Tsim nyog rau Pawg paj cuam Kev kho mob kom zoo lis qub

Publications
#F066.09

Tsim nyog rau Pawg paj cuam Kev kho mob kom zoo lis qub

Pub no qhia koj yuav ua li cas thiaj tau txais kev pabcuam los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Kho Mob (DOR). DOR muaj kev pabcuam los pab koj ua haujlwm. Pub no qhia koj seb DOR txiav txim siab seb koj puas tsim nyog tau txais kev pab. Nws qhia koj tias yuav tau txais kev pab li cas yog tias koj muaj teeb meem tau txais kev pabcuam los ntawm DOR.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Leeg twg yog tus txiam txim ntawm kev tsim nyog rau Kev kawm ntawm cov Kev Pab cuam kev kho mob kom zoo lis qub los ntawm Pawg ntawm Kev kho mob kom rov zoo lis qub?

Pab pawg ntawm tsoom fwv kev tuaj tswj kev pab cuam kev kho mob kom zoo li qub (RSA) tau ntsuam xyuas hais tias ib tug neeg twg yuav tsum tau txais kev kawm ntawm cov kev  kho mob kom zoo li qub (VR) muaj kev pab cuam nyob ntawm Pawg ntawm Kev kho mob kom rov zoo lis qub (DOR) nyob lub lav California. 

Kuv yuav thov tau  li cas?

 1. Thov xa saum huab cuam (online) los ntawm Pab pawg  California Kev kho mob kom zoo li qub tus website www.dor.ca.gov;
 2. Xa cov ntawb ntawv thov uas muaj tuaj no mus rau cheeb tsam DOR ntawm koj
 3. Hu rau cheeb tsam DOR ntawm koj thiab thov cov ntaub ntawm thov kom xa tuaj rau koj.
 4. Mus saib koj li cheeb tsam DOR ntawm koj los ntawm koj tus kheej thiab sau cov ntaub ntawv thov kom tiav los ntawm koj tus kheej;
 5. Los yog muab cov sob lus uas xav tau mus pib soj ntsuam xyuas nyob rau lwm qhov uas tsim nyog.

Lwm cov lus qhia muaj xws thov kev pab cuam los ntawm  DOR Qhov twg koj muaj muab cov sob lus tseem ceeb thaum pib muaj kev ntsuam xyuas los mus txiav txim kev tsim nyog thiab qhov kev tseem ceeb ntawm ntawm kev xiam oob khab ntawm koj tus kheej thiab koj yuav tsum npaj ntawm cov kev ntsuam xyuas  kom tiav. 34 C.F.R. 361.41(b)(2); 9 C.C.R. § 7141(b)(1)(C).

Peb thov qhia koj kom koj tuaj xa koj daim ntawv thov  sau koj lub npe thiab hnub tim tuaj mus thov kev kawm kev pab cuam kev kho mob kom zoo li qub  thiab muab luam ntawv ib daim rau koj tau teev cia.  Yog hais tias koj xa koj daim ntawv thov los ntawm xa mail,koj yuav tsum sau ib tsab mail ua pov thawj yog li koj thiaj yuav paub tau tias tsab ntawv tau txais lawm.  Yog tias koj xa koj tsab ntawv mus rau cheeb tsam DOR chaws ua hauj lwm ntawm koj, koj yuav tsum tau txais ib daim ntawv them nyiaj los yog ntau thwj tias koj tau txais lawm.  Yog tias koj thov los ntawm huab cua, koj yuav tsi muaj peev xwm sau koj lub npe sau koj daim ntawv thov ntawm hnub tim uas koj tau xa koj li ntawm thov mus.

Leeg twg thiaj muaj peev xwm tau txais VR cov kev pab cuam?

Ua ntej yuav tsim nyog tau txais VR cov kev pab cuam, koj yuav tsum tau ua raws lis cov cai nyob rau §102(a)(1) ntawm cov kev kho mob kom zoo li qub los ntawm 1973 (muaj peem xwm saib tau , 29 U.S.C. §722(a)(1); 34 C.F.R. § 361.42(a) thiab 9 C.C.R. § 7062(a)).

Pab pawg ntawm kev kho mob kom zoo li qub (DOR) kev txiav txim ntawm cov thov ntaub ntawv tsim nyog rau VR cov kev pab cuam yuav tsum ua raws lis cov kev xav tau nram qab no:

 1. Kev txiav txim yuav neeg ua hauj lwm koj tau txais txiaj ntsig zoo, tsi tas yuav yog cov neeg ua hauj lwm ntawm pab pawg, tus thov kev pab muaj teeb meej lub nrog cev los yog puas siab puas ntsws;
 2. Kev txiav txim yuav neeg ua hauj lwm koj tau txais txiaj ntsig zoo,  tsi tas yuav yog cov neeg ua hauj lwm ntawm pab pawg, tus sau ntawv thov txog kev xiam oob khab lub nrog cev los yog puas siab puas ntsws nws yuav yog ib qho teeb meem tseem ceeb ntawm coj nrhiav hauj lwm;
 3. Kev txiav txim los ntawm tus Saib xyaua kev kho mob kom zoo li qub tias cov neeg thov xav tau VR cov kev pab cuam los mus npaj rau, kev ruaj ntseg, khaws, los yog rov ua hauj lwm raws li tus neeg thov lub cim zoo los lub zog, kev pab, tseem ceeb, txhawj xeeb, kev muaj peej xwb, kev ua koj muaj peev xwm, kev txaus siab, thiab kev xais., thiab
 4. Piv xam tias cov thov yuav tau txais txhiaj ntsig los ntawm kev pab cuam ntawm VR raws li cov txiaj ntsig los ntawm cov hauj lwm uas tau ua tsim muaj ua ke.

9 C.C.R. § 7062(a).

Kev muaj teeb meem rau lub nrog cev los yog kev puas siab puas ntsws yog dab tsi?

“Kev muaj teeb meem lub nrog cev los yog kev puas siab puas ntsws” txais tau tias muaj qees yam hau lub nrog cev tsis zoo li qub los yog txheej txeem, cov khoom hauv lub nrog cev tsi zoo, los yog lub nrog cev sab hauv muaj mob tsi zoo, uas ua rau muaj teeb meem rau ib los yog ntau yam nyob rau lub nrog cev ntawm tib neeg:  Kev ua hauj lwm ntawm tib neeg lub hlwb cov hlab ntsha (neurological), tib neeg cov nqaij ua rau lub cev muaj zog (musculoskeletal), tshwj xeeb tib neeg cov txhiam xw nyob  nruab nrog cev ( special sence organs, qhov chaw ua pa (respiratory) (xws li hais lus nruab nrog cev), tib neeg lub plawv (Cardiovascular), deev (reproductive), digestive, genitourinary, hemic thiab lymphatic, daim tawv nqaij, thiab endocrine; los yog tej kev puas hlwb los yog puas siab puas ntsws tsis meej xws li kev puas hlwb ruamqauj, organic hlwb syndrome, kev xav los yog kev puas hlwb, thiab kev kawm tsis taus. 9 C.C.R. § 7021.

DOR puas muaj peev xwm kom kuv mus koom kev ntsuam xyuas rau kev txiav txim ntawm kev tsim nyog rau cov kev pab cuam?

Ua ntej yuav txiav txim los mus txiav txim kev tsim nyog rau VR cov kev pab, DOR yuav tsum ua kev ntsuam xyuas nyob rau hauv tag nrho ntawm cov kev TSIM NTAU YAM sib txuam yam muaj chaw mus, kom tsim nyog lis koj qhov kev xav tau thiab KEV XAIV CIA. 9 C.C.R. § 7062.  Cov kev ntsuam xyuas yuav tsum muaj xws li ib tug saib xyuas thiab kev soj ntsuam ntawm uas twb muaj lawm cov ntaub ntawv, xws li koj tus counselor tus pom xws li, tiam sis tsis tas rau, kev soj xyuas ntawm ib tug cuab puas, kev kho mob cov ntaub ntawv, kev kawm ntawv cov ntaub ntawv, ntaub ntawv los ntawm koj los yog koj tsev neeg thiab txiav txim los ntawm ua hauj lwm ntawm lwm lub koom haum . 9 CCR § 7062(g)(1)(A).  Tsuas yog rau cov neeg uas twb muaj lawm cov ntaub ntawv tsis piav qhia txog koj cov qib tam sim no hauj lwm los yog tsis muaj, tsis muaj txaus, los yog tsis tsim nyog los mus ua kom ib tug tsim nyog tau txais kev txiav txim, tej zaum yuav lub DOR thov koj koom nyob rau hauv kev ntsuam xyuas los mus txiav txim koj qhov kev tsim nyog rau cov kev pab thiab ua hauj lwm xav tau kev pab. 9 C.C.R. §7062(g)(1)(B).

Cov kev ntsuam xyuas tej zaum yuav muaj xws li, tab sis tsis yog tas rau cov nram qab no:

 • cwm pwm, kev txaus siab, kev txawj ntawm tu kheej, kev txawj ntse thiab hais txog kev haum xeeb , kev kawm ntawv kom tau zoo, kev ua hauj lwm , kawm ua hauj, tus kheej thiab kev kho me ntsis, thiab lub caij nyoog ntawm kev kev ua hauj lwm. . . , thiab cov kev kho mob, cov neeg puas hlwb, puas siab puas ntsws, thiab lwm yam ev ua hauj lwm, kev kawm ntawv, kev cai, kev sib raug zoo, kev ua si, thiab tej yam tseem ceeb, uas cuam tshuam rau kev ua hauj lwm thiab kev ncaj ncees xav tau kev pab. . . 

29 U.S.C. § 705(2)(B)(iii).

Yuav ua cas yog hais tias kuv xav tau chaw so los yog kev pab cuam yam tsis koom los ntawm kev ntsuam xyuas?

DOR yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas tag nrho ntawm cov kev tsim ntau yam sib txuam yam muaj chaw mus, kom tsim nyog lis koj qhov kev xav tau thiab kev xaiv cia. 9 C.C.R. § 7062.  Kev ntsuam xyuas yuav tsum muaj xws li kev txhawb zog los ntawm pab pawg (Department), muaj cov khoom muaj nuj nqi tsim kho (Assistive technology) thiab kev pab cuam thiab kev pab cuam ntawm tus kheej koj haum rau koj txoj kev xav tau kho kom zoo lis qub. 9 C.C.R. §§ 7014(c) thiab 7029.1(b)(4).

Tsis tag li ntawd, koj muaj txoj cai tsim nyog yauv tau so los ntawm VR cov txheej txeem.  Nyob rau hauv Sob lus II ntawm  Americans nrog rau Cov kev cai ntawm cov neeg Xiam oob khab  (Disabilities Act) (ADA) thiab Tshooj  504 ntawm cov kev cai kho mob kom zoo li qub (Rehabilitation Act) ntawm xyoo 1973, cov saib xyuas kev noj qab hauv huv los yog cov tau txais kev pab nyiaj txiag los ntawm nruab nrab teb chaw, xws li DOR, xav kom kev hloov pauv kom tsim nyog li txoj cai, kev xyaum thiab cov hauv kev tseem ceeb tso cai rau cov thov kev pab thiab cov xiam oob khab tsi muaj peev xwm mus nkag tau rau DOR cov kev pab. 

Yog hais tias koj thov kev pab cuam los mus rau kev ntsuam xyuas thiab/los yog chaw so los ntawm DOR, peb xav koj koj sau koj daim ntawv thov thiab muaj luam ib daim rau koj cia.

“Muaj meej thiab txaus ntseeg” pov thawj yog dab tsi?

Pov thawj tseeb thiab pov thawj txaus ntseeg yog ib tug qauv  raug kev cai lij choj DOR yuav tsum saib los mus txiav txim tias ib tug tsis tsim nyog tau txais txiaj ntsig los ntawm kev pab ntawm VR. 29 U.S.C. §722(a)(3)(ii).

Txhawm rau DOR los mus ntsuam xyuas  ib tug kev muaj peev xwm  tau txais txiaj ntsig los ntawm VR cov kev pab cuam muaj feem los ntawm cov txiaj ntsig ntawm cov ua hauj lwm tsim muaj ntau yam ua ke, DOR yuav tsum ua los yog khaw cia cov kev ntsuam xyuas uas tau ntsuam xyuas ntau lwm,xws li teeb meem ntawm cov kev ntsuam xyaus thiab txhawb nqa kev ntsuam xyuas cov neeg ua hauj lwm, los ntawm cov muab kev pab cuam tu muaj feem xyuam nyob rau hauv ua lawv tsis muaj peev xwm mus ntsib raws li lawv txoj kev xav tau yeeb vim los ntawm tus kheej kev xiam oob khab hynav thiab yog tsim nyog, kev ntsuam xyuas kev ua hauj lwm los ntawm kev muaj peev xwm ntawm kev ua hauj lwm txim kho ntau yam dej num, nrog rau tej yam kev txhawb nqa tseem ceeb (muaj xws lis kev pab los ntawm cov khoom muaj nuj nqi tsim kho (assistive technology), nyob rau kev tsim kho ntawm ib lub neej tiag. 9 C.C.R. §7004.6.

Kev sim kev ua hauj lwm (TWE) yog dab tsi?

Kev sim kev ua hauj lwm yog kev ntsuam xyuas uas muaj xws li txhawb nqa neeg ua hauj lwm, cob qhia kev ua hauj lwm, thiab lwm yam kev ua hauj lwm dhau los siv cov chaw ua hauj lwm tiag los cob qhia rau “tshawb tus neeg muaj peev xwm, muaj peev xwm thiab muaj peev xwm coj tus cwj pwm zoo ntawm txua hom kev ua hauj lwm” 34 C.F.R. 361.42(e)(1) thiab (2)(ii); 9 C.C.R. § 7029.1(a) thiab (b)).  DOR yuav tsum ua hauj lwm nrog TWE nrog lub sib hawm kom txaus los ntawm kev ntsuam xyuas cov luag hauj lwm koj raws nraim li cov hom phiaj tau sau thiab yuav tsum muaj kev txhawb nqa kom txaus thaum ua hauj lwm nrog TWE, yuav tsum muaj kev txhawb nqa txoj hauj lwm, kev pab ntawm siv cov khoom vam meej tsim kho (Technology) thiab tseem ceeb yog cov chaws so ua ntej DOR yuav muaj peev xwm txiav txim siab ntawm ib tug uas tsi tau txais txiaj ntsim los ntawm VR cov kev pab cuam  vim ntawm tus txiv neej/lost u poj niam xiam oob khab hnyav dau lawm. 34 C.F.R. 361.42(e)(2); 9 C.C.R. § 7029.1(b).

DOR yuav tsi txiav txim siab los ntawm tus kheej tias ib tug neeg tsi tau txais txiaj ntsig los ntawm VR cov kev pab cuam nyob rau TWE los yog lwm tus kev ntsuam xyuas. 9 C.C.R. § 7004.6(b).

Kuv puas yuav koom TWE?

Yog hais tias koj poob mus koom nyob rau hauv los yog tsi mus ua kom tiav TWE los yog lwm cov kev ntsuam xyuas uas yuav tsum tau nyob rau hauv thiaj li yuav txiav txim seb koj tsim nyog tau txais, lub DOR yuav kaw koj cov ntaub ntawv tsis muaj ib tug tsim nyog tau txais kev txiav txim. 9 C.C.R. § 7179.  Yog hais tias koj xaiv yuav rov qab mus thov hais dua kev kw DOR’s ntawm koj cov teeb meem, DOR tsuas xav paub cov pov thawj hais tias yog vim lis cas koj thiaj tsi koom kev sib tham, uas yog ib tug tsawg txheem ntawm ntawv pov thawj qhia meej thiab txaus ntseeg. 

Tus suav tias tsim nyog tau?

 • SSDI/SSI - Txiaj ntsim ntawm Kev ruaj ntseg Ntawv cov neeg xiam oob khab (Beneficiaries of Social Security Disability Insurance) (SSDI) thiab cov Nyiaj khw tau los txhawb nqa Kev Ruaj ntseg (Supplemental Security Income) (SSI) uas muaj feem xyuam tsim nyog tau txais  VR cov kev pab cuam. 29 U.S.C. § 722(a)(3)(A)(i)-(ii); 34 C.F.R. § 361.42(a)(3)(i)(A)-(B); 9 C.C.R. § 7062(d).
 • Cov me nyuam Kawm Ntawv Tshwj Xeeb  – DOR yuav siv cov kev txiav txim ntawm cov neeg ua hauj lwm ntawm kev kawm ntawv hais txog seb puas raws li cov ntsiab txhais ntawm no "neeg uas xiam oob qhab" thiab yuav txuas lus nrog qhov chaw kawm ntawv kom pab txhawb rau txoj kev hloov ntawm cov menyuam kawm ntawv xiam oob khab los ntawm kev kawm tshwj xeeb rau VR cov kev pab. 9 C.C.R. §§ 7028.6 thiab 7062(g)(a)(1)(A)(3-5).

NCO NTSOOV:  Cov neeg no tej zaum yuav tsi tsim nyob yog tias DOR txiav txim tias ib tug neeg tsi muaj peev xwm tau txais VR cov kev pab cuam yeeb vim ntawm tus txiv neej/lost u poj niam xiam oob khab hnyav dau lawm.  Ib zaug ntxiv, DOR yuav tsum muab puav pheej kom tseeb thiab txaus ntseeg yuav los mus txiaj txim, kom tau ib tug qauv zoo raws li xav tau.

Puas muaj qee yam uas DOR yuav tsi txaus siab txiav txim yog tias kuv tsim nyog tau txais?

Yog.  DOR raug txwv raws li cov nram qab no thaum txiav txim kev tsim nyog rau VR cov kev pab:

 • Lub sib hawm thaum nyob rau lub Lav California;
 • Hom kev xiam oob khab;
 • Hnub nyoog;
 • Vaj huam sib luag ntawm poj niam thiab txiv neej;
 • Haiv neeg;
 • Xim los yog khob;
 • Keeb kwm ntawm teb chaws;
 • Cov txiaj ntsig yuav tau los ntawm kev ua hauj lwm;
 • Lub hauv paus ntawm kev xa mus rau VR cov kev pab cuam;
 • Kev xav tau cov kev pab cuam los yog cov nqis xam tias yuav them rau cov kev pab cuam;
 • Cov nyiaj kkhw tau los ntawm ib tug thov kev pab los yog los ntawm ib tug neeg thov kev pab los ntawm ib yim neeg.

34 C.F.R. § 361.42(c); 9 C.C.R. § 7060(c).

Thaum twg kuv mam paub hais tias kuv tsim nyog tau VR cov kev pab cuam?

DOR mam muab kev txiav txim tias raws li kev tsim nyog  nyob rau lub sib hawm zoo , tsi pub dhau 60 hnub, tom qab tau txais daim ntawv thov cov kev pab.  Lub sib hawm uas yuav ncua mus ntxiv nyob rau kev txiav txim rau TWE los yog vim“tsis muaj kev txuam thiab tsi xam pom tej yam tshaj li qhov tswj tau” los ntawm DOR.  Nyob rau hauv no cov cim qhov teeb meem no, lub DOR thiab tus neeg yuav pom zoo rau kev ncua lub sij hawm. 29 U.S.C. § 722(a)(6); 34 C.F.R. § 361.41(b)(1); 9 C.C.R. § 7060(a).

Yuav ua lis cas yog tias kuv pom tsis tsim nyog?

Yog hais tias pom tau tias koj tsi tsim nyog rau VR cov kev pab cuam lub DOR yuav tsum:

 1. Ua nws txiav txim tsuas yog tom qab lub rooj sib tham nrog koj thiab / los yog koj tus neeg sawv cev;
 2. Qhia koj paub los ntawm kev sau ntawv qia, los yog los piav txog lwm  lwm yam kev qhia thiab kev tsim nyog ntawm kev sib txuas lus, vim li cas rau lawv cov kev txiav txim, koj muaj cai mus nrhiav txoj hau kev daws cov txheej txheem rau kev saib xyuas thiab lub rooj sib hais, thiab muab koj cov ntaub ntawv hais txog cov kev pab cuam muaj nyob thoob plaws lub Client Assistance Program (CAP).
 3. Saib xyuas koj daim ntawv thov nyob rau 12 lub hlis thiab tom qab ntawd ua raws li koj daim ntawv thov.

Rehab Act §102(a)(5) thiab 9 C.C.R. § 7098.

Yog hais tias koj muaj lus nug los yog teeb meem txog kev tsim nyog, koj hu rau Client Assistance Program (CAP) ntawm Kev saib xyuas kev ncaj ncee rau Cov neeg xiam oob khab nyob lab California (Disability Rights California) ntawm 1-800-776-5746.