អ្នកអាចបោះឆ្នោតបាន បើទោះបីជាអ្នកពុំអាចចុះហត្ថលេខាឈ្មោះរបស់អ្នកក៏ដោយ

Publications
#5473.06

អ្នកអាចបោះឆ្នោតបាន បើទោះបីជាអ្នកពុំអាចចុះហត្ថលេខាឈ្មោះរបស់អ្នកក៏ដោយ

ឯកសារនេះពន្យល់បង្ហាញនូវរបៀបផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាច​បំពេញតាម​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃការចុះហត្ថលេខា។ កិច្ចដំណើការផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ហត្ថលេខា ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់​បញ្ជាក់​ហត្ថលេខា​របស់​អ្នកបោះឆ្នោត​នៅលើសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះតាម​ប្រៃសណីយ៍​ ឬសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន។ ដើម្បីចៀសវាងនូវការបដិសេធចោល ហត្ថលេខារបស់អ្នកត្រូវដូចទៅនឹង​ហត្ថលេខា​នៅក្នុង​កំណត់ត្រា​ឈ្មោះរបស់អ្នក។ ជាទូទៅ ហត្ថលេខានេះគឺជាហត្ថលេខាដែលអ្នកបានចុះនៅលើសំណុំឯកសារ​នៅឯនាយកដ្ឋាន​យានយន្ត ឬនៅលើលិខិតអះអាងបញ្ជាក់សម្រាប់ការចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នក។

ឯកសារនេះពន្យល់បង្ហាញនូវរបៀបផ្សេងៗគ្នាដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាច​បំពេញតាម​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​នៃការចុះហត្ថលេខា។ កិច្ចដំណើការផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ហត្ថលេខា ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់​បញ្ជាក់​ហត្ថលេខា​របស់​អ្នកបោះឆ្នោត​នៅលើសន្លឹកឆ្នោតដែលបោះតាម​ប្រៃសណីយ៍​ ឬសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន។ ដើម្បីចៀសវាងនូវការបដិសេធចោល ហត្ថលេខារបស់អ្នកត្រូវដូចទៅនឹង​ហត្ថលេខា​នៅក្នុង​កំណត់ត្រា​ឈ្មោះរបស់អ្នក។ ជាទូទៅ ហត្ថលេខានេះគឺជាហត្ថលេខាដែលអ្នកបានចុះនៅលើសំណុំឯកសារ​នៅឯនាយកដ្ឋាន​យានយន្ត ឬនៅលើលិខិតអះអាងបញ្ជាក់សម្រាប់ការចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នក។

អ្នកអាចបង្កើត “សញ្ញា” ដោយរួមទាំងត្រាហត្ថលេខាផងដែរ​

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចចុះហត្ថលេខានៃឈ្មោះរបស់អ្នកបានទេ​ អ្នកអាចបង្កើត​សញ្ញាអ្វីមួយ ឬ​ប្រើប្រាស់​ត្រាហត្ថលេខាណាមួយ​។

សញ្ញាសម្គាល់​របស់អ្នក គួរមានលក្ខណៈសាមញ្ញ។ អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើន ប្រើប្រាស់សញ្ញា “X” ជាសញ្ញារបស់ពួកគេ។

ជំនួសឲ្យសញ្ញា “X” អ្នក​អាច​ប្រើ​ត្រា​ហត្ថលេខា​​។​ ប៉ុន្តែមុនពេលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ត្រាហត្ថលេ​ខាដើម្បីបោះឆ្នោត ជាដំបូង អ្នកត្រូវ៖ (1) ចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់​នៅ​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​នៃ ខោនធីរបស់អ្នក​ ដោយប្រើប្រាស់ត្រា​ដើម្បីចុះ​ហត្ថលេខា​លើលិខិតអះអាងបញ្ជាក់សម្រាប់កា​រ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅ​ចំពោះមុខមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ឬ (2) ចុះឈ្មោះ​ដើម្បីធ្វើ​ការ​បោះឆ្នោត​​តាមអនឡាញ ក្រោយពេលអ្នកបានប្រើប្រាស់​ត្រា​ហត្ថលេខាដែលនាយកដ្ឋាន​យានយន្ត​​បាន​អនុម័តយល់ព្រម និងបានផ្ញើ​ទៅ​ឲ្យ​​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស។

ទោះជាប្រើប្រាស់វិធីណាមួយក៏ដោយ ចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើជា “សាក្សី”

នៅក្បែរសញ្ញារបស់អ្នក ឬត្រាហត្ថលេខារបស់អ្នក ត្រូវមាន “សាក្សី” ម្នាក់សរសេរឈ្មោះរប​ស់អ្នក។ បន្ទាប់មក ឲ្យសាក្សីនោះ សរសេរឈ្មោះរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់នៅក្បែរបន្ទាត់​ហត្ថលេខា (ស្រោម​សំបុត្រ​ខ្លះមានបន្ទាត់សម្រាប់ “សាក្សី” រួចជាស្រេច​នៅក្បែរ​នោះ ប្រសិនបើដូច្នោះ សូមប្រើប្រាស់​បន្ទាត់​នោះ​) សាក្សីរបស់អ្នក ត្រូវមានអាយុ 18 ឆ្នាំឡើង​ទៅ​។ អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើន ប្រើប្រាស់សមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់ ឬមិត្តភក្ដិ​ណាម្នាក់​​ធ្វើជាសាក្សី។

ប្រសិនបើខ្ញុំប្រើប្រាស់ត្រា តើត្រានោះគួរមានរូបរាងដូចម្ដេច?

ប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលដែលមានពិការភាព ត្រាហត្ថលេខារបស់អ្នក គួរមានរូបរាងដូច៖

 1. ហត្ថលេខាពិតប្រាកដរបស់អ្នក
 2. “សញ្ញា” ឬ “និមិត្តសញ្ញា” ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើជាហត្ថលេខារបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ សញ្ញា “X”)


   
 3. ហត្ថលេខានៃឈ្មោះរបស់អ្នកដែលត្រូវសរសេរដោយបុគ្គលណាមួយផ្សេងទៀត ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ធ្វើ​ជាហត្ថលេខាផ្ទាល់ខ្លួន។

តើ​អ្នកណា​អាច​ប្រើ​ត្រា​ហត្ថលេខា​បាន?​

មនុស្សពីរប្រភេទ អាចប្រើប្រាស់ត្រាហត្ថលេខាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត និង​ដើម្បីបោះឆ្នោត៖

 1. បុគ្គលដែលមានពិការភាព៖
  1. A. ដែលមិនអាចសរសេរបានដោយសារតែពិការភាពរបស់ពួកគេ និង
  2. B. ដែលមានត្រាហត្ថលេខា។
 2. បុគ្គលដទៃទៀតក្រៅពីបុគ្គលដែលមានពិការភាពដែលប្រើប្រាស់ត្រា៖
  1. A. ដែលមានការយល់ព្រមជាក់ច្បាស់របស់ម្ចាស់ត្រា និង
  2. B. នៅចំពោះមុខម្ចាស់ត្រា។

 តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំប្រែប្រួ​លផ្លាស់ប្ដូរ?

ប្រសិនបើហត្ថលេខារបស់អ្នកប្រែប្រួល អ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហេត្ថលេខា​របស់អ្នកនៅលើ កំណត់​​ត្រា​ដោយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដោយប្រើប្រាស់​ពាក្យស្នើសុំជាក្រដាស។ អ្នកអាចផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ ឬយកពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកទៅដាក់នៅ​ការិយាល័យ​រៀបចំការ​បោះឆ្នោត​ប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដ អ្នកអាចស្នើសុំច្បាប់ចម្លងនៃហត្ថលេខា​របស់អ្នក​ដោយទូរសព្ទ​ ឬ​ផ្ញើ​អ‌៊ីមែល​ទៅកាន់​ការរិយាល័យរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ប្រចាំខោនធី​របស់អ្នក។

 តើ​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង ប្រសិនបើហត្ថលេខារបស់ខ្ញុំត្រូវបដិសេធ​?

អាចមានលទ្ធភាពដែលថា​ហត្ថលេខារបស់អ្នក មិនថាជាសញ្ញាឬត្រា ត្រូវគេបដិសេធ។ ក៏ប៉ុន្តែ ករណីបែបនេះ ពុំមានន័យថា​សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកមិនត្រូវបាន​រាប់ថា​បាន​ការ​​នោះឡើយ។ អ្នកនឹងមានឱកាសទីពីរដើម្បីផ្ដល់ហត្ថលេខាដែលដូចទៅនឹងហត្ថលេខា​នៅលើ​កំណត់ត្រា​របស់​អ្នក បើទោះបីជាអ្នកភ្លេចដាក់បញ្ចូលហត្ថលេខា​របស់​អ្នកទាំងស្រុងក៏ដោយ។

មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី នឹងប្រៀបធៀបហត្ថលេខាដែលអ្នក​បាន​ផ្ដល់​នៅ​លើ​ស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក ជាមួយនិងហត្ថលេខា​នៅលើ​កំណត់ត្រាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (ជាទូទៅ នៅលើលិខិតអះអាងបញ្ជាក់​សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នក ឬនៅលើប័ណ្ណ​បើកបរ ឬអត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណប្រចាំរដ្ឋរបស់អ្នក)។ ប្រសិនបើហត្ថលេខាទាំងនោះមិនដូចគ្នា ខោនធីរបស់អ្នកត្រូវជូនដំណឹង​ដល់អ្នកជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ និងផ្ដល់ជូនអ្នកនូវ “សេចក្ដីបញ្ជាក់​​ផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខា” ដើម្បីចុះហត្ថលេខា។ ខោនធីរបស់អ្នកត្រូវផ្ញើជូនអ្នកនូវសេចក្ដីជូនដំណឹង និងសេចក្ដីបញ្ជាក់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ហត្ថលេខា​ មិនឲ្យលើសពី 8 ថ្ងៃ មុនពេល​ការបោះឆ្នោត​​ត្រូវបាន​បញ្ជាក់។ អ្នកត្រូវចុះហត្ថលេខា និងផ្ញើសេចក្ដីបញ្ជាក់​នោះ​ត្រឡប់ទៅវិញ នៅត្រឹមម៉ោង 5 ល្ងាច ក្នុងរយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃមុនពេលការបោះឆ្នោតត្រូវបញ្ជាក់។ កា​រិយាល័យ​រៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់អ្នក នឹងផ្ទៀងផ្ទាត់​ហត្ថលេខាថ្មីជាមួយនិងកំណត់ត្រា​របស់​អ្នក ហើយប្រសិនបើដូចគ្នា សន្លឹកឆ្នោតរបស់​អ្នក​នឹងត្រូវរាប់ថាបានការ។
ពួ​កគេ​ក៏នឹងប្រើប្រាស់ហត្ថលេខាថ្មី​នោះ​ធ្វើជាចំណុចសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់​នៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត​នា​ពេលអនាគតផងដែរ។

សេចក្ដីបញ្ជាក់​ផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថលេខា និងសេចក្ដីណែនាំ​របស់ខោនធីរបស់អ្នក ត្រូវផ្ដល់ជូន​នៅ​លើ​ទំព័រគេហ​​នៃការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខោន​ធីរបស់អ្នក។

ក្រោយពេលអ្នកផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍ភ្លាម អ្នកអាច​តាមដាន​អំពីពេលវេលា​ដែលសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវផ្ញើចេញ ទទួល និងរាប់ តាមរយៈ Ballottrax។ Ballottrax អាចផ្ញើជូនអ្នកនូវការផ្ដល់ដំណឹងតាមរយៈ សារជាអក្សរ អ‌៊ីមែល ឬសំឡេង​ផ្ដល់ដំណឹង។

អ្នកក៏អាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ ឬការបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នក​ តាមរយៈទូរសព្ទ ឬនៅលើទំព័រ​គេហ​មួយចំនួនផងដែរ។

ប្រភព៖ (ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា​ ផ្នែក 354.5-3019។)

 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។