Tờ Thông Tin về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Dịch Vụ Của Sở Phục Hồi

Publications
#F066.05

Tờ Thông Tin về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện Nhận Dịch Vụ Của Sở Phục Hồi

Quán rượu này cho bạn biết cách nhận các dịch vụ từ Bộ Phục hồi chức năng (DOR). DOR có các dịch vụ để giúp bạn làm việc. Quán rượu này cho bạn biết cách DOR quyết định xem bạn có đủ điều kiện nhận các dịch vụ hay không. Nó cho bạn biết cách nhận trợ giúp nếu bạn gặp sự cố khi nhận dịch vụ từ DOR.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Ai quyết định khả năng hội đủ điều kiện nhận Dịch Vụ Phục Hồi Nghề Nghiệp từ Sở Phục Hồi?

Theo chỉ định của Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng (Rehabilitation Service Administration, RSA) thì cơ quan tiểu bang có trách nhiệm xác định xem một cá nhân có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ phục hồi nghề nghiệp (VR) ở California hay không chính là Sở Phục Hồi (Department of Rehabilitation, DOR). 

Làm thế nào để đăng ký?

 1. Đăng ký trực tuyến qua trang web của Sở Phục Hồi California www.dor.ca.gov;
 2. Gửi mẫu đơn đăng ký đính kèm đến DOR tại địa phương của quý vị
 3. Gọi điện đến DOR tại địa phương của quý vị và yêu cầu họ gửi đơn đăng ký cho quý vị.
 4. Đích thân đến DOR tại địa phương của quý vị để điền đơn đăng ký;
 5. Hoặc cung cấp thông tin cần thiết để bắt đầu quy trình đánh giá theo một hình thức hợp lý khác.

Thông tin khác phải bao gồm yêu cầu dịch vụ từ DOR, trong đó quý vị đã cung cấp thông tin cần thiết để bắt đầu quy trình đánh giá nhằm xác định khả năng hội đủ điều kiện của quý vị và mức độ quan trọng của tình trạng khuyết tật, đồng thời quý vị phải sẵn sàng hoàn tất quy trình đánh giá. 34 C.F.R. 361.41(b)(2); 9 C.C.R. § 7141(b)(1)(C).

Quý vị nên gửi mẫu Đơn Đăng Ký Nhận Dịch Vụ Phục Hồi Nghề Nghiệp có chữ ký và đề ngày, đồng thời giữ một bản sao để lưu làm hồ sơ.  Nếu quý vị định gửi đơn đăng ký qua thư, quý vị có thể gửi bằng thư bảo đảm để xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được thư.  Nếu quý vị gửi đơn đăng ký đến văn phòng DOR địa phương, quý vị có thể yêu cầu giấy biên nhận hoặc dấu đảm bảo xác minh ngày nhận đơn.  Nếu quý vị nộp đơn đăng ký trực tuyến, quý vị sẽ không thể ký đơn đăng ký vào ngày nộp đơn.

Ai hội đủ điều kiện nhận dịch vụ VR?

Để hội đủ điều kiện nhận dịch vụ VR, quý vị phải đáp ứng được tiêu chí về khả năng hội đủ điều kiện được xác định trong §102(a)(1) của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 (xem thêm mục 29 U.S.C. §722(a)(1); 34 C.F.R. § 361.42(a) và 9 C.C.R. § 7062(a)).

Quyết định của Sở Phục Hồi (DOR) về khả năng hội đủ điều kiện của người đăng ký dịch vụ VR chỉ được dựa trên các yêu cầu sau đây:

 1. Quyết định của người có đủ trình độ, không cần phải là nhân viên của Sở, cho biết rằng người đăng ký có khiếm khuyết thể chất hoặc tâm thần;
 2. Quyết định của người có đủ trình độ, không cần phải là nhân viên của Sở, cho biết rằng khiếm khuyết thể chất hoặc tâm thần của người đăng ký tạo thành hoặc gây nên trở ngại đáng kể cho công việc của người đăng ký;
 3. Quyết định của Cố Vấn Phục Hồi cho biết rằng người đăng ký cần dịch vụ VR để chuẩn bị, đảm bảo, duy trì hoặc lấy lại việc làm phù hợp với điểm mạnh, nguồn lực, ưu tiên, mối lo ngại, khả năng, năng lực, mối quan tâm và lựa chọn có hiểu biết của người đăng ký; và
 4. Giả định rằng người đăng ký có thể được hưởng lợi từ việc cung cấp dịch vụ VR xét về kết quả công việc trong một môi trường hòa nhập.

9 C.C.R. § 7062(a).

Khiếm khuyết thể chất hoặc tâm thần là gì?

“Khiếm Khuyết Thể Chất Hoặc Tâm Thần” nghĩa là bất kỳ tình trạng hoặc rối loạn nào về sinh lý học, biến dạng về mặt thẩm mỹ hoặc mất khả năng sử dụng bộ phận cơ thể gây ảnh hưởng đến một hoặc nhiều hệ cơ quan sau đây:  hệ thần kinh, hệ cơ xương, các giác quan đặc biệt, hệ hô hấp (bao gồm cả các cơ quan phát âm), hệ tim mạch, hệ sinh sản, hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu - sinh dục, hệ máu và bạch huyết, da và nội tiết; hoặc bất kỳ rối loạn tâm thần hoặc sinh lý nào như chậm phát triển trí tuệ, hội chứng não hữu cơ, rối loạn cảm xúc hay bệnh tâm thần và mất khả năng học tập cụ thể. 9 C.C.R. § 7021.

DOR có thể yêu cầu tôi tham gia đánh giá để xác định khả năng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của tôi không?

Để quyết định khả năng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ VR, DOR phải tiến hành đánh giá trong môi trường HÒA NHẬP nhất có thể, phù hợp với nhu cầu và LỰA CHỌN CÓ HIỂU BIẾT của cá nhân. 9 C.C.R. § 7062.  Quá trình đánh giá phải có sự xem xét và đánh giá dữ liệu hiện tại, kể cả quan sát của cố vấn, bao gồm nhưng không giới hạn ở quan sát về khiếm khuyết rõ ràng, hồ sơ y tế, hồ sơ giáo dục, thông tin do quý vị hoặc gia đình quý vị cung cấp và quyết định của các viên chức ở các cơ quan khác. 9 CCR § 7062(g)(1)(A).  DOR có thể yêu cầu quý vị tham gia đánh giá chính thức để xác định khả năng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ và nhu cầu nghề nghiệp của quý vị chỉ trong trường hợp dữ liệu hiện tại không mô tả mức độ hoạt động hiện tại của quý vị hoặc không sẵn có, không đầy đủ hay không thích hợp để đưa ra quyết định về khả năng hội đủ điều kiện. 9 C.C.R. §7062(g)(1)(B).

Những đánh giá này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các khía cạnh sau:

 • tính cách, sở thích, kỹ năng phối hợp với người khác, sự thông minh và khả năng hoạt động có liên quan, thành tích giáo dục, kinh nghiệm làm việc, thái độ nghề nghiệp, điều chỉnh cá nhân và xã hội cũng như các cơ hội việc làm khác. . . và các yếu tố về y tế, tâm thần, sinh lý cùng các yếu tố phù hợp khác liên quan đến hướng nghiệp, giáo dục, văn hóa, xã hội, giải trí và môi trường ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm và phục hồi. . . 

29 U.S.C. § 705(2)(B)(iii).

Nếu tôi cần phương tiện trợ giúp hoặc dịch vụ để tham gia quá trình đánh giá thì sao?

DOR phải tiến hành đánh giá trong môi trường hòa nhập nhất có thể, phù hợp với nhu cầu và lựa chọn có hiểu biết của quý vị. 9 C.C.R. § 7062.  Quá trình đánh giá phải bao gồm các phương tiện hỗ trợ thích hợp do Sở cung cấp, kể cả thiết bị và dịch vụ công nghệ hỗ trợ cùng với dịch vụ hỗ trợ cá nhân để trợ giúp cho nhu cầu phục hồi của quý vị. 9 C.C.R. §§ 7014(c) và 7029.1(b)(4).

Ngoài ra, quý vị có quyền nhận các phương tiện trợ giúp hợp lý trong suốt quá trình VR.  Theo Tiêu Đề II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) và Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973, các tổ chức công hoặc người nhận hỗ trợ tài chính của liên bang, chẳng hạn như DOR, phải điều chỉnh hợp lý về chính sách, thông lệ và thủ tục cần thiết để cho phép người đăng ký và khách hàng bị khuyết tật tiếp cận các dịch vụ của DOR. 

Nếu quý vị đang yêu cầu dịch vụ đánh giá và/hoặc phương tiện trợ giúp của DOR, quý vị nên đưa ra yêu cầu bằng văn bản và giữ một bản sao để lưu làm hồ sơ.

Bằng chứng “rõ ràng và thuyết phục” là gì?

Bằng chứng rõ ràng và thuyết phục là tiêu chuẩn pháp lý mà DOR phải chứng minh để quyết định rằng một cá nhân không đủ điều kiện được hưởng lợi từ các dịch vụ VR. 29 U.S.C. §722(a)(3)(ii).

Để DOR quyết định một cá nhân không đủ điều kiện được hưởng lợi từ dịch vụ VR xét về kết quả công việc trong môi trường hòa nhập, DOR phải tiến hành hoặc xin nhiều đánh giá, kể cả đánh giá tình huống và đánh giá việc làm được hỗ trợ, từ các nhà cung cấp dịch vụ, những người đã kết luận rằng họ sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của cá nhân đó do mức độ khuyết tật nghiêm trọng của cá nhân đó và nếu thích hợp, đánh giá chức năng của hoạt động phát triển kỹ năng với mọi phương tiện hỗ trợ cần thiết (bao gồm cả công nghệ hỗ trợ) trong bối cảnh cuộc sống thực tế. 9 C.C.R. §7004.6.

Kinh Nghiệm Thử Việc (TWE) Là Gì?

Kinh nghiệm thử việc là quá trình đánh giá bao gồm việc làm được hỗ trợ, đào tạo trong khi làm việc và các kinh nghiệm khác bằng cách sử dụng bối cảnh làm việc thực tế để “khám phá khả năng, năng lực và khả năng thực hiện của cá nhân trong tình huống làm việc”. 34 C.F.R. 361.42(e)(1) và (2)(ii); 9 C.C.R. § 7029.1(a) và (b)).  DOR phải tiến hành TWE trong một khoảng thời gian vừa đủ bằng cách cung cấp cho người đăng ký nhiều đánh giá vị trí làm việc khác nhau theo đúng văn bản kế hoạch đề ra, trong đó bao gồm phương tiện hỗ trợ thích hợp trong suốt thời gian TWE, kể cả hỗ trợ trong khi làm việc, công nghệ hỗ trợ và các phương tiện trợ giúp cần thiết trước khi DOR có thể quyết định một cá nhân không được hưởng lợi từ dịch vụ VR do mức độ khuyết tật nghiêm trọng của họ. 34 C.F.R. 361.42(e)(2); 9 C.C.R. § 7029.1(b).

DOR không được quyết định rằng một cá nhân không đủ điều kiện hưởng lợi từ dịch vụ VR nếu chỉ dựa trên TWE hay một đánh giá bất kỳ. 9 C.C.R. § 7004.6(b).

Tôi có phải tham gia TWE không?

Nếu quý vị từ chối tham gia hoặc không thể hoàn tất TWE hay các đánh giá cần thiết khác để xác định khả năng hội đủ điều kiện của quý vị thì DOR có thể đóng hồ sơ của quý vị mà không cần xác định khả năng hội đủ điều kiện. 9 C.C.R. § 7179.  Nếu quý vị chọn khiếu nại quyết định của DOR về việc đóng hồ sơ của quý vị, DOR sẽ chỉ cần trưng ra ưu thế về bằng chứng cho thấy quý vị đã từ chối tham gia. Đây là tiêu chuẩn bằng chứng thấp hơn so với bằng chứng rõ ràng và thuyết phục. 

Ai được coi là hội đủ điều kiện?

 • SSDI/SSI - Người nhận trợ cấp Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (SSDI) và Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) được coi là hội đủ điều kiện nhận dịch vụ VR. 29 U.S.C. § 722(a)(3)(A)(i)-(ii); 34 C.F.R. § 361.42(a)(3)(i)(A)-(B); 9 C.C.R. § 7062(d).
 • Học Sinh Có Nhu Cầu Giáo Dục Đặc Biệt – DOR có thể sử dụng quyết định của các viên chức giáo dục về việc một cá nhân có đáp ứng được định nghĩa “cá nhân bị khuyết tật” hay không và sẽ phối hợp với các cơ quan giáo dục để hỗ trợ chuyển tiếp học sinh bị khuyết tật từ dịch vụ giáo dục đặc biệt sang dịch vụ VR. 9 C.C.R. §§ 7028.6 và 7062(g)(a)(1)(A)(3-5).

LƯU Ý:  Những cá nhân này có thể được coi là không hội đủ điều kiện nếu DOR xác định rằng cá nhân không được hưởng lợi từ dịch vụ VR do mức độ khuyết tật nghiêm trọng của họ.  Xin nhắc lại, DOR sẽ phải cung cấp bằng chứng rõ ràng và thuyết phục, vốn là một tiêu chuẩn rất cao cần phải đáp ứng, để đưa ra quyết định như vậy.

Có các yếu tố mà DOR không được phép xem xét khi quyết định tôi có hội đủ điều kiện hay không chứ?

Có.  DOR không được phép xem xét các yếu tố sau khi quyết định khả năng hội đủ điều kiện nhận dịch vụ VR:

 • Khoảng thời gian cư trú ở Tiểu Bang California;
 • Loại khuyết tật;
 • Tuổi tác;
 • Giới tính;
 • Chủng tộc;
 • Màu da;
 • Nguồn gốc quốc gia;
 • Loại kết quả việc làm mong đợi;
 • Nguồn giới thiệu nhận dịch vụ VR;
 • Nhu cầu dịch vụ cụ thể hoặc chi phí dịch vụ dự kiến;
 • Mức thu nhập của người đăng ký hoặc gia đình người đăng ký.

34 C.F.R. § 361.42(c); 9 C.C.R. § 7060(c).

Khi nào tôi sẽ biết mình có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ VR hay không?

DOR sẽ đưa ra quyết định về khả năng hội đủ điều kiện trong một khoảng thời gian hợp lý không vượt quá 60 ngày sau khi nhận được đơn đăng ký dịch vụ.  Khoảng thời gian này có thể được kéo dài để tiến hành TWE hoặc do “các trường hợp ngoại lệ và không dự kiến trước nằm ngoài tầm kiểm soát” của DOR.  Trong tình huống đặc biệt này, DOR và cá nhân đó sẽ thống nhất cụ thể về việc kéo dài thời gian. 29 U.S.C. § 722(a)(6); 34 C.F.R. § 361.41(b)(1); 9 C.C.R. § 7060(a).

Nếu tôi được cho là không hội đủ điều kiện thì sao?

Nếu quý vị được cho là không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ VR, DOR phải:

 1. Đưa ra quyết định chỉ sau khi đã gặp quý vị và/hoặc người đại diện của quý vị;
 2. Thông báo cho quý vị bằng văn bản hoặc các phương thức giao tiếp ưu tiên và thích hợp khác về lý do đưa ra quyết định của họ, quyền của quý vị về tìm kiếm biện pháp khắc phục, bao gồm cả quy trình đánh giá hành chính và phiên điều trần, đồng thời cung cấp cho quý vị thông tin về các dịch vụ có sẵn trong suốt Chương Trình Trợ Giúp Khách Hàng (Client Assistance Program, CAP).
 3. Xem xét đơn đăng ký của quý vị trong vòng 12 tháng và sau đó theo yêu cầu của quý vị.

Đạo Luật Phục Hồi §102(a)(5) và 9 C.C.R. § 7098.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc vấn đề về khả năng hội đủ điều kiện, quý vị có thể liên hệ với Chương Trình Trợ Giúp Khách Hàng (CAP) tại Disability Rights California theo số 1-800-776-5746.