Cov nyiaj peev pab cov khoom rau cov neeg xiam oob khab los ntawm lub chaw pab ib cheem tsam

Publications
#5579.09

Cov nyiaj peev pab cov khoom rau cov neeg xiam oob khab los ntawm lub chaw pab ib cheem tsam

Chaw pab ib cheeb tsam yog lub luag hauj lwm muab los yog npaj cov kev pab thiab cov kev txhawb zog rau cov neeg uas xiam oob khab. Nug rau cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam, koj yuav tsum xub ua ntawv thov rau cov kev pab thiab nrhiav tau tsim nyog tau txais. Cov neeg uas xiam oob khab uas tsim nyog tau txais kev pab los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam yog hu ua "cov tau txais kev pab los yog cov noj hauv".

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Chaw pab ib cheem tsam yog dab tsi?

Chaw pab ib cheeb tsam yog lub luag hauj lwm muab los yog npaj cov kev pab thiab cov kev txhawb zog rau cov neeg uas xiam oob khab. Nug rau cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam, koj yuav tsum xub ua ntawv thov rau cov kev pab thiab nrhiav tau tsim nyog tau txais. Cov neeg uas xiam oob khab uas tsim nyog tau txais kev pab los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam yog hu ua "cov tau txais kev pab los yog cov noj hauv". Yog xav paub ntxiv tias leej twg thiaj tsim nyog tau txais kev pab los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam thiab yuav mus thov kev pab tau lis cas, mus saib lub tuam txhab tsim kho kev saib xyuas (DDS) lub website nyob rau lub chaw nyob ib cheeb tsam tsim nyog no. cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab yog ib qhov kev pab ntawm cov kev pab cuam los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam uas muab kev pab. Lwm qhov chaw xws nyob rau tsev kawm ntawv ib cheeb tsam, tsev kho mob thiab Department of Rehabilitation kuj muab cov khoom siv pab  rau cov neeg xiam oob khab, tab sis qhov no daim ntawv yuav tsom rau tau txais cov khoom pab rau cov neeg xiam oob khab  los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam.

Yuav paub tau li cas ntawm cov khoom siv pab rau cov neeg xiam oob khab siv nyob rau hauv lub Lanterman Act?

Lub Lanterman Act yog California txoj kev cai lij choj uas pab nxhawb nqa cov neeg uas xiam oob kham kom muaj txoj cai tau cov kev pab thiab kev txhawb nqas lawv txoj kev ntshaws rau lawv lub neej nyob kom muaj kev ywj siab thiab lub neej zoo lis lwm tus lub neej. Lub Lanterman Act siv lub sij hawm "tshwj xeeb coj cov khoom" los piav txog cov khoom siv pab rau cov neeg xiam oob khab.1 Lub Lanterman Act tsis muab cov npe khoom siv rau cov neeg xiam oob khab kom txhua nrho /cov khoom pab cov neeg xiam oob kham koj yuav tau nug koj lub chaw pa bib cheeb tsam yog tus pab muab rau koj, tab sis nws muaj xws lis "tshwj xeeb coj cov khoom xws li rooj muaj log, lub txaj pw kho mob, Cov khoom siv kev sib txuas lus , thiab lwm yam khoom yuav tsim nyog siv. thiab cov khoom siv "yuav tsum muaj txhua txhua lub sib hawm thaum muaj chaws siv.2 Lub DDS website hais tias, "cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab (AT) piav txog kev siv pab rau cov me nyuam thiab cov laus kom muaj kev pab tau rau lawv tus kheej thiab kom lawv muaj peej xwm ntawm kev mus los txhuam txhuam hnub ntawm lawv lub neej." DDS tau teev ib cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab thiab muab piv txwv, xws li: Kev sib txuas lus, muaj, kev muab suab, kev hwj xwm ib puag ncig thiab kev yoog lub cev. Yog koj xav paub ntxiv ntawm cov khoom pab rau cov neeg xiam oob khab koj nyeem DDS lub website ntawm no.

Raws li ib tug neeg uas muaj kev tsim kho kev xiam oob khab ntawm tus kheej, ua li kuv puas muaj cai yuav tau txais cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab no?

Yog. Raws li lub chaw pab ib cheem tsam  txais kev pab, koj muaj txoj cai tau txais kev pab thiab cov kev txhawb zog, xws li cuab yeej pab, nyob rau hauv lub "txwv tsawg li tsawg".3 Uas txhais tau tias lub chaw pab ib cheem tsam tau muaj cov khoom pab kom txog qhov chaws koj nyob: nyob rau hauv koj tus kheej lub tsev, nyob rau hauv lub tsev tu menyuam lub tsev, nyob rau hauv lub chaw tu neeg, ntawv tso cai lub tsev laus, los yog ib tug neeg pej xeem chaw tu neeg.4 Pab cuam hauv tej cheeb tsam yuav tsum kom paub tseeb tias koj tau txais cov khoom pab rau cov neeg xiam oob khab uas yuav pab tau koj raws li koj tus kheej ib tug neeg xav tau kev pab.5

Kuv yuav ua li cas mus nug lub chaw pab ib cheem tsam txog cov khoom siv pab rau cov neeg xiam oob khab ntawm?

Tom qab pom tau tias koj tsim nyog tau txais raws li lub chaw pab ib cheem tsam txais kev pab, lub chaw pab ib cheem tsam yuav tsum tsim ib qho hauv kev (IPP) rau koj, uas yog ib tug sau ntawv txoj kev npaj los pab koj mus cuag koj cov hom phiaj thiab yam xav tau, thiab muaj xws li cov kev pab thiab kev txhawb zog uas koj xav tau kom tau raws li lawv. Saib ntxiv txog cov hom phiaj ntawm  IPP thiab yog vim li cas IPP yog ib qho tseem ceeb nyob rau hauv cov DDS website no (Saib nplooj ntawv S-4, S-7 thiab S-8). Koj IPP yuav tsum muaj xws li tag nrho cov tsim nyog ntawm cov khoom pab cov neeg xiam oob khab. 2 Tom qab koj tau txais cov khoom pab yuav sau rau hauv koj IPP, lub chaw pab ib cheeb tsam yuav tsum them rau, tau txais, cob qhia koj yuav ua li cas los mus siv thiab khaws cia rau koj.

Kuv yuav ua li cas yog hais tias lub chaw pab ib cheeb tsam tsis pov zoo rau  kuv txoj kev thov rau cov khoom pab cov neeg xiam oob khab?

Yog hais tias lub chaw pab ib cheeb tsam tsis pom zoo rau koj txoj kev thov thiab koj tsis pom zoo nrog lawv kev txiav txim siab, koj yuav tau "tsis txaus siab" (koj xa ib daim ntawv ceeb toom qhia lawv tias koj tsis pom zoo).6 Muaj lub sij hawm tsawg rau cov txheej txheem uas koj yuav tsum tau ua raws li. Ua ntej, yog hais tias lub chaw pab ib cheeb tsam txiav txim siab tias nws yuav tsis muab ib qhov kev pab los yog txhawb koj uas koj thov txog, nws yuav tsum ua ib daim ntawv ceeb toom los ntawm ntawv pov thawj ntawm tsab mail tsis pub dhau 5 hnub ua hauj lwm (hnub so hauj lwm  thiab hnub caiv tsis suav txog).7 Tej zaum lub chaw pab ib cheem tsam tsis xa daim ntawv ceeb toom thaum lawv txiav txim siab tsis kam lees los yog hloov ib qhov kev pab uas koj xav tau los yog yuav tsum tau. Uas li no yog txhaum kev cai. Koj yuav tsum nug daim ntawv ceeb toom thaum koj tsis pom zoo ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam txoj kev txiav txim siab. Ces koj yuav txiav txim siab seb puas rov thov los tsi thov kev ncaj ncees dua. Yog hais tias koj xav tau ib qhov kev pab los yog txhawb koj yuav tsum nyob twj ywm thaum lub sij hawm tab tom hais cov txheej txheem, koj yuav tsum ua ib daim ntawv sau tsis txaus siab tsis pub dhau 10 hnub ntawm tau txais kev ceeb toom los ntawm lub chaw pab ib cheeb tsam.8 txuas ntxiv ntawm cov kev pab cuam thaum lub sij hawm rooj lus ncaj ncees no hu ua "pab them cov nyiaj uas tsis tau them tag.".

Koj muaj 30 hnub mus ua tsab ntawv tsis txaus siab los mus hais kev  ncaj ncees los yog lub rooj sib hais.9 Tiam sis yog koj cia ntev dua ntawv, lub chaw pab ib cheeb tsam yuav tsum lis, muab rov qab los yog hloov cov kev pab los yog txhawb nqa thaum lub sij hawm lub tsis txaus siab cov txheej txheem. Yog xav paub ntxiv nyob rau hauv lub rooj lus ncaj ncees, mus rau lub DDS website thiab nyeem "txheej txheem kev ncaj ncees rau cov muaj hnub nyoog 3 xyoo thiab Laus dua" no. Yog hais tias koj xav tau kev ncaj ncees lub rooj sib hais cov lus qhia txog ib tug neeg uas yau dua 3 xyoos, thov nyeem ntxiv nyob rau hauv cov DDS lub website ntawm no.

  • 1. Welf. & Inst. §4685 (c) (1).
  • 2. Welf. & Inst. §4685(c)(1).
  • 3. Welf. & Inst. §4648 (a)(1)-(2).
  • 4. Welf. & Inst. §4648 (a)(9)(A). Ua ntej tshaj mas lub chaw pab ib cheem tsam yuav nug ib cov hauv paus sob lus xws lis kev kho mob, kev pab cuam me nyuam yau nyob rau California, tsev kawm ntawv hauv nroog, los you kev pov tuav kev ruaj ntseg sab nrauv ua ntej yuav muab kev pab thiab/los khoom.
  • 5. Welf. & Inst. §4648 (a)(2).
  • 6. Welf. & Inst. § 4710.5 (a).
  • 7. Welf. & Inst. § 4710 (b).
  • 8. Welf. & Inst. § 4715 (a).
  • 9. Welf. & Inst. § 4710.5 (a).