Maaari Kang Bumoto Kahit Na Hindi Mo Malagdaan Ang Iyong Pangalan

CA Elections Code § 354.5
Publications
#5473.08

Maaari kang magmarka

Ang marka ay dapat may kasamang nakasulat na pangalan ng tao. Ang pangalan ay dapat maisulat ng isang saksi na higit sa edad na 18.

Maaari kang gumamit ng pantatak na lagda (signature stamp)

Ang pantatak na lagda ay maaaring gamitin bilang isang lagda kung naisulat rin sa kamay ng saksing higit sa 18 taong gulang ang iyong pangalan. Gayunman, ikaw dapat ay kailangang alinman sa (1) nakapagparehistro para bumoto sa on line at natatakang aprobado ng Department of Motor Vehicles ang iyong lagda at naipasa sa Secretary of State; o (2) ginagamit ang pantatak sa isang sinumpaang salaysay sa harap ng isang opisyal ng county.

Ano ang maaaring nasa isang pantatak na lagda?

  • Ang aktuwal na lagda ng taong may kapansanan.
  • Isang marka o simbolo na pinagtibay ng taong may kapansanan.
  • Ang lagda ng pangalan ng isang taong may kapansanan na ginawa ng iba pang tao at pinagtibay ng taong may kapansanan.

Sino ang maaaring gumamit ng pantatak na lagda?

  • Isang tao na may kapansanan, sa dahilan ng kapansanan na iyon ay hindi magawang sumulat at magmay-ari ng pantatak na lagda.
  • Isang taong gumagamit ng pantatak na lagda sa ngalan ng may-ari ng pantatak, sa harap ng may-ari na may pahintulot ng may-ari

 

Gusto naming makabalita sa iyo! Mangyaring kumpletuhin ang sumusunod na survey tungkol sa aming mga publikasyon at ipaalam sa amin kung ano ang lagay namin!  [Kunin ang Survey]

Para sa legal na tulong tawagan ang 800-776-5746 o kumpletuhin ang form ng kahilingan para sa tulong. Para sa lahat ng ibang layunin tumawag sa 916-504-5800 (Northern CA); 213-213-8000 (Southern CA).

Pinopondohan ang Disability Rights California ng iba't ibang pinagkukunan, para sa isang kumpletong listahan ng mga nagpopondo, pumunta sa http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

 

 

Click links below for a downloadable version.