Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon laban sa Ka pansanan: Access sa Mga Korte ng Estado ng California

Publications
#F113.08

Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon laban sa Ka pansanan: Access sa Mga Korte ng Estado ng California

Ipinagbabawal ng mga pederal at pang-estadong batas ang diskriminasyon ng mga korte ng estado batay sa kapansanan at inaatasan ang mga korte na bigyan ang mga taong may kapansanan ng makatwirang kaluwagan na kanilang kailangan upang ganap na makalahok sa sistema ng korte. Ipinagbabawal ng Titulo II ng Batas sa Mga Amerikanong May Kapansanan (ADA, Americans with Disabilities Act) ang diskriminasyon ng mga pangestado at lokal na mga entidad ng pamahalaan, kasama ang mga sistema ng korte batay sa kapansanan.

 

 

Click links below for a downloadable version.