Հաշմանդամության խտրականությանը վերաբերող ամփոփաթերթ. Կալիֆորնիայի նահանգային դատարաններից օգտվելը

Publications
#F113.10

Հաշմանդամության խտրականությանը վերաբերող ամփոփաթերթ. Կալիֆորնիայի նահանգային դատարաններից օգտվելը

Դաշ ն այ ի ն և նահ ան գ այ ի ն օրենքներն արգել ու մ են հաշ մ ան դ ամ ո ւ թյ ան վր ա հի մ ն վ ած խտր ակ ան ո ւ թյ ո ւ ն ը նահ ան գ այ ի ն դատար ան ն ե ր ի կողմից և պահ ան ջ ո ւ մ են , որ դատար ան ն ե ր ը հաշ մ ան դ ամ ո ւ թյ ո ւ ն ու նեցող մար դ կ անց պատշ աճ հար մ ար ց ո ւ մ ն ե ր տր ամ ադ ր ե ն, որոնց կար ի ք ը նր ան ք ու նեն՝ դատակ ան համ ակ ար գ ի ն լի ար ժ ե ք մաս ն ակ ց ո ւ թյ ո ւ ն համ ար : Հաշ մ ան դ ամ ամ ե ր ի կ աց ի ն ե ր ի մաս ի ն օրենքի (ADA, Americans with Disabilities Act) II վե ր ն ագ ի ր ն արգել ու մ է նահ ան գ այ ի ն և տե ղ ակ ան պե տակ ան կազ մ ակ ե ր պո ւ թյ ո ւ ն ն եր ի , այ դ թվու մ դատակ ան համ ակ ար գ ի կողմից

 

 

Click links below for a downloadable version.