Koj Tuaj Yeem Pov Npav Xaiv Tsa Tau Tab Txawm hais tias Koj Tsis Txawj Kos Koj Lub Npe Los Xij

Publications
#5473.09

Koj Tuaj Yeem Pov Npav Xaiv Tsa Tau Tab Txawm hais tias Koj Tsis Txawj Kos Koj Lub Npe Los Xij

Daim ntawv luam tawm no piav qhia txog ntau txoj hau kev uas tus neeg pov npav tuaj yeem ua tiav qhov yuav tsum tau kos npe. Cov txheej txheem txheeb xyuas kev kos npe yog siv los txheeb xyuas tus neeg pov npav qhov kev kos npe ntawm Kev Pov Npav Raws Hauv Chaw Xa Ntawv los sis daim ntawv xaiv tsa ib ntus. Txhawm rau zam kom txhob muaj qhov kev tsis lees paub, koj tus ntawv tes kos npe yuav tsum zoo thooj tib yam li hauv cov ntaub ntawv uas koj tau sau npe. Qhov no feem ntau yuav tsum yog tus ntawv tes kos npe uas koj muaj nyob rau hauv daim ntawv DMV los yog nyob rau hauv koj daim ntawv sau npe pov npav xaiv tsa.

Daim ntawv luam tawm no piav qhia txog ntau txoj hau kev uas tus neeg pov npav tuaj yeem ua tiav qhov yuav tsum tau kos npe. Cov txheej txheem txheeb xyuas kev kos npe yog siv los txheeb xyuas tus neeg pov npav qhov kev kos npe ntawm Kev Pov Npav Raws Hauv Chaw Xa Ntawv los sis daim ntawv xaiv tsa ib ntus. Txhawm rau zam kom txhob muaj qhov kev tsis lees paub, koj tus ntawv tes kos npe yuav tsum zoo thooj tib yam li hauv cov ntaub ntawv uas koj tau sau npe. Qhov no feem ntau yuav tsum yog tus ntawv tes kos npe uas koj muaj nyob rau hauv daim ntawv DMV los yog nyob rau hauv koj daim ntawv sau npe pov npav xaiv tsa.

Koj tuaj yeem tsim ib tus "cim", suav nrog lub cim kos npe

Yog hais tias koj tsis tuaj yeem kos koj lub npe tau, koj tuaj yeem ua tus cim los sis siv lub thwj ntaus tus ntawv tes kos npe los yeej tau.
Koj tus cim kos ntawd yuav tsum yooj yim. Coob tus neeg pov npav xaiv tsa yuav siv “X” rau lawv tus cim.

Koj tuaj yeem siv lub thwj ntaus kos npe los hloov tus cim “X” tau. Tab sis ua ntej koj yuav siv ib lub thwj los pov npav tau, ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum: (1) sau npe txhawm rau pov npav xaiv tsa tim ntsej tim muag nyob rau ntawm koj lub nroog lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Xaiv Tsa, uas yog siv lub thwj ntaus cim kos npe rau daim ntawv teev npe pov npav nyob ntawm hauv ntej ntawm ib tug neeg saib xyuas kev xaiv tsa hauv koj lub nroog; los yog (2) sau npe pov npav hauv online tom qab koj tau siv lub thwj ntaus kos npe uas Lub Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Tsav Tsheb tau pom zoo thiab xa mus rau Tus Tuav Ntaub Ntawv ntawm Lub Xeev.

Tsis hais yuav yog txoj kev twg los xij, kom ib tug neeg twg los "ua tim khawv" nyob rau ntawd

Nyob ntawm ib sab koj tus cim los sis lub thwj ntaus kos npe, kom ib "tus tim khawv" sau koj lub npe rau. Tom qab ntawd kom tus neeg tim khawv sau lawv lub npe rau ntawm ib ncig ntawm kab kos npe (qee lub hnab ntawv xa rov qab twb muaj kab rau "tus tim khawv" sau nyob ze—yog tias muaj, siv qhov ntawd). Koj tus neeg tim khawv yuav tsum muaj hnub nyoog 18 xyoo nce mus. Coob tus neeg pov npav xaiv tsa yuav siv ib tus neeg hauv tsev neeg los sis phooj ywg los ua tim khawv.

Yog hais tias kuv siv lub thwj ntaus cim, ne nws yuav zoo li cas?

 1. Yog hais tias koj yog ib tus neeg muaj ib qho kev tsis taus, ces koj lub thwj ntaus kos npe yuav zoo li:
 2. Koj tus ntawv tes kos npe tiag tiag;
 3. Tus “cim” los sis “tus yam ntxwv” uas koj siv ua koj tus ntawv tes kos npe (xws li, tus cim “X”);

  LOS SIS
   
 4. Tus ntawv tes uas kom lwm tus neeg sau kos koj lub npe uas koj siv ua koj tus kheej li.

Leej twg thiaj li tuaj yeem siv lub thwj ntaus kos npe tau?

Ob hom neeg tuaj yeem siv lub thwj ntaus kos npe los sau npe pov npav thiab pov npav xaiv tsa:

 1. Ib tus neeg muaj ib qho kev tsis taus:
  1. A.   Tus neeg uas tsis muaj peev xwm sau tau vim lawv qhov kev tsis taus; THIAB
  2. B.   Tus neeg uas yog tus tswv lub thwj ntaus kos npe.
 2. Lwm tus neeg uas dua li ntawm tus neeg muaj qhov kev tsis taus uas siv lub thwj ntau:
  1. A.  Muaj kev pom zoo tso cai ntawm tus tswv lub thwj ntaus npe; THIAB
  2. B.   Nyob ntawm hauv ntej ntawm tus tswv lub thwj ntaus.

 Yuav ua li cas yog hais tias kuv tus ntawv tes kos npe hloov lawm?

Yog hais tias koj tus ntawv tes kos npe tau hloov lawm, koj yuav tsum hloov dua tshiab koj tus ntawv tes kos npe rau hauv daim ntawv los ntawm kev rov qab sau npe pov npav dua tshiab uas yog siv daim ntawv thov. Daim ntawv thov no tuaj yeem xa los yog xa tawm ntawm qhov chaw ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv nroog ntawm koj lub cheeb tsam. Yog hais tias koj tsis paub tseeb, koj tuaj yeem thov ib daim ntawv theej uas muaj koj tus ntawv tes kos npe los ntawm kev hu xov tooj los sis kev xa email mus rau koj lub nroog lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Xaiv Tsa.

 Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog hais tias kuv tus ntawv tes kos npe raug tsis kam lees?

Ib txwm yeej muaj qhov uas koj tus ntawv tes kos npe, tab txawm tias tus cim los sis lub thwj ntaus, yeej raug tsis lees paub tib si. Txawm li cas los xij, qhov no tsis tau txhais hais tias koj qhov kev pov npav yuav tsis raug suav. Koj yuav muaj cib fim zaum thib ob los muab ib tus ntawv tes kos npe uas zoo haum tib yam li tus ntawv tes kos npe uas nyob hauv koj cov ntaub ntawv, tab txawm tias koj tsis nco qab koj tus ntawv tes kos npe tag nrho los xij.

Cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa hauv nroog yuav piv tus ntawv tes kos npe uas koj kos npe rau ntawm koj lub hnab ntawv pov npav rau tus ntawv tes kos npe ntawm koj cov ntaub ntawv sau npe pov npav (feem ntau yog nyob rau hauv koj daim ntawv teev npe pov npav los sis koj daim ntawv tsav tsheb los sis daim npav ID hauv xeev). Yog hais tias sib thooj, koj lub nroog yuav tsum qhia rau koj paub raws hauv kev sau ntawv thiab suav nrog "cov ntawv pov thawj kuaj xyuas ntawv tes kos npe" txhawm rau kom koj kos npe. Koj lub nroog yuav tsum xa daim ntawv ceeb toom thiab daim ntawv pov thawj kos npe rau koj tsis pub dhau 8 hnub ua ntej qhov kev xaiv tsa yuav raug lees paub. Koj yuav tsum kos npe thiab xa daim ntawv rov qab tuaj tsis pub dhau 5:00 teev tsaus ntuj, ob hnub ua ntej qhov kev xaiv tsa yuav raug lees paub. Lub chaw hauj lwm saib xyuas kev xaiv tsa ntawm koj lub nroog yuav muab koj tus ntawv tes kos npe tshiab coj los piv rau koj cov ntaub ntawv thiab, yog tias muaj qhov sib thooj lawm, kom suav koj daim ntawv xaiv tsa.
Lawv kuj tseem yuav siv tus ntawv tes kos npe tshiab los ua qhov sib piv hauv kev xaiv tsa yav tom ntej.

Koj lub nroog daim ntawv pov thawj kev txheeb xyuas tus ntawv tes kos npe thiab cov lus qhia yuav tsum muaj nyob rau ntawm nplooj ntawv ntawm koj lub nroog lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Xaiv Tsa.

Thaum koj tau xa koj daim ntawv xaiv tsa lawm, koj yuav muaj peev xwm taug qab thaum koj daim npav xaiv tsa raug xa mus, tau txais, thiab raug suav los ntawm Ballottrax. Ballottrax tuaj yeem xa cov ntawv ceeb toom rau koj raws hauv kev sau ntawv, xa email, los sis lub suab ceeb toom.

Koj kuj tseem tuaj yeem kuaj xyuas koj qhov txheej xwm Kev Pov Npav-Uas Xa-Hauv Chaw Xav Ntawv los sis Daim Npav Xaiv Tsa Ntawd raws hauv xov tooj los sis hauv qee lub nroog cov websites.

Cov ntaub ntawv qhia paub: California Elections Code §§ 354.5, 3019

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.