Peev Nyiaj Rau Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab (Assistive Technology) Los Ntawm Cov Nyiaj Them Rau Kev Ua Hauj Lwm Ntawm Neeg Dig Muag (Blind Work Expenses (BWEs))

Publications
#5569.09

Peev Nyiaj Rau Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab (Assistive Technology) Los Ntawm Cov Nyiaj Them Rau Kev Ua Hauj Lwm Ntawm Neeg Dig Muag (Blind Work Expenses (BWEs))

Yog tias koj qhov muag tsis pom kev, tsim nyog rau Supplemental Security Income (SSI) thiab ua haujlwm, koj tuaj yeem siv BWE los txo koj cov nyiaj tau los tag nrho uas ua rau txo koj cov nyiaj tau los suav tau. Cov nyiaj tau los suav tau yog yam uas Social Security Administration (SSA) saib xyuas los txiav txim siab koj cov nyiaj SSI txhua hli.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Qhov BWE yog dab tsi?

Yog hais tias koj dig muag, muaj cai tsim nyog tau txais Cov Nyiaj Tau Los Ntxiv Pab Rau Fab Kev Ruaj Ntseg (Supplemental Security Income (SSI)) thiab tseem tab tom ua hauj lwm, koj tuaj yeem siv qhov nyiaj BWE txhawm rau txo koj cov nyiaj tau los tag nrho uas yuav txo koj cov nyiaj tau los uas muaj peev xwm suav tau. Cov nyiaj tau los uas muaj peev xwm suav tau yog yam uas Lub Koom Haum Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security Administration (SSA)) saib xyuas los txiav txim siab txog koj cov nyiaj SSI yuav tau them txhua hli. Koj cov nyiaj tau los uas muaj peev xwm suav tau yim tsawg npaum cas, ces yim tau txais cov nyiaj SSI ntau npaum li ntawd, mus txog qhov siab tshaj plaws uas tau tso cai.

Qhov piv txwv nram qab no qhia tau pom tias yog hais tias koj tau nyiaj los tag nrho txhua hli yog ntawm $800.00 thiab $100.00 toj ib hlis hauv cov nyiaj BWEs, ces qhov nyiaj BWE yuav txo koj cov nyiaj tau los txhua hli, tom qab kev txiav tawm lwm cov nyiaj, txij ntawm $357.50 los ua $257.50. $257.50 yuav yog koj qhov nyiaj tau los uas muaj peev xwm suav tau nrog qhov nyiaj BWE. SSI yuav txo qhov kev them nyiaj ntawm koj txog $257.50. Yog tias tsis muaj qhov nyiaj BWE, ces SSA yuav txo koj qhov nyiaj pab SSI txog li $357.50 los hloov rau:

Piv txwv qhov nyiaj BWE

$800.00 Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los Hauv Lub Hli
-  $20.00 Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Txhua Yam
-  $65.00 Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Uas Tau Txais
$715.00
÷ 2       
$357.50
- $100.00 Nyiaj Them Rau Kev Ua Hauj Lwm Ntawm Neeg Dig Muag
$257.50 Cov Nyiaj Tau Los Uas Muaj Peev Xwm Suav Tau

Qhov kev sib cuam tshuam ntawm qhov BWE thiab qhov Nyiaj Them Rau Kev Ua Hauj Lwm Uas Ntsig Txog Qhov Kev Tsis Zoo (Impairment-Related Work Expense (IRWE)) yog dab tsi?

Cov BWEs thiab IRWEs ob qho tib si pab txo koj cov nyiaj tau los uas muaj peev xwm suav tau. Txawm li cas los xij, cov nyiaj BWEs tsuas yog siv rau cov neeg dig muag thiab siv rau hauv SSI nkaus xwb, tsis yog SSDI. Cov IRWEs yog siv rau cov neeg muaj ib qhov kev tsis taus ntawm lub cev tab txawm nyob hauv SSI thiab/los sis SSDI los yeej siv tau.

Cov nuj nqis koj tuaj yeem txiav tawm tau raws li BWE thiab IRWE zoo sib xws, tab sis tsis zoo ib yam. Qhov BWE yuav tsis tas yuav ntsig txog ncaj nraim rau koj qhov kev puas tsuaj; nws yuav yog tus nqi them rau ib qho kev ua hauj lwm twg. Qhov IRWE yuav tsum muaj feem ntsig txog ncaj nraim rau koj qhov kev puas tsuaj. Piv txwv li, tus neeg uas dig muag tuaj yeem thov kom them nyiaj los ntawm cov nyiaj sau se ntawm tsoom fwv teb chaws, lub xeev, thiab hauv zej zos raws li BWEs. Tug neeg uas tsis raug xam tias yog neeg dig muag yuav tsis tuaj yeem siv cov no los ua IRWE. Saib Phau Ntawv Liab ntawm SSA kom paub cov piv txwv qhia ntxiv txog BWE: http://www.ssa.gov/redbook/ Phau Ntawv Liab kuj tseem muab cov ntaub ntawv qhia txog lwm yam kev txhawb siab rau kev ua hauj lwm ntawm SSA rau cov neeg nyob hauv SSI thiab/los sis SSDI.

Yog hais tias koj tuaj yeem txiav tawm ib yam khoom raws li BWE los sis IRWE tau, nws yuav yog ib qhov zoo dua los siv qhov kev txiav tawm BWE. Hauv qhov piv txwv IRWE nram qab no, koj cov nyiaj tau los uas muaj peev xwm suav tau yuav yog $307.50 thiab cov nyiaj no yuav raug txiav tawm ntawm koj cov nyiaj pab SSI es tsis yog qhov nyiaj $257.50, raws li tau qhia hauv daim duab qhia BWE ua ntej dhau los saum toj no.

Piv txwv qhov nyiaj IBWE

$800.00 Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los Hauv Lub Hli
- 20.00 Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Txhua Yam
- 65.00 Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Uas Tau Txais
$715.00
- $100 IRWE  
$615.00
÷ 2     
$307.50 Cov Nyiaj Tau Los Uas Muaj Peev Xwm Suav Tau

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv ntsig txog IRWEs mus saib peb Cov Ntawv Luam Tawm hais txog“Kev Muab Peev Nyiaj Pab Rau Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab (Assistive Technology) los ntawm Cov Nyiaj Them Rau Kev Ua Hauj Lwm Uas Ntsig Txog Qhov Kev Puas Tsuaj (Impairment Related Work Expenses (IRWEs))” (DRC Cov Ntawv Luam Tawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/5570.01.pdf).

Qee cov piv txwv ntawm cov nyiaj them rau qhov Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab (Assistive Technology) raws li BWEs muaj dab tsi?

Qee cov piv txwv ntawm cov nyiaj them rau qhov thev naus laus zis muab kev pab uas tuaj yeem txiav tawm tau raws li BWEs yog muaj xws li cov tshuab luam ntawv SU Rau Neeg Dig Muag (Braille), cov khoom pab siv kom ntsia pom ke los sis leeg xa xov paub tau, cov tshuab yees duab ntawv (scanners), cov khoos pis tawj "hais tau lus" thiab cov ntaub ntawv Su (Braille). Rau daim ntawv teev npe ntawm lwm cov BWEs mus saib SSA Phau Ntawv Liab.

Qhov kev sib cuam tshuam ntawm BWE thiab Txoj Kev Npaj Ua Kom Tau Txais Kev Pab Txhawb Tus Kheej (Plan to Achieve Self Support (PASS)) muaj dab tsi?

Cov nuj nqis uas koj tau txiav tawm raws li cov nuj nqis PASS yuav tsis raug tso cai kom txiav tawm raws li BWE. Yog hais tias PASS tsis them tag nrho cov nqi ntawm cov khoom los sis kev pab cuam, txawm li cas los xij, koj tuaj yeem txiav tawm qhov tseem seem ntawd los ua qhov BWE tau. Nws yuav tsum ua tau raws li cov qauv rau BWE hauv nqe lus nug 1, saum toj no.

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv ntsig txog cov kev npaj PASS mus saib peb Cov Ntawv Luam Tawm hais txog“Kev Muab Peev Nyiaj Pab Rau Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab (Assistive Technology) los ntawm Txoj Kev Npaj rau Kev Ua Kom Tiav Kev Pab Txhawb Nqa Tus Kheej (Plan for Achieving Self-Support (PASS))” http://www.disabilityrightsca.org/pubs/557101.pdf).

Kuv puas tuaj yeem thov kom rov sib hais dua qhov uas SSA tsis lees qhov khoom uas kuv xav tias yog BWE?

Tau, koj tuaj yeem ua daim ntawv thov kom rov sib hais dua qhov kev tsis kam lees ntawd los ntawm kev siv lub koom haum SSA daim ntawv Thov Kom Rov Txiav Txim Siab Dua (SSA561-U2). Daim ntawv foos no muaj nyob hauv SSA lub website: http://ssa.gov/forms/ssa-561.html.