COV TUB NTXHAIS KAWM TXOJ CAI RAU KEV KAWM TSHWJ XEEB HAUV CHAW TSWJ HWM ME NYUAM YAUS

Publications
#7158.09

COV TUB NTXHAIS KAWM TXOJ CAI RAU KEV KAWM TSHWJ XEEB HAUV CHAW TSWJ HWM ME NYUAM YAUS

Cov ntaub ntawv tshaj tawm no muab cov ntaub ntawv ntsig txog cov tub ntxhais hluas cov cai rau kev kawm ntawv tshwj xeeb thaum nyob hauv kev tswj hwm me nyuam yaus.

 

 

Click links below for a downloadable version.