Fact Sheet ng Pagkanararapat para sa mga Serbisyo ng Department of Rehabilitation (Departamento ng Rehabilitasyon)