Օժանդակ տեխնոլոգիայի ֆինանսավորումը կուրություն ունեցող անձի աշխատանքին ուղղված ծախսերի (BWE) միջոցով

Publications
#5569.10

Օժանդակ տեխնոլոգիայի ֆինանսավորումը կուրություն ունեցող անձի աշխատանքին ուղղված ծախսերի (BWE) միջոցով

Եթե ​​դուք կույր եք, իրավասու եք լրացուցիչ ապահովության եկամուտ ստանալու համար (SSI) և աշխատում եք, կարող եք օգտագործել BWE՝ ձեր համախառն եկամուտը նվազեցնելու համար, որն իր հերթին նվազեցնում է ձեր հաշվելի եկամուտը: Հաշվելի եկամուտն այն է, ինչ Սոցիալական ապահովության վարչությունը (SSA) դիտարկում է ձեր SSI ամսական վճարման գումարը որոշելու համար:

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Ի՞նչ է BWE-ն

Եթե կույր եք, իրավունակ եք ստանալու Հավելյալ սոցիալական եկամուտ (SSI) և աշխատում եք, կարող եք BWE-ն օգտագործել ձեր համախառն եկամուտը նվազեցնելու համար, որն իր հերթին նվազեցվում է ձեր հաշվելի եկամուտը։ Հաշվելի եկամուտն այն եկամուտն է, որի հիման վրա Սոցիալական ապահովության վարչությունը (SSA) որոշում է ձեր ամսական SSI վճարման գումարի չափը։ Որքան ցածր է ձեր հաշվելի եկամուտը, այնքան բարձր SSI կստանաք՝ մինչև առավելագույն թույլատրելի չափով։

Ստորև ներկայացված օրինակը ցույց է տալիս, որ եթե ձեր ամսական համախառն եկամուտը կազմել է $800.00, իսկ BWE ծախսերը՝ ամսական $100.00, ապա այլ կիրառելի նվազեցումներից հետո BWE-ն ձեր ամսական եկամուտը $357.50-ից կնվազեցնի $257.50-ի։ $257.50-ը կլինի ձեր հաշվելի եկամուտը BWE-ով։ Ձեր SSI վճարումը կնվազեցվի $257.50-ով։ Ի տարբերություն դրան՝ առանց BWE-ի SSA-ը ձեր SSI նպաստի գումարը կնվազեցնի $357.50-ով․

BWE օրինակ

$800.00 ամսական համախառն եկամուտ
-  20.00$ պահում ընդհանուր եկամտից
-  $65.00 պահում աշխատած եկամտից
715.00$
÷ 2     
357.50$
-$100.00 կուրություն ունեցող անձի աշխատանքային ծախսեր
$257.50 հաշվարկելի եկամուտ

Ի՞նչ կապ կա BWE-ի և անաշխատունակության հետ կապված աշխատանքային ծախսերի (IRWE) միջև

Ինչպես BWE-ն, այնպես էլ IRWE-ն օգնում են կրճատել ձեր հաշվելի եկամուտը։ Սակայն BWE-ները կիրառվում են միայն այն անձանց համար, որոնք կույր են և ստանում են SSI, այլ ոչ թե SSDI։ IRWE-ները կիրառվում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար՝ անկախ SSI և (կամ) SSDI ստանալուց։

BWE-ով կամ IRWE-ով նվազեցվող ծախսերը նման են, բայց ոչ նույնը։ Պարտադիր չէ, որ BWE-ն ուղղակիորեն կապված լինի ձեր անաշխատունակության հետ, այն կարող է ցանկացած աշխատանքային ծախս լինել։ IRWE-ն պետք է ուղղակիորեն կապված լինի ձեր անաշխատունակության հետ։ Օրինակ՝ կույր անձը կարող է դաշնային, նահանգային և տեղական եկամտահարկերը հայտարարագրել որպես BWE ծախսեր։ Կույր չհամարվող անձը չի կարող օգտագորել դրանք որպես IRWE։ BWE-ի ավելի շատ օրինակներ տե՛ս SSA-ի Կարմիր գրքում․ http://www.ssa.gov/redbook/ Կարմիր գիրքը տրամադրում է նաև տեղեկություններ SSI և (կամ) SSDI ստացող անձանց համար SSA-ի կողմից տրամադրվող այլ աշխատանքային արտոնությունների մասին։

Եթե որևէ կետ կարող եք նվազեցնել որպես BWE կամ IRWE, ավելի լավ է օգտագործել BWE պահումը։ IRWE-ի ստորև ներկայացվող օրինակում ձեր հաշվելի եկամուտը կկազմի $307.50, և այդ գումարը կնվազեցվի ձեր SSI նպաստի գումարից, ի տարբերություն $257.50-ի, ինչպես ցույց է տրված BWE-ի վերոնշյալ հաշվարկում։

IRWE օրինակ

$800.00 ամսական համախառն եկամուտ
- 20.00 պահում ընդհանուր եկամտից
- 65.00 պահում աշխատած եկամտից
715.00$
- $100 IRWE  
615.00$
÷ 2     
$307.50 հաշվելի եկամուտ

IRWE-ների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ տե՛ս «Օժանդակ տեխնոլոգիայի ֆինանսավորումը անաշխատունակության հետ կապված աշխատանքային ծախսերի միջոցով (IRWE-ներ)» հրապարակման մեջ (DRC հրապարակում http://www.disabilityrightsca.org/pubs/5570.01.pdf

Ի՞նչ ծախսեր են հատկացվում օժանդակ տեխնոլոգիայի համար BWE ծախսերի շրջանակում

Օժանդակ տեխնոլոգիայի համար հատկացվող որոշ ծախսերի օրինակներ են բրայլյան տպիչները, տեսողական կամ զգայական օժանդակություն ապահովող սարքերը, սկաներները, «խոսող» համակարգիչները և բրայլյան նյութերը, որոնք կարող են նվազեցվել որպես BWE ծախսեր։ Այլ BWE ծախսերի ցանկը տե՛ս SSA Կարմիր գրքում։

Ի՞նչ կապ կա BWE-ի և Ինքնապահովման հասնելու ծրագրի (PASS) միջև

PASS-ի շրջանակում ձեր նվազեցրած ծախսերը իրավունք չունեք BWE պահումներ համարելու։ Սակայն եթե PASS ծախսերը չեն ծածկում որևէ իրի կամ ծառայության ամբողջական արժեքը, մնացածը կարող եք նվազեցնել որպես BWE ծախս։ Այն պետք է բավարարի BWE-ի համար սահմանված վերոնշյալ 1-ին հարցի պայմանները։

PASS-երի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ տե՛ս «Օժանդակ տեխնոլոգիայի ֆինանսավորումը Ինքնապահովման հասնելու ծրագրի միջոցով (PASS)» հրապարակման մեջ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557101.pdf

Կարո՞ղ եմ բողոքարկել որևէ իրի համար SSA-ի մերժումը, որն իմ կարծիքով BWE է

Այո, դուք կարող եք բողոքարկման դիմում ներկայացնել՝ օգտագործելով SSA-ի Գործի վերանայման դիմումի ձևը (SSA561-U2)։ Ձևը հասանելի է է SSA կայքում՝ http://ssa.gov/forms/ssa-561.html։