov kev ntsuam xyuas txuas ntxiv mus no txog ntawm peb cov kev tshaj tawm thiab qhia rau peb paub hais tias peb tab tom ua li cas!  [Ua Qhov Kev Ntsuam Xyuas] Xav tau kev pab raws cai hu rau 800-776-5746 lossis sau kom tiav  tsab ntawv thov daim foos thov kev pab. Hais txog lwm cov hom phiaj ces hu rau 916-504-5800 (Sab Qaum Teb ntawm California); 213-213-8000 (Sab Qab Teb ntawm California). 
Disability Rights California tau txais kev pab peev los ntawm ntau qhov chaw, xav saib tag nrho cov npe teev tseg ntawm cov chaw pab nyiaj peev, ces mus saib tau hauv http://www.disabilityrightsca.org/ Documents/ListofGrantsAndContracts.html.