Tài trợ Công nghệ Hỗ trợ qua Trung tâm Khu vực

Publications
#5579.05

Tài trợ Công nghệ Hỗ trợ qua Trung tâm Khu vực

Trung tâm khu vực chịu trách nhiệm cung cấp hoặc dàn xếp các dịch vụ và hỗ trợ cho những người bị khuyết tật phát triển. Để yêu cầu nhận công nghệ hỗ trợ qua trung tâm khu vực, trước tiên quý vị phải nộp đơn đăng ký nhận dịch vụ của họ và phải được xét là đủ điều kiện. Người khuyết tật được xét thấy là đủ điều kiện để nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực được gọi là "người tiêu dùng".

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Trung tâm khu vực là gì?

Trung tâm khu vực chịu trách nhiệm cung cấp hoặc dàn xếp các dịch vụ và hỗ trợ cho những người bị khuyết tật phát triển. Để yêu cầu nhận công nghệ hỗ trợ qua trung tâm khu vực, trước tiên quý vị phải nộp đơn đăng ký nhận dịch vụ của họ và phải được xét là đủ điều kiện. Người khuyết tật được xét thấy là đủ điều kiện để nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực được gọi là "người tiêu dùng". Để biết thêm thông tin về những người đủ điều kiện để nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực và cách thức nộp đơn đăng ký, truy cập mục về tính đủ điều kiện để nhận dịch vụ của trung tâm khu vực trên trang web của Sở Dịch vụ Phát triển (DDS, Department of Developmental Services) tại đây. Công nghệ hỗ trợ là một trong các dịch vụ mà trung tâm khu vực cung cấp. Những nơi khác như khu học chính, Medi-Cal và Phòng Phục hồi (DOR, Department of Rehabilitation) cũng cung cấp công nghệ hỗ trợ cho người khuyết tật, nhưng tờ thông tin này sẽ tập trung vào việc nhận công nghệ hỗ trợ qua trung tâm khu vực.

Công nghệ hỗ trợ theo Đạo luật Lanterman (Lanterman Act) là gì?

Đạo luật Lanterman là luật California quy định người bị khuyết tật phát triển có quyền nhận các dịch vụ và hỗ trợ mà họ cần để sống bình thường và độc lập hơn. Đạo luật Lanterman sử dụng thuật ngữ “thiết bị thích ứng đặc biệt” để mô tả công nghệ hỗ trợ.1 Đạo luật Lanterman không cung cấp danh sách hoàn chỉnh về các loại thiết bị thích ứng đặc biệt/công nghệ hỗ trợ mà quý vị có thể yêu cầu trung tâm khu vực của mình cung cấp, nhưng quy định rằng "thiết bị thích ứng đặc biệt như xe lăn, giường bệnh, các thiết bị thông tin liên lạc, và các thiết bị và vật tư cần thiết khác" phải có sẵn khi cần.2 Trang web của DDS ghi rõ “Công nghệ Hỗ trợ (AT, Assistive Technology) mô tả các thiết bị có thể được sử dụng bởi trẻ em và người lớn bị khuyết tật phát triển và các khuyết tật khác để hòa nhập cuộc sống hàng ngày.” DDS liệt kê một số loại AT và nêu ví dụ, bao gồm: Thông tin liên lạc, Di động, Nghe Nhìn, Kiểm soát Môi trường và Thích ứng Vật lý. Quý vị có thể đọc thêm về AT trên trang web của DDS tại đây.

Là một người bị khuyết tật phát triển, tôi có quyền được nhận công nghệ hỗ trợ không?

Có. Là một người tiêu dùng của trung tâm khu vực, quý vị có quyền được nhận các dịch vụ và hỗ trợ, chẳng hạn như công nghệ hỗ trợ, trong "môi trường ít hạn chế nhất".3 Điều đó có nghĩa là trung tâm khu vực phải cung cấp công nghệ hỗ trợ ở bất cứ nơi nào quý vị sống: tại nhà riêng của quý vị, tại nhà chăm sóc nuôi dưỡng, tại cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở chăm sóc cộng đồng được cấp phép, hoặc cơ sở chăm sóc nội trú. 4 Trung tâm khu vực phải đảm bảo rằng quý vị nhận được công nghệ hỗ trợ mà sẽ giúp quý vị đáp ứng các nhu cầu cá nhân của bản thân.5

Tôi yêu cầu công nghệ hỗ trợ từ trung tâm khu vực bằng cách nào?

Sau khi được xét thấy là đủ điều kiện làm người tiêu dùng của trung tâm khu vực, trung tâm khu vực phải tạo một Kế hoạch Chương trình Cá nhân hóa (IPP, Individualized Program Plan) cho quý vị, đây là một văn bản kế hoạch nhằm giúp quý vị đạt được mục tiêu và mục đích của mình, và bao gồm các dịch vụ và hỗ trợ quý vị cần để đạt được chúng. Tìm hiểu thêm về việc tạo IPP và lý do tại sao IPP lại quan trọng như vậy tại trang web của DDS tại đây (Xem trang S-4, S-7 và S-8). IPP của quý vị phải bao gồm tất cả các công nghệ hỗ trợ cần thiết. Sau khi công nghệ hỗ trợ của quý vị được ghi vào IPP của quý vị, trung tâm khu vực phải trả tiền, cung cấp, đào tạo quý vị về cách sử dụng và duy trì IPP cho quý vị. 

Tôi có thể làm gì nếu trung tâm khu vực từ chối yêu cầu của tôi về công nghệ hỗ trợ?

Nếu trung tâm khu vực từ chối yêu cầu của quý vị về công nghệ hỗ trợ và quý vị không đồng ý với quyết định của họ, quý vị có thể "kháng cáo" (gửi văn bản thông báo cho họ biết là quý vị không đồng ý).6 Có các giới hạn về thời gian cho quá trình kháng cáo mà quý vị phải tuân theo. Đầu tiên, nếu trung tâm khu vực quyết định rằng họ sẽ không cung cấp một dịch vụ hoặc hỗ trợ mà quý vị yêu cầu, họ phải gửi cho quý vị văn bản thông báo bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện trong vòng 5 ngày làm việc (không bao gồm ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ).7 Đôi khi các trung tâm khu vực không gửi văn bản thông báo khi họ quyết định từ chối hoặc thay đổi dịch vụ mà quý vị muốn hoặc cần. Điều đó là trái luật. Quý vị nên yêu cầu văn bản thông báo khi quý vị không đồng ý với quyết định của trung tâm khu vực. Sau đó quý vị có thể quyết định quý vị có muốn kháng cáo hay không. Nếu quý vị muốn giữ nguyên một dịch vụ hoặc hỗ trợ trong quá trình kháng cáo, quý vị cần nộp văn bản kháng cáo trong vòng 10 ngày sau khi được trung tâm khu vực thông báo.8 Việc tiếp tục dịch vụ trong quá trình diễn ra phiên điều trần công bằng còn được gọi là "hỗ trợ thanh toán trong thời gian chờ xử lý."

Quý vị có 30 ngày để nộp kháng cáo đối với phiên điều trần công bằng.9 Nhưng nếu quý vị để thời gian chờ đợi lâu như vậy, trung tâm khu vực có thể ngừng, cắt giảm hoặc thay đổi các dịch vụ hoặc hỗ trợ trong quá trình kháng cáo. Để biết thêm thông tin về quá trình diễn ra phiên điều trần công bằng, hãy truy cập trang web của DDS và đọc “Quy trình Điều trần Công bằng dành cho Người tiêu dùng từ 3 Tuổi Trở lên” (The Fair Hearing Process for Consumers Age 3 Years and Older) tại đây. Nếu quý vị cần thông tin về phiên điều trần công bằng đối với người tiêu dùng dưới ba tuổi, vui lòng đọc thêm trên trang web của DDS tại đây.

  • 1. Bộ luật Phúc lợi và Định chế California (California Welfare and Institutions Code) §4685(c)(1).
  • 2. Welf. & Inst. §4685(c)(1).
  • 3. Welf. & Inst. §4648(a)(1)-(2).
  • 4. Welf. & Inst. §4648(a)(9)(A). Trước hết trung tâm khu vực sẽ yêu cầu quý vị tận dụng mọi nguồn lực thay thế bất kỳ như Medi-Cal, Dịch vụ Nhi đồng California (CSS, California Children Services), khu học chính, hoặc bảo hiểm y tế tư nhân trước khi họ xem xét cung cấp dịch vụ và/hoặc vật phẩm.
  • 5. Welf. & Inst. §4648(a)(2).
  • 6. Welf. & Inst. § 4710.5(a).
  • 7. Welf. & Inst. § 4710(b).
  • 8. Welf. & Inst. § 4715 (a).
  • 9. Welf. & Inst. § 4710.5 (a).