Ngân Sách Công Nghệ Trợ Giúp Thông Qua Chi Phí Công Việc Cho Người Mù (BWE)

Publications
#5569.05

Ngân Sách Công Nghệ Trợ Giúp Thông Qua Chi Phí Công Việc Cho Người Mù (BWE)

Nếu bạn bị mù, đủ điều kiện nhận Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) và đang làm việc, bạn có thể sử dụng BWE để giảm tổng thu nhập của mình, từ đó làm giảm thu nhập có thể tính của bạn. Thu nhập có thể tính được là những gì Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) xem xét để xác định số tiền thanh toán SSI hàng tháng của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

BWE là gì?

Nếu quý vị bị mù, đủ điều kiện nhận Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) và đang làm việc, quý vị có thể sử dụng BWE để giảm tổng thu nhập của mình, từ đó làm giảm thu nhập có thể tính của quý vị. Thu nhập có thể tính là các khoản thu nhập mà Cơ Quan An Sinh Xã Hội (SSA) xem xét để xác định số tiền thanh toán SSI hàng tháng của quý vị. Thu nhập có thể tính của quý vị càng thấp, quý vị càng nhận được nhiều SSI, cho đến mức tối đa được phép.

Ví dụ dưới đây cho thấy rằng nếu quý vị có tổng thu nhập hàng tháng là $800,00 và có $100,00 một tháng trong BWE, thì BWE sẽ làm giảm thu nhập hàng tháng của quý vị, sau các khoản khấu trừ áp dụng khác, từ $357,50 xuống còn $257,50. $257,50 sẽ là thu nhập có thể tính của quý vị với BWE. SSI sẽ giảm khoản thanh toán của quý vị xuống còn $257,50. Nếu không có BWE, SSA sẽ giảm số tiền trợ cấp SSI của quý vị xuống còn $357,50:

Ví Dụ BWE

$800,00 Tổng Thu Nhập Hàng Tháng
-  $20,00 Loại Trừ Lợi Tức Chung
-  $65,00 Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm
$715,00
÷ 2        
$357,50
-$100,00 Chi Phí Công Việc Cho Người Mù
$257,50 Tổng Thu Nhập Có Thể Tính

Mối quan hệ giữa BWE và Chi Phí Công Việc Liên Quan Đến Người Bị Mất Năng Lực (IRWE) là gì?

Cả BWE và IRWE đều giúp giảm thu nhập có thể tính của quý vị. Tuy nhiên, BWE chỉ áp dụng cho những người mù và có SSI, không phải SSDI. IRWE áp dụng cho người có bất kỳ tình trạng khuyết tật nào cho dù có SSI và/hoặc SSDI hay không.

Các chi phí quý vị có thể khấu trừ theo BWE và IRWE tương tự nhau nhưng không giống nhau. BWE không nhất thiết phải liên quan trực tiếp đến tình trạng khuyết tật của quý vị mà có thể là bất kỳ chi phí công việc nào. IRWE phải liên quan trực tiếp đến tình trạng khuyết tật của quý vị. Ví dụ: một người mù có thể yêu cầu thuế thu nhập liên bang, tiểu bang và địa phương dưới dạng BWE. Một người không bị coi là mù không thể sử dụng những khoản này dưới dạng IRWE. Xem Sách Đỏ của SSA để biết thêm các ví dụ về BWE: http://www.ssa.gov/redbook/ Sách Đỏ cũng cung cấp thông tin về các chương trình khuyến khích làm việc khác của SSA dành cho những người có SSI và/hoặc SSDI.

Nếu quý vị có thể khấu trừ một mục là BWE hoặc IRWE, tốt nhất hãy sử dụng khấu trừ BWE. Trong ví dụ về IRWE dưới đây, thu nhập có thể tính của quý vị sẽ là $307,50 và số tiền này sẽ được khấu trừ từ phúc lợi SSI của quý vị thay vì $257,50 như được hiển thị trong biểu đồ BWE trước đó ở trên.

Ví Dụ IRWE

$800,00 Tổng Thu Nhập Hàng Tháng
- 20,00 Loại Trừ Lợi Tức Chung
- 65,00 Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm
$715,00
- $100 IRWE
$615,00
÷ 2        
$307,50 Tổng Thu Nhập Có Thể Tính

Để biết thêm thông tin về IRWE, hãy xem Ấn phẩm “Công Nghệ Trợ Giúp Được Tài Trợ thông qua Chi Phí Công Việc Liên Quan Đến Người Bị Mất Năng Lực (IRWE)” (Ấn Phẩm của DRC) http://www.disabilityrightsca.org/pubs/5570.01.pdf).

Một số ví dụ về chi phí Công Nghệ Trợ Giúp theo BWE là gì?

Một số ví dụ về chi phí công nghệ trợ giúp có thể được khấu trừ dưới dạng BWE là máy in chữ nổi Braille, thiết bị hỗ trợ thị giác hoặc giác quan, máy quét, máy tính “biết nói” và tài liệu chữ nổi Braille. Để biết danh sách các BWE khác, hãy xem Sách Đỏ SSA.

Mối quan hệ giữa BWE và Kế Hoạch Để Có Thể Sống Tự Túc (PASS) là gì?

Các chi phí mà quý vị đã khấu trừ dưới dạng chi phí PASS không được phép khấu trừ dưới dạng BWE. Tuy nhiên, nếu PASS không bao gồm toàn bộ chi phí của công cụ hoặc dịch vụ, quý vị có thể khấu trừ phần còn lại dưới dạng BWE. Chi phí đó phải đáp ứng các tiêu chí cho BWE trong câu hỏi 1 ở trên.

Để biết thêm thông tin về các chương trình PASS, hãy xem Ấn phẩm “Công Nghệ Trợ Giúp Được Tài Trợ Thông Qua Kế Hoạch Để Có Thể Sống Tự Túc (PASS)” http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557101.pdf

Tôi có thể kháng cáo việc SSA từ chối một danh mục mà tôi nghĩ là BWE không?

Có, quý vị có thể nộp đơn kháng cáo bằng cách dùng biểu mẫu Yêu Cầu Xem Xét Lại của SSA (SSA561-U2). Mẫu đơn này có sẵn trên trang web của SSA: http://ssa.gov/forms/ssa-561.html.