Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Hau Kev Nkag Rau Cov Tsev Tu Plaub hauv Xeev California

Publications
#F113.09

Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Hau Kev Nkag Rau Cov Tsev Tu Plaub hauv Xeev California

Cov kev cai lijchoj ntawm tsoom fwv thiab hauv xeev txwv tsis pub muaj kev sib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov tsev tu plaub hauv xeev thiab tseev kom cov tsev tu plaub muab kev pab ua kom yooj yim uas muaj laj thawj uas xav tau rau cov neeg xiam oob qhab txhawm kom nkag koom tau yam puv ntwb rau hauv kom kab ke kev tu plaub. Nqe II ntawm Tsab Cai Hais Txog Cov Pej Xeem Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv txiav tsis pub muaj kev sib cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov chaw ua haujlwm hauv xeev thiab tsoom fwv nyob rau cheeb tsam ze, uas xam muaj cov hom kab ke hauv tsev tu plaub.

 

 

Click links below for a downloadable version.