ການໃຫ້ທຶນເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍຜ່ານສູນປະຈຳເຂດ

Publications
#5579.12

ການໃຫ້ທຶນເຕັກໂນໂລຊີຊ່ວຍຜ່ານສູນປະຈຳເຂດ

ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​​ຮັບຜິດຊອບ​ໃຫ້ ຫຼື ຈັດ​ຫາ​ກາ​ນບໍລິການ​ ​ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຕ່າງໆ​ແກ່​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພິການ​ດ້ານ​ພັດທະນາ​ການ. ​ເພື່ອ​ຂໍ​ເອົາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ຜ່ານ​ສູ​ນປະຈຳ​ເຂດ, ກ່ອນ​ອື່ນ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ສະໝັກ​ຂໍ​ເອົາ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ. ຄົນ​ພິການ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ຈາກ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ”.

ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​​ຮັບຜິດຊອບ​ໃຫ້ ຫຼື ຈັດ​ຫາ​ກາ​ນບໍລິການ​ ​ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຕ່າງໆ​ແກ່​ບຸກຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພິການ​ດ້ານ​ພັດທະນາ​ການ. ​ເພື່ອ​ຂໍ​ເອົາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ຜ່ານ​ສູ​ນປະຈຳ​ເຂດ, ກ່ອນ​ອື່ນ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ສະໝັກ​ຂໍ​ເອົາ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ. ຄົນ​ພິການ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ຈາກ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ”. ສຳລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ໃຜ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ຂອງ​ສູນປະຈຳ​ເຂດ ​ແລະ ວິທີ​ສະໝັກ, ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເບິ່ງຫົວ​ຂໍ້​ການ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊຂອງ​ພະ​ແນ​ກການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ພັດທະນາ​ການ (DDS) ທີ່​ນີ້. ​ເຕັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາການ​ບໍລິການທີ່ ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ ສະໜອງ​ໃຫ້. ສະຖານ​ທີ່​ອື່ນ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ​ເຂດ​ການ​ສຶກສາ, Medi-Cal ​ແລະ ພະ​ແນ​ກຟື້ນ​ຟູ​ສຸຂະພາບ ກໍ​ໃຫ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂ​ລຊີ​ຊ່ວຍ​ແກ່​ຄົນ​ພິການ​ເຊັ່​ນກັນ, ​ແຕ່​ໃບ​ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ຈະ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ຜ່ານບັນດາ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ.

​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ Lanterman ​ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ກົດໝາຍ Lanterman ​ແມ່ນ​ກົດໝາຍ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນັຍ​ທີ່​ໃຫ້​ສິດ​ແກ່ຄົນ​ພິການ​ດ້ານ​ພັດ ທະນາ​ການ​​​ໃນ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຕ່າງໆ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ທີ່​ເ​ພິ່ງ​ພາ​ຕົນ​ເອງ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ ​ແລະ ປົກກະຕິ​ກວ່າ. ກົດໝາຍ Lanterman ​ໃຊ້​ຄຳ​ສັບ “ອຸປະກອນ​ປັບ​ຕົວ​ພິ​ເສດ” ​ເພື່ອ​ອະທິບາຍ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ.1 ກົດໝາຍ Lanterman ບໍ່​ໃຫ້​ລາຍການ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຂອງ​ປະ​ເພດ​ອຸປະກອນ​ປັບ​ຕົວ​ພິ​ເສດ/​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ທີ່​ທ່ານ​ສາມາດ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ສະໜອງ​ໃຫ້, ​ແຕ່​ມັນ​ກຳນົດ​ວ່າ “ອຸປະກອນ​ປັບ​ຕົວ​ພິ​ເສດ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ລົດ​ເຂັນ, ຕຽງ​ນອນ​ຄົນ​ເຈັບ, ອຸປະກອນ​ສື່ສານ ​ແລະ ​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ​ ​ແລະ​ ອຸປະກອນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ອື່ນ” ຕ້ອງ​ມີ​ໃຫ້ ​ເມື່ອ​ຈຳ​ເປັນ.2 ​ເວັບ​ໄຊ DDS ບອກ​ວ່າ “​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ (AT) ໝາຍ​ເຖິງ​ອຸປະກອນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ໃຊ້​ໂດຍ​ເດັກນ້ອຍ ​ແລະ ຜູ້​ໃຫຍ່​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ພິການ​ດ້ານ​ພັດທະນາ​ການ ​ແລະ ຄວາມ​ພິການ​ອື່ນ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ຊີວິດ​ປະຈຳ​ວັນ”. DDS ລະບຸ​ບາງ​ປະ​ເພດ​ຂອງ AT ​ແລະ ​ໃຫ້​ຕົວຢ່າງ​ຕ່າງໆ ລວມມີ: ​ການ​ສື່ສານ, ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄປມາ, ສຽງ-ພາບ, ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ການ​ປັບ​ຮ່າງກາຍ. ທ່ານ​ສາມາດ​ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ AT ​ໄດ້​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ DDS ທີ່​ນີ້.

​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ຄົນ​ພິການ​ດ້ານ​ພັດທະນາ​ການ, ຂ້ອຍ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ແມ່ນ​ບໍ?

​ແມ່ນ. ​ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ຜູ້​​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ, ທ່ານ​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ ​ໃນ “ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ຈຳກັດ​ໜ້ອຍ​ສຸດ”.3 ນັ້ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ຢູ່​ທຸກ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ອາ​ໄສ​ຢູ່: ​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ, ໃນສະ ຖານ​ດູ​ແລ​ສົງ​ເຄາະ, ​ໃນສະຖານ​ດູ​ແລ​ສຸຂະພາບ, ສະຖານ​ດູ​ແລ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ໃບ​ອະນຸຍາດ ຫຼື ສະຖານ​ດູ​ແລ​ແບບ​ບ່ອນຢູ່​ອາ​ໄສ.4 ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຕ້ອງ​ຮັບປະກັນ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​​ເ​ຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ສະ​ເພາະ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ.5

ຂ້ອຍ​ຈະ​ຮ້ອງ​ຂໍ​​ເອົາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊ່ວຍ​ນຳ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ແນວ​ໃດ?

ຫຼັງຈາກ​ທີ່​ພົບ​ວ່າ​ມີ​ສິດ​​ເປັນ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ​ຂອງ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ, ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ແຜນ​ໂຄງການ​ສະ​ເພາະ​ບຸກຄົນ (IPP) ສຳລັບ​ທ່ານ ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ແຜນ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ ສອນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ບັນລຸ​ໄດ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ ​ແລະ ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ທ່ານ, ​ແລະ ລວມມີ​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອຕ່າງໆ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​​ເພື່ອ​ບັນລຸ​ໄດ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ. ​ເບິ່ງ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ແຜນ IPP ​ແລະ ຍ້ອນ​ຫຍັງ​ແຜນ IPP ຈິ່ງ​ສຳຄັນ​ໄດ້ຢູ່​ເວັບ​ໄຊ DDS ທີ່​ນີ້ (​ເບິ່ງ​ໜ້າ S-4, S-7 ​ແລະ S-8). ​ແຜນ (IPP) ຂອງ​ທ່ານ​ຄວນ​ລວມມີ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ທັງ​ໝົດ. ຫຼັງຈາກ​ທີ່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ຂຽນ​ເປັນ​ແຜນ IPP ຂອງ​ທ່ານ​ແລ້ວ, ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຕ້ອງ​ຊື້​, ​​ເອົາ​ໃຫ້, ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃຫ້​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີ​ໃຊ້ ​ແລະ ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ມັນ​ສຳລັບ​ທ່ານ. 

ຂ້ອຍ​ສາມາດ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຖ້າ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ປະຕິ​ເສດ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເອົາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​?

ຖ້າ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ປະຕິ​ເສດ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເອົາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຊ່ວຍ​ຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ ທ່ານ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ຄຳ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ທ່ານ​ສາມາດ “ອຸທອນ” (ສົ່ງ​ການແຈ້ງ​ບອກເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນທີ່​ບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ​ທ່ານບໍ່​ເຫັນ​ດີ​).6 ມີ​ຂີດ​ກຳນົດ​ດ້ານ​ເວລາ​ສຳລັບ​ຂະ​ບວນການ​ອຸທອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະຕິ​ບັດ​ຕາມ. ກ່ອນ​ອື່ນ, ຖ້າ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຕັດສິນ​​ວ່າ​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ ຫຼື ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອທີ່​ທ່ານ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເອົາ, ສູນ​ຕ້ອງ​ໃຫ້ ​ແຈ້ງ​ການ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ ​ແກ່​ທ່ານ​ໂດຍ​ສົ່ງທາງ​ໄປສະນີ​ລົງທະບຽນ​ພາຍ​ໃນ 5 ວັນ​ເຮັດ​ວຽກ (ບໍ່​ນັບ​​ເສົາ​ອາທິດ ​ແລະ ວັກ​ພັກ).7 ບາງ​ຄັ້ງ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ບໍ່​ສົ່ງ​ແຈ້ງ​ການ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຕັດສິນ​ປະຕິ​ເສດ ຫຼື ປ່ຽນ​​ແປງ​ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ ຫຼື ຈຳ​ເປັນ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​​ຜິດ​ກົດໝາຍ. ທ່ານ​ຄວນ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເອົາ​ແຈ້ງ​ການ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ຄຳ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ. ຈາກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ສາມາດ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ອຸທອນ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ຫຼື ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຍັງ​ຄື​ເກົ່າ​ໃ​ນລະຫວ່າງ​ຂະ​ບວນການ​ອຸທອນ, ທ່ານ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ຄຳ​ອຸທອນ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ​ພາຍ​ໃນ 10 ວັນ ນັບ​ຈາກ​ໄດ້​ຮັບ​ແຈ້ງ​ຈາກ​ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ.8 ການ​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ບໍລິການ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ຂະ​ບວນການ​ໄຕ່​ສວນ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຍັງ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ລໍຖ້າ”.

ທ່ານ​ມີ 30 ວັນ ​ເພື່ອຍື່ນ​ຄຳ​ອຸທອນ​ສຳລັບ​ການ​ໄຕ່​ສວນ​ຍຸຕິ​ທຳ.9 ​ແຕ່​ຖ້າ​ທ່ານ​ລໍຖ້າ​ດົນ, ສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​ສາມາດ​ຢຸດ​ເຊົາ, ຕັດ​ລົງ ຫຼື ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ບໍລິການ ຫຼື ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ຂະ​ບວນການ​ອຸທອນ. ສຳລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ບວນການ​ໄຕ່​ສວນ​ຍຸຕິ​ທຳ, ​ໃຫ້​​ເ​ຂົ້າ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊ DDS ​ແລະ ອ່ານ “ຂະ​ບວນການ​ໄຕ່​ສວນ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ສຳລັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ ອາຍຸ 3 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ” ທີ່​ນີ້. ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ຂໍ້​ມູນການ​ໄຕ່​ສວນ​ຍຸຕິ​ທຳກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ບໍລິການ​ທີ່​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ສາມປີ, ກະລຸນາ​ອ່ານ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ DDS ທີ່​ນີ້.

  • 1. Welf. & Inst. §4685(c)(1).
  • 2. Welf. & Inst. §4685(c)(1).
  • 3. Welf. & Inst. §4648(a)(1)-(2).
  • 4. Welf. & Inst. §4648(a)(9)(A). ກ່ອນ​ອື່ນສູນ​ປະຈຳ​ເຂດ​​ຈະ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ອື່ນ​ທີ່​ມີ ​ເຊັ່ນ​ວ່າ Medi-Cal, ການ​ບໍລິການ​ເດັກນ້ອຍ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນັຍ, ​ເຂດ​ການ​ສຶກສາ ຫຼື ປະກັນ​ສຸຂະພາບ​ເອກະ​ຊົນ ກ່ອນ​ທີ່​ສູນຈະ​ພິຈາລະນາ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ ​ແລະ/ຫຼື ລາຍການ​ນັ້ນ.
  • 5. Welf. & Inst. §4648(a)(2).
  • 6. Welf. & Inst. § 4710.5(a).
  • 7. Welf. & Inst. § 4710(b).
  • 8. Welf. & Inst. § 4715 (a).
  • 9. Welf. & Inst. § 4710.5 (a).