Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Khab Hauv Cov Tsev kawm Ntawv Zej Tsoom Nom Tswv thiab Tsev kawm Ntawv Ntiag Tug

Publications
#7146.09

Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Khab Hauv Cov Tsev kawm Ntawv Zej Tsoom Nom Tswv thiab Tsev kawm Ntawv Ntiag Tug

Cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg thov siv hauv tsev kawm ntawv xiam oob khab raug tiv thaiv kev tiv thaiv kev sib cais cov neeg xiam oob khab, thiab muaj txoj cai kom muaj kev pab chaw nyob tsim nyog, raws li tsoom fwv qib siab thiab lub xeev txoj cai.

 

 

Click links below for a downloadable version.