Quý Vị Có Thể Bỏ Phiếu Ngay Cả Khi Không Thể Ký Tên Mình

Publications
#5473.05

Quý Vị Có Thể Bỏ Phiếu Ngay Cả Khi Không Thể Ký Tên Mình

Ấn phẩm này giải thích những cách đáp ứng yêu cầu về chữ ký khác nhau của một cử tri. Quy trình xác minh chữ ký được sử dụng để xác minh chữ ký của cử tri khi Bỏ Phiếu Qua Thư hoặc các lá phiếu tạm thời. Để tránh bị từ chối, chữ ký của quý vị phải khớp với chữ ký trong bản khai đăng ký cử tri của quý vị. Đây thường là chữ ký quý vị có trong hồ sơ tại DMV hoặc trên bản khai đăng ký cử tri của quý vị.

Ấn phẩm này giải thích những cách đáp ứng yêu cầu về chữ ký khác nhau của một cử tri. Quy trình xác minh chữ ký được sử dụng để xác minh chữ ký của cử tri khi Bỏ Phiếu Qua Thư hoặc các lá phiếu tạm thời. Để tránh bị từ chối, chữ ký của quý vị phải khớp với chữ ký trong bản khai đăng ký cử tri của quý vị. Đây thường là chữ ký quý vị có trong hồ sơ tại DMV hoặc trên bản khai đăng ký cử tri của quý vị.

Quý vị có thể tạo “ký hiệu”, bao gồm con dấu chữ ký

Nếu quý vị không thể ký tên của mình, quý vị có thể tạo ký hiệu hoặc sử dụng con dấu chữ ký.

Ký hiệu của quý vị chỉ nên đơn giản. Nhiều cử tri sử dụng dấu “X” làm ký hiệu.

Thay vì “X”, quý vị có thể dùng con dấu chữ ký. Nhưng trước khi quý vị có thể sử dụng con dấu để bỏ phiếu, trước tiên quý vị phải: (1) đăng ký bỏ phiếu trực tiếp tại Văn Phòng Bầu Cử của hạt, sử dụng con dấu để ký vào bản khai đăng ký cử tri với sự có mặt của một viên chức bầu cử hạt; hoặc (2) đăng ký bỏ phiếu trực tuyến sau khi quý vị đã sử dụng con dấu chữ ký mà Sở Quản Lý Cơ Giới đã phê duyệt và gửi cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Dù bằng cách nào cũng phải có người “làm chứng”

Bên cạnh ký hiệu hoặc con dấu chữ ký, hãy nhờ một “nhân chứng” viết tên của quý vị. Sau đó, yêu cầu nhân chứng viết tên của họ ở đâu đó gần dòng chữ ký (một số phong bì gửi lại sẽ có dòng “nhân chứng” quanh đó — nếu vậy, hãy sử dụng). Nhân chứng của quý vị phải từ 18 tuổi trở lên. Nhiều cử tri nhờ một thành viên gia đình hoặc bạn bè làm nhân chứng.

Con dấu chữ ký phải như thế nào?

Nếu quý vị là người khuyết tật, con dấu chữ ký của quý vị có thể giống như sau:

 1. Chữ ký thực của quý vị;
 2. “Ký hiệu” hoặc “biểu tượng” mà quý vị sử dụng làm chữ ký của mình (ví dụ: “X”);

  HOẶC
   
 3. Chữ ký tên quý vị được viết bởi người khác mà quý vị nhận làm chữ ký của mình.

Ai có thể dùng con dấu chữ ký?

Có hai kiểu người có thể dùng con dấu chữ ký để đăng ký bầu cử và bỏ phiếu:

 1. Người khuyết tật:
  1. A.   Người không biết viết do khuyết tật; VÀ
  2. B.   Người có con dấu chữ ký.
 2. Người không phải là người khuyết tật sử dụng con dấu:
  1. A.   Chỉ khi có sự đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu con dấu; VÀ
  2. B.   Với sự có mặt của chủ sở hữu con dấu.

 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi chữ ký?

Nếu chữ ký của quý vị đã thay đổi, quý vị nên cập nhật chữ ký của mình vào hồ sơ bằng cách đăng ký lại để bỏ phiếu bằng đơn xin giấy. Đơn này có thể được gửi qua bưu điện hoặc gửi tại văn phòng bầu cử của hạt tại địa phương của quý vị. Nếu không chắc chắn, quý vị có thể yêu cầu một bản sao chữ ký của mình bằng cách gọi điện hoặc gửi email cho Văn Phòng Bầu Cử của hạt.

 Điều gì xảy ra nếu chữ ký của tôi bị từ chối?

Luôn có khả năng chữ ký của quý vị, dù là ký hiệu hay con dấu, bị từ chối. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phiếu bầu của quý vị sẽ không được tính. Quý vị sẽ có cơ hội thứ hai để cung cấp một chữ ký khớp với chữ ký trong hồ sơ, ngay cả khi quý vị hoàn toàn quên ký.

Các viên chức bầu cử hạt sẽ so sánh chữ ký quý vị ghi trên phong bì đựng lá phiếu với chữ ký trong hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị (thường là trên bản khai đăng ký cử tri hoặc bằng lái xe hoặc thẻ căn cước tiểu bang). Nếu chúng không khớp, hạt phải thông báo cho quý vị bằng văn bản và kèm theo “tuyên bố xác minh chữ ký” để quý vị ký. Hạt phải gửi cho quý vị thông báo và tuyên bố xác minh chữ ký không muộn hơn 8 ngày trước khi cuộc bầu cử được chứng nhận. Quý vị phải ký và gửi lại bản tuyên bố trước 5 giờ chiều, hai ngày trước khi cuộc bầu cử được chứng nhận. Văn phòng bầu cử của hạt sẽ so sánh chữ ký mới với hồ sơ của quý vị và nếu trùng khớp, sẽ tính lá phiếu của quý vị.

Họ cũng sẽ sử dụng chữ ký mới làm mẫu so sánh tại các cuộc bầu cử trong tương lai.

Tuyên bố và hướng dẫn xác minh chữ ký của hạt có trên trang web của Văn Phòng Bầu Cử của hạt.

Sau khi đã gửi lá phiếu của mình qua thư, quý vị có thể theo dõi thời gian gửi, nhận và tính lá phiếu của mình qua Ballottrax. Ballottrax có thể gửi thông báo qua văn bản, email hoặc cảnh báo bằng giọng nói cho quý vị.

Quý vị cũng có thể kiểm tra trạng thái Bỏ Phiếu Qua Thư hoặc Bỏ Phiếu Tạm Thời qua điện thoại hoặc trên trang web của một số hạt.

Nguồn: Bộ Luật Bầu Cử California §§ 354.5, 3019

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.