حق آموزش استثنائی برای دانش آموزان در کانون اصلاح و تربیت

Publications
#7158.16

حق آموزش استثنائی برای دانش آموزان در کانون اصلاح و تربیت

این نشریه اطلاعاتی درباره حقوق جوانان برای آموزش استنثائی در کانون اصلاح و تربیت ارائه می دهد.

 

 

Click links below for a downloadable version.