បច្ចេកវិទ្យាជំនួញការផ្ដល់មូលនិធិតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់

Publications
#5579.06

បច្ចេកវិទ្យាជំនួញការផ្ដល់មូលនិធិតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់

មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការផ្ដល់ ឬ​ការរៀបចំ​សេវាកម្ម និង​ជំនួយ​សម្រាប់​អ្នក​មាន​កម្សោយ​ការចម្រើនខ្លួន។ ដើម្បី​ស្នើសុំ​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​តាមរយៈ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​បាន ជា​ដំបូងអ្នក​ត្រូវ​តែដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​សេវាកម្ម​របស់​ពួកគេ និង​ឲ្យ​មាន​ការពិនិត្យមើល​លើ​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ជាមុន​សិន។ ជន​ពិការ​ដែល​គេ​រកឃើញ​ថា​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម ឬ​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់ ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា៖ “អ្នកប្រើប្រាស់/​អ្នកជាវប្រចាំ”។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​គឺ​ជា​អ្វី?

មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការផ្ដល់ ឬ​ការរៀបចំ​សេវាកម្ម និង​ជំនួយ​សម្រាប់​អ្នក​មាន​កម្សោយ​ការចម្រើនខ្លួន។ ដើម្បី​ស្នើសុំ​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​តាមរយៈ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​បាន ជា​ដំបូងអ្នក​ត្រូវ​តែដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ​សេវាកម្ម​របស់​ពួកគេ និង​ឲ្យ​មាន​ការពិនិត្យមើល​លើ​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ជាមុន​សិន។ ជន​ពិការ​ដែល​គេ​រកឃើញ​ថា​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម ឬ​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់ ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា៖ “អ្នកប្រើប្រាស់/​អ្នកជាវប្រចាំ”។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម ឬ​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់ និង​របៀប​ដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំ សូម​មើល​ផ្នែក​ស្ដីពី​សិទ្ធិទទួល​បាន​សេវាកម្ម ឬ​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​នៅលើ​វិបសាយ​នៃ​ក្រសួង​កិច្ចការ​សង្គម (DDS) ដោយ​ចុច ត្រង់នេះ។ បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សេវាកម្ម ឬ​អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់ ផ្ដល់​ឲ្យ។ នៅ​កន្លែង​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូចជា សាលារៀន​ឌីស្ទ្រីក, Medi-Cal និង​ក្រសួង​ស្ដារ​នីតិសម្បទា (DoR) ក៏​ផ្ដល់​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​ដល់ជនពិការ​ដែរ តែ​​ឯកសារ​ព័ត៌មាន​សំខាន់ៗ​នេះ នឹង​ផ្ដោត​ជា​សំខាន់​លើ​ការ​ទទួល​បាន​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​តាមរយៈ​មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់។

តើ​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​ស្ថិត​ក្រោម​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការផ្ដល់​ជំនួយ (ការ​ទ្រទ្រង់) និង​​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​មនុស្ស​មាន​កម្សោយ​ការ​ចម្រើនខ្លួន​(Lanterman Act) គឺ​ជា​អ្វី?

ច្បាប់​ស្ដីពី​ការផ្ដល់​ជំនួយ (ការ​ទ្រទ្រង់) និង​​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​មនុស្ស​មាន​កម្សោយ​ការ​ចម្រើនខ្លួន​(Lanterman Act) គឺ​ជា​ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ដែល​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នក​មាន​កម្សោយ​ការចម្រើនខ្លួន​នូវ​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម ឬ​អត្ថប្រយោជន៍ និង​ជំនួយ​ដែល​ពួកគេ​ចាំបាច់​ត្រូវការ​ដើម្បី​បន្ត​ជីវិត​រស់នៅ​កាន់​តែ​ឯករាជ្យ និង​តាម​ធម្មតា។ ច្បាប់​ស្ដីពី​ការផ្ដល់​ជំនួយ (ការ​ទ្រទ្រង់) និង​​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​មនុស្ស​មាន​កម្សោយ​ការ​ចម្រើនខ្លួន​(Lanterman Act) ប្រើ​ពាក្យ​ថា៖ “គ្រឿងបរិក្ខារ​ពិសេស​ដែលអាចប្រែប្រួលទៅតាមដោយខ្លួនឯង” ដើម្បី​បរិយាយ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ។1 ច្បាប់​ស្ដីពី​ការផ្ដល់​ជំនួយ (ការ​ទ្រទ្រង់) និង​​អត្ថប្រយោជន៍​ដល់​មនុស្ស​មាន​កម្សោយ​ការ​ចម្រើនខ្លួន​(Lanterman Act) មិន​ផ្ដល់​នូវ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ប្រភេទ​គ្រឿងបរិក្ខារ​ពិសេស​ដែលអាចប្រែប្រួលទៅតាមដោយខ្លួនឯង/បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ស្នើសុំ​ឲ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​របស់អ្នក​ផ្ដល់​ឲ្យ​នោះ​ទេ តែ​វា​មាន​និយាយ​ថា៖ “គ្រឿងបរិក្ខារ​ពិសេស​ដែលអាចប្រែប្រួលទៅតាមដោយខ្លួនឯង​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូចជា កៅអីសម្រាប់អ្នកពិការជើង, គ្រែ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ, ឧបករណ៍​ទំនាក់ទំនង, និង​គ្រឿង​ឧបករណ៍ និង​គ្រឿង​ផ្គត់ផ្គង់​​សំខាន់​ចាំបាច់​ផ្សេងៗ​ទៀត” ត្រូវ​តែ​អាច​​រក​បាន ក្នុង​ករណី​សំខាន់​ចាំបាច់។2 វិបសាយ DDS និយាយ​ថា៖ “បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ (AT) បរិយាយ​អំពី​គ្រឿង​ឧបករណ៍​នានា​ដែល​ប្រើដោយ​កុមារ និង​​មនុស្ស​​ធំ​ដែល​មាន​កម្សោយ​ការ​ចម្រើនខ្លួន និង​ពិការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដើម្បី​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​បទពិសោធន៍​នៃ​ជីវភាព​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ។” DDS មាន​ចុះ​នូវ​ប្រភេទ AT មួយ​ចំនួន និង​​ប្រាប់​នូវ​ឧទាហរណ៍​នានា​ដែល​មាន​ជា​អាទិ៍ ឧបករណ៍​សម្រាប់: ទំនាក់ទំនង, ការធ្វើឱ្យមានចលនា, ដែលអាចមើលឃើញ និងស្តាប់ឭ, គ្រប់គ្រង​បរិយាកាស​ជុំវិញ និង​ការប្រែប្រួលទៅតាម​រូបរាងកាយ។ អ្នក​អាច​មើល​ព័ត៌មាន​ច្រើន​ទៀត​អំពី AT នៅ​លើ​វិបសាយ DDS ដោយ​ចុច ត្រង់នេះ

ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​មាន​កម្សោយ​ការចម្រើនខ្លួន តើ​ខ្ញុំ​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​ដែរ​ឬ​ទេ?

បាទ/ចាស (មាន!)។ ក្នុង​នាម​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់/​អ្នកជាវប្រចាំ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់ អ្នកមាន​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម ឬ​អត្ថប្រយោជន៍ និង​ជំនួយ​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូចជា បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​នៅកន្លែង​ដែល​មាន “បរិយាកាស​កំហិត​លក្ខខណ្ឌ​តិចតួច”។3 នោះ​មាន​ន័យ​ថា មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់ត្រូវ​ផ្ដល់​នូវ​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​ដល់​គ្រប់​ទីកន្លែង​ដែល​អ្នក​រស់នៅ: នៅ​ផ្ទះ​ផ្ទាល់​របស់អ្នក, នៅ​ទារកដ្ឋាន​, នៅ​តាម​មណ្ឌល​សុខភាព, នៅតាម​​មន្ទីរព្យាបាល​តាម​សហគមន៍​ដែល​មាន​ការអនុញ្ញាត​ត្រឹមត្រុវ, ឬ​នៅ​តាម​គ្លីនិក​ព្យាបាល​តាមផ្ទះ។4 ជម្ឈមណ្ឌល​តំបន់​នានា ត្រូវតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ប្រជា​ថា​ អ្នក​ទទួល​បាន​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​ដែល​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ឆ្លើយតប​បាន​ទៅ​តាម​តម្រូវការ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក។ 5

តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ព្យាយាម​ការស្នើសុំ​​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​យ៉ាង​ដូចម្ដេច​ខ្លះ?

ក្រោយ​មាន​ការរកឃើញ​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ក្នុង​នាម​ជាអ្នកប្រើប្រាស់/​អ្នកជាវប្រចាំ​​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​មួយ​ហើយ មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​នោះ​ត្រូវ​តែ​បង្កើតកម្មវិធី​ជំនួយ​សមត្ថភាព​នៃ​បុគ្គល​មាន​កម្សោយ​ការចម្រើន​ខ្លួន និង​ក្រុម​គ្រួសារ (IPP) ឲ្យ​អ្នក​ដែល​ជា​គម្រោង​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​មួយ​ដែល​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​អ្នកសម្រេច​កម្មវត្ថុ និង​គោលបំណង​របស់​អ្នក​បាន ហើយ​និង​បូក​បញ្ចូល​នូវ​សេវាកម្ម ឬ​អត្ថប្រយោជន៍ និង​ជំនួយ​ដែល​ត្រូវការ​ចាំបាច់​ដើម្បី​ឆ្លើយ​នឹង​វា​បាន។ មើល​ព័ត៌មាន​ច្រើន​ទៀត​អំពី​ការបង្កើត IPP មួយ​ឡើង និង​មូលហេតុ​ដែល​កម្មវិធី IPP មាន​សារៈសំខាន់​ខ្លាំង​នៅ​លើ​វិបសាយ DDS ដោយ​ចុច ត្រង់នវ (មើល​ទំព័រ S-4, S-7 និង S-8)។ កម្មវិធី IPP របស់អ្នក​ត្រូវ​មាន​បញ្ចូល​នូវ​រាល់​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​ដែល​សំខាន់​ចាំបាច់​ទាំងអស់។ ក្រោយ​ពី​មាន​ការសរសេរ​អំពី​សំណើ​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​របស់​អ្នក​ចូល​ទៅក្នុង​កម្មវិធី IPP របស់អ្នក​ហើយ​នោះ មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​ត្រូវ​តែទូទាត់​ថ្លៃ​ឲ្យ, ទទួលយក, ហ្វឹកហ្វឺន​អ្នក​អំពី​របៀប​ប្រើ និង​ជួសជុល​ថែទាំ​វា​ដល់​អ្នក។ 

តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវធ្វើ​យ៉ាង​ដូចម្ដេច បើ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​បដិសេធ​សំណើសុំ​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​របស់ខ្ញុំ?

បើ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​បដិសេធសំណើសុំ​បច្ចេកវិទ្យា​ជំនួយ​របស់អ្នក ហើយ​អ្នក​មិនយល់ស្រប​តាម​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​ពួកគេ អ្នក​អាច “ប្ដឹង​សាទុក្ខ ឬ​តវ៉ា​” បាន (ផ្ញើ​លិខិតជូនដំណឹង​ដោយប្រាប់​ពួកគេ​ថា អ្នកមិនយល់ស្រប)។6 មាន​កម្រិត​ពេលវេលា​សម្រាប់​ដំណើរការ​ប្ដឹង​សាទុក្ខ ឬ​តវ៉ា​​ដែល​អ្នក​ត្រូវតែ​ធ្វើតាម។ ដំបូង បើ​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​សម្រេច​ថា ខ្លួន​នឹង​ផ្ដល់​សេវាកម្ម/អត្ថប្រយោជន៍ ឬ​ជំនួយ​ដែល​អ្នក​ស្នើសុំ​ទេ​នោះ ខ្លួន​ត្រូវ​តែ​ផ្ដល់​ការជូនដំណឹង​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ឲ្យ​អ្នក​តាមរយៈ​សំបុត្រ​អនុសិដ្ឋ​ក្នុង​រយៈពេល 5 ថ្ងៃដែល​ធ្វើការ(មិន​ត្រូវ​មាន​ការរាប់បញ្ចូល​ថ្ងៃ​ចុង​សប្ដាហ៍ និង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​ទេ)។7 ជួនកាល មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​មិន​ផ្ញើ​លិខិត​ជូនដំណឹង​ទេ នៅពេល​ដែល​ពួកគេ​សម្រេច​បដិសេធ ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរ​សេវាកម្ម ឬ​អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​អ្នកចង់​បាន ឬ​ចាំបាច់​ត្រូវការ។ ការធ្វើដូច្នោះ គឺ​ខុសច្បាប់។ អ្នក​ត្រូវ​ស្នើសុំ​លិខិត​ជូនដំណឹង​នៅពេល​ដែល​អ្នក​មិន​យល់ស្រប​តាម​សេចក្ដីសម្រេច​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​មួយ។ បន្ទាប់មក អ្នក​អាច​សម្រេច​ថា​តើ​អ្នក​ចង់​​​ប្ដឹង​សាទុក្ខ ឬ​ឧទ្ធរណ៍ (តវ៉ា) ឬ​ក៏​អត់។ បើ​អ្នក​ចង់​បាន​សេវាកម្ម/​អត្ថប្រយោជន៍ ឬ​ជំនួយ​ដើម្បី​បន្ត​មាន​ជាជំនួស​នៅ​ខណៈពេល​នៃ​ដំណើរការ​​​ប្ដឹង​សាទុក្ខ ឬ​ឧទ្ធរណ៍ (តវ៉ា) អ្នក​ចាំបាច់ត្រូវ​ដាក់​ពាក្យ​​​ប្ដឹង​សាទុក្ខ ឬ​ឧទ្ធរណ៍ (តវ៉ា) ក្នុង​រយៈពេល 10 ថ្ងៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទទួល​បាន​ការជូនដំណឹង​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់។8 ការបន្ត​ផ្ដល់​សេវាកម្ម/​អត្ថប្រយោជន៍​នៅ​កំឡុងពេល​មាន​ដំណើរការ​​សវនការ​យុត្តិធម៌ ក៏​គេ​ដឹង​ថា​ជា “ជំនួយ​ដែល​មិន​ទាន់​មាន​ការទូទាត់” ដែរ។

អ្នកមាន​ពេល 30 ថ្ងៃ ដើម្បី​ដាក់ពាក្យ​​​ប្ដឹង​សាទុក្ខ ឬ​ឧទ្ធរណ៍ (តវ៉ា) ដើម្បី​ស្នើសុំ​ឲ្យ​មាន​សវនការ​យុត្តិធម៌​មួយ​បាន។9 តែ​បើ​អ្នក​រង់ចាំ​ដំណោះស្រាយ​នោះ​យូរ មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​អាច​បញ្ឈប់ កាត់ផ្ដាច់ ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ប្រភេទ​សេវាកម្ម/​អត្ថប្រយោជន៍ ឬ​ជំនួយ​ក្នុង​រយៈពេល​មាន​ដំណើរការ​​​ប្ដឹង​សាទុក្ខ ឬ​ឧទ្ធរណ៍ (តវ៉ា) នោះ​បាន។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ដំណើរការ​សវនាការ​យុត្តិធម៌ ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​វិបសាយ DDS ហើយ​មើល​ផ្នែក​ស្ដីពី “ដំណើរការ​សវនាការ​យុត្តិធម៌​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់/​អ្នកជាវប្រចាំ​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់​ពី 3 ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ” ដោយ​ចុច ត្រង់នេះ។ បើ​អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវការ​ព័ត៌មាន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ដំណើរការ​សវនការ​យុត្តិធម៌​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់/​អ្នកជាវប្រចាំ​ដែល​មាន​អាយុ​ក្រោម​បី​ឆ្នាំ សូម​មើល​ព័ត៌មាន​ច្រើន​ទៀត​ដែល​មាន​នៅ​លើ​វិបសាយ DDS ដោយ​ចុច ត្រង់នេះ

  • 1. Welf. & Inst. §4685(c)(1).
  • 2. Welf. & Inst. §4685(c)(1).
  • 3. Welf. & Inst. §4648(a)(1)-(2).
  • 4. Welf. & Inst. §4648(a)(9)(A). ជា​ដំបូង មជ្ឈមណ្ឌល​តំបន់​នឹងស្នើសុំ​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ចេញ​ប្រាប់​នូវ​ប្រភព​ជម្រើស​ណា​មួយ​ចំនួន​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូច​ជា កម្មវិធី Medi-Cal, កម្មវិធី​អត្ថប្រយោជន៍​កុមារ​នៅ​កាលីហ្វ័រញ៉ា, សាលារៀន​ឌីស្ទ្រីក, ឬ​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​ជា​មុន​សិន មុននឹង​ខ្លួន​ពិចារណា​លើ​ការផ្ដល់​សេវាកម្ម និង/ឬ​មុខរបស់​មួយ។
  • 5. Welf. & Inst. §4648(a)(2).
  • 6. Welf. & Inst. § 4710.5(a).
  • 7. Welf. & Inst. § 4710(b).
  • 8. Welf. & Inst. § 4715 (a).
  • 9. Welf. & Inst. § 4710,5 (a).