សន្លឹកព័ត៌មានពិតស្តីអំពីការរើសអើងចំពោះពិការភាព ៖ ការចូលប្រើសេវាកម្មរបស់តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

Publications
#F113.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិតស្តីអំពីការរើសអើងចំពោះពិការភាព ៖ ការចូលប្រើសេវាកម្មរបស់តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា

ច្បាប់សហព័ន្ធ និងច្បាប់រដ្ឋ ហាមមិនឲ្យមាន​ការ​ប្រព្រឹត្ត​រើស​អើងដោយសារ​ពិការភាពពីសំណាក់​តុលាការរដ្ឋ ហើយ ​តម្រូវ​ឲ្យ​តុលាការ​ផ្តល់​ដល់​ជនពិការ​នូវការ​សម្រួល​សមហេតុផល ដែលពួកគេត្រូវ​ការ​ ដើម្បីអាច​ចូលរួមក្នុង ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​បាន​ពេញលេញ ។ ច្បាប់ Title II ស្តីអំពី​ជនពិការ​អាមេរិកាំង (ADA, Americans with Disabilities Act)​ ហាមប្រាម​មិនឲ្យ​មានការ​ប្រព្រឹត្ត​រើស​អើង​ដោយសារ​ពិការភាពពីសំណាក់​អង្គភាពរដ្ឋ​ និងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ដោយបូក​រួមទាំង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​ផងដែរ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.