تبعیض معلولیت در مدارس عمومی و خصوصی

Publications
#7146.01

تبعیض معلولیت در مدارس عمومی و خصوصی

دانش‌آموزان و متقاضیان مدرسه دارای معلولیت در برابر تبعیض مبتنی بر معلولیت محافظت می‌شوند و طبق قوانین فدرال و ایالتی حق برخورداری از تسهیلات معقول را دارند.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

I. قوانین فدرال و ایالتی تبعیض معلولیت

دانش آموزان و متقاضیان مدرسه که معلولیت دارند در برابر تبعیض معلولیت محور محافظت می شوند و حق امکانات رفاهی معقول تحت قوانین فدرال و ایالتی را دارند.

این گزارش برگ تنها برای مدارس K-12 می باشد. برای سوالات مربوط به تبعیض در تحصیلات عالی، گزارش برگ

دو گروه قانون وجود دارد که فرزند شما را در برابر تبعیض معلولیت محافظت می کند: قوانین تبعیض و قوانین آموزش استثنایی. قوانین آموزش استثنایی مانند قانون آموزش افراد دارای معلولیت (IDEA) دانش آموزان مدارس دولتی را محافظت کرده و حق آن ها به آموزش عمومی مناسب و رایگان (FAPE) تضمین می نمایند. برای اطلاعات بیشتر درباره IDEA و  FAPE فصل 3 راهنمای SERR را ببینید.

 تبعیض می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد، مانند محروم کردن دانش آموزان دارای معلولیت، رفتار نابرابر با آن ها، آزار و اذیت، تلافی یا عدم ارائه امکانات رفاهی مناسب به آن ها. منع تبعیض برای تمامی برنامه های مدرسه – هم درسی و هم غیر درسی.

در زیر قوانین مختلف فدرال و ایالتی که دانش آموزان را در برابر تبعیض محافظت می کند، می بینید:

1. قانون آمریکایی های دارای معلولیت (ADA)

ADA جلوی تبعیض معلولیت محور را می گیرد. عنوان II از ADA برای موجودیت های دولتی صادق است و شامل مدارس دولتی می شود. اطلاعات بیشتر درباره عنوان II را می توانید در اینجا بیابید.  عنوان III از ADA از تبعیض توسط کسب و کارها یا «امکانات رفاهی عمومی»، شامل مدارس خصوصی جلوگیری می کند. ADA مدارس مذهبی را پوشش نمی دهد. اطلاعات بیشتر درباره عنوان III را می توانید در اینجا بیابید.

2. بخش 504 قانون تنبیه (بخش 504)

بخش 504 از تبعیض معلولیت محور توسط هر گونه مدرسه ای که بودجه فدرال دریافت می کند، جلوگیری می نماید. بیشتر مدارس دولتی توسط بخش 504 پوشش داده می شوند چرا که آن ها بودجه فدرال دریافت می کنند. مدارس خصوصی که هیچ گونه کمک مالی از سوی دولت فدرال دریافت نمی کنند نیز تحت پوشش این قانون هستند. این مورد شامل مدارس مذهبی نیز می شود که تحت ADA معاف شده اند.

3. قانون حقوق مدنی آنرو (آنرو)

قانون آنرو یکی از قوانین ایالتی کالیفرنیا است که تبعیض معلولیت محور از سوی بنگاه های کسب و کار شامل مدارس خصوصی است. این که یک مدرسه مذهبی تحت پوشش قانون آنرو قرار گیرد یا خیر بستگی به میزانی دارد که داکترین مذهبی را آموزش داده یا ثبت نام دانش آموزان مذهبی خاص را محدود می کند.

4. قانون دولتی کالیفرنیا بخش 11135 (بخش 11135)

بخش 11135 مشابه بخش 504 است، اما این بخش از تبعیض از سوی هر گونه برنامه ای که بودجه ایالتی دریافت می کند، جلوگیری می نماید. این موضوع معمولا به مدارس دولتی اعمال می شود. اگر یک مدرسه مذهبی خصوصی هر گونه بودجه ای از دولت ایالتی دریافت کند، حتی اگر تحت قانون آنرو معاف شده باشد، مشمول این قانون می شود.

5. قانون آموزش کالیفرنیا بخش 220 (بخش 220)

بخش 220 مشابه بخش 11135 بوده و تبعیض در برنامه های مدرسه محور یا فعالیت هایی که بودجه ایالتی دریافت می کنند را منع می نماید. این قانون به صراحت شامل مدارس دارای دانش آموزانی است که کمک مالی ایالتی دریافت می کنند. 

II. امکانات رفاهی قابل قبول

دانش آموزان و متقاضیان دارای معلولیت می توانند در هر زمانی امکانات رفاهی قابل قبول از هر کدام از مدارس تحت پوشش دریافت کنند. این درخواست می تواند هر شکلی داشته باشد، اما در صورت امکان بهترین شکل آن حالت مکتوب است.  درخواست باید شامل جزئیات معلولیت فرزند شما، نامه ای از فرد درمانگر با توضیح نیازهای امکانات رفاهی فرزندتان مربوط به معلولیت وی و پیشنهادهایی درباره امکانات رفاهیخاص که فکر می کنید برای فرزندتان خوب خواهد بود. نامه های نمونه برای درخواست و حمایت از امکانات رفاهی قابل قبول در پایان این گزارش برگ گنجانده شده اند.

مدارسی که بودجه فدرال دریافت می کنند، باید یک هماهنگ کننده بخش 504 داشته باشند. درخواست های امکانات رفاهی می تواند به این هماهنگ کننده ارائه شوند. هماهنگ کننده 504 باید بعد از آن ظرف مدت 30 روز زمان جلسه ای را با شما و معلم فرزندتان مشخص کند تا یک طرح 504 بالقوه مورد بحث قرار گیرد.  اگر شما در مدرسه خصوصی هستید که بودجه فدرال دریافت نمی کند اما تحت پوشش قانون دیگری است، می توانید درخواست خود را به مدیر تسلیم کنید. 

مدارس ملزم هستند که امکانات رفاهی قابل قبول ایجاد کنند در غیر این صورت این اقدام باعث تحمیل بار بی مورد یا تغییر اساسی برنامه مدرسه می شوند. بار بی مورد هزینه یا مشکل بسیار عمده با در نظر گرفتن بودجه کلی مدرسه می باشد. 

هدف امکانات رفاهی ارائه ی موقعیت برابر برای دسترسی به همان مواهبی است که دیگر کودکان در مدرسه دارند. فرزند شما باید همانند دیگر کودکان فرصت موفقیت را داشته باشد اما نیاز نیست که همان سطح عملکرد را نیز داشته باشد. این فرصت باید در یکدست ترین موقعیت ممکن و متناسب با نیازهای کودک ارائه شود. 

III. حمایت از فرزندتان

اگر مدرسه فرزندتان ارائه امکانات رفاهی به وی را رد کرده و یا به صورت دیگری در برابر فرزندتان به دلیل معلولیت تبعیض انجام داده است، شما می توانید یک شکایت داخلی، یک شکایت اداری فدرال یا ایالتی و یا دادخواهی دادگاهی انجام دهید.

1. شکایت داخلی 

تحت بخش 504، مدرسه ای که بودجه فدرال دریافت می کند، باید آیین نامه ای برای دانش آموزانی داشته باشند که فکر می کنند حق آن ها ضایع شده است. این آیین نامه ها باید شامل استانداردهای فرایند مناسب بوده و سریعا شکایات را حل نمایند. اگر می خواهید که از مدرسه خود شکایت داخلی انجام دهید، از هماهنگ کننده بخش 504 مدرسه اطلاعات بیشتر درخواست کنید. به خاطر داشته باشید که اگر شکایت شما در رابطه با تبعیض می باشد، باید در طول مدت شش ماه از تاریخ انجام تبعیض یا از تاریخی که اولین بار متوجه انجام تبعیض شده اید، انجام شود. این دوره شش ماهه می تواند در صورت درخواست کتبی شما برای تمدید، توسط سرپرست تمدید شود. 

2. شکایت های اداری فدرال 

دفتر حقوق مدنی (OCR):

دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش ایالات متحده (OCR) تخطی های مدارسی که کمک مالی فدرال دریافت می کنند را مورد بررسی قرار می دهد. شکایت های مربوط به OCR باید در طول مدت 180 روز از زمان تبعیض انجام شوند مگر این که قبل از آن وارد فرایند شکایت داخلی شده مدرسه شده باشید. اگر فرایند شکایت داخلی مدرسه خود را تکمیل کرده اید، باید در طول مدت 60 روز شکایت خود در OCR را ارائه دهید.  می توانید اطلاعات انجام شکایت در OCR را در آدرس https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html یا درفصل 6 راهنمای SERR بیابید.

وزارت دادگستری (DOJ):

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تخطی های ADA را مورد بررسی قرار می دهد. شکایات عنوان II (برای مدارس دولتی) باید در طول مدت 180 روز از زمان تبعیض انجام شوند. شکایات عنوان III (برای مدارس خصوصی) می توانند در هر زمانی انجام شوند.  اگرچه بهتر است شکایت در اسرع وقت انجام شود چرا که گذشت زمان اثبات آن را سخت می کند. اطلاعات بیشتر درباره انجام شکایت را می توان در DOJ در اینجا بیابید: https://www.ada.gov/filing_complaint.htm

3. شکایت اداری کالیفرنیا

سازمان استخدام و مسکن عادلانه (DFEH):

بخش 11135 قانون دولتی کالیفرنیا و قانون حقوق مدنی آنرو توسط سازمان استخدام و مسکن کالیفرنیا (FEHA) اعمال می شوند. شما می توانید در DFEH به صورت آنلاین یک شکایت اداری مطرح کنید: https://www.dfeh.ca.gov/complaint-process/file-a-complaint/

شما بایستی در طی مدت یک سال از زمان تبعیض شکایت خود را مطرح نمایید.  

اداره آموزش کالیفرنیا (CDE):

اداره آموزش کالیفرنیا (CDE) اتهامات سرپیچی از قوانین در مدارس دولتی را مورد بررسی قرار می دهد. این اداره بایستی به صورت مستقیم در این موقعیت ها وارد شود (1) زمانی که خطر فیزیکی قریب الوقوع وجود دارد، (2) زمانی که «سلامتی، امنیت یا رفاه» یک دانش آموز تهدید می شود، (3) زمانی که مدرسه از قوانین فرایند مناسب سرپیچی کرده است، (4) زمانی که دانش آموزی خدمات IEP خود را دریافت نمی نماید، یا (5) زمانی که مدرسه تحت قانون آموزش معلولین (IDEA) حق افراد را ضایع کرده است.

شکایت باید ظرف مدت یک سال از تخطی مورد ادعا مطرح شود. می توانید اطلاعات بیشتر درباره طرح شکایت در اداره آموزش کالیفرنیا را در فصل 6 راهنمای SERR ما یا در https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/cmplntproc.asp بیابید.

4. دعوی قضایی

نقض قوانینی که در بالا شرح داده شد، ممکن است از طریق طرح دعوی خصوصی به اجرا درآید.  اساسنامه های محدودیت می تواند بازه زمانی طرح دادخواهی را محدود کند و ممکن است در صورت عدم اقدام در بازه زمانی مشخص شده دعاوی خود را از دست بدهید. این مهلت ها می توانند تنها دو سال از تاریخ تبعیض باشند.  اگر مایل هستید طرح دعوی قضایی کنید،‌باید هرچه سریعتر با یک وکیل تماس بگیرید. 

اگر به دنبال مبلغ خسارت مالی کمتر از $10,000 هستید، انتخاب دیگر شما شکایت به دلیل تبعیض در دادگاه دعاوی کوچک است.  در این صورت نیز اساسنامه محدودیت همچنان اعمال خواهد شد. اگر به دادگاه دعاوی کوچک مراجعه کنید نمی توانید از وکیل استفاده کنید. اطلاعات بیشتر درباره این مورد را در اینجا بیابید: https://www.disabilityrightsca.org/publications/a-guide-to-small-claims-court-how-to-sue-if-a-business-or-landlord-discriminates

اگر فکر می کنید که فرزند شما صدمه دیده است و می خواهید دادخواهی صدمه شخصی طرح کنید، ممکن است نیاز باشد ابتدا دعوی خسارت مطرح نمایید. یک دعوی خسارت موردی است که شما در صورت خسارت دیدن از سوی یک کارمند دولت مطرح می کنید. شما معمولا باید یک دعوی خسارت در طول شش ماه از روزی که خسارت دیده اید مطرح نمایید. اطلاعات بیشتر را دراینجا بیابید.

اگر نیاز به کمک برای پیدا کردن وکیل خارج از سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا برای دنبال کردن پرونده تان دارید، می توانید خدمات ارجاع وکلای دادگستری ایالت کالیفرنیا با شماره1-866-442-2529  تماس گرفته یا به وبسایت آن ها به صورت آنلاین به آدرس http://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Lawyer-Referral-Service مراجعه نمایید.

 

 

 

 نمونه نامه برای درخواست امکانات رفاهی معقول

 

[تاریخ] 

 

[مدرسه یا نام هماهنگ کننده 504 در صورت شناخته شده بودن] عزیز: 

اینجانب به منظور درخواست امکانات رفاهی قابل قبول برای پسرم/دخترم، [نام فرزند] به دلیل معلولیت/معلولیت های وی مکاتبه می کنم.  

فرزند من [دانش آموز در/متقاضی دانش آموز شدن در] [نام مدرسه] به دلیل معلولیت او، نیاز به امکانات رفاهی زیر دارد: [فهرست امکانات رفاهی]. 

[پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/کار درمانگر /سایر افراد (توضیح دهید)] این امکانات رفاه/ تغییرات را به دلیل معلولیتی که دارم، لازم تشخیص داده است. لطفاً به نامه ضمیمه از طرف [نام پزشک یا فرد متخصص] رجوع شود. 

قانون فدرال و قانون ایالتی کارفرمایان را ملزم می کند تا امکانات رفاهی لازم را برای کارمندان یا متقاضیان کار معلول فراهم کنند. لطفاً تا [تاریخ] به این درخواست پاسخ دهید. در صورت وجود هر گونه سؤال می توانید با اینجانب از طریق[شماره تلفن شما و/یا ایمیل] تماس حاصل فرمایید. متشکرم. 

 

با احترام، 

[نام شما] 

[آدرس شما] 

 

 

نمونه نامه پشتیبانی 

 

[تاریخ] 

 

[مدرسه یا نام هماهنگ کننده 504 در صورت شناخته شده بودن] عزیز:  

اینجانب [پزشک/روانپزشک/روانشناس/درمانگر/مددکار اجتماعی/کار درمانگر] ایشان [نام] هستم و با عارضه ایشان آشنا هستم. [ایشان] معلولیتی دارند که برخی محدودیت های عملکردی خاص برایشان ایجاد می کند. این محدودیت ها شامل [فهرست محدودیت های عملکردی که به دلیل آنها نیازمند امکانات رفاهی درخواست شده هستید] می شود. 

[امکانات رفاهی مورد درخواست] برای [نام] جهت [تقاضا/داشتن دسترسی برابر به خدمات و مزایای] [نام مدرسه] ضروری است. [توضیح دهید این امکانات رفاهی به چه صورت به فرد کمک می کند یا او را پشتیبانی می می نماید]. از اینکه این امکانات رفاهی را برای [نام] فراهم می آورید، سپاسگزاریم. 

 

با احترام، 

[نام و عنوان]