Hiểu Đạo luật Lanterman-Petris-Short (LPS)

Publications
#5608.05

Hiểu Đạo luật Lanterman-Petris-Short (LPS)

Trước năm 1967, hệ thống chăm sóc sức khoẻ tâm thần của California có vẻ rất khác so với hiện nay. Nhiều người bị khuyết tật sức khoẻ tâm thần sống trong các bệnh viện tiểu bang và cơ sở lớn, thường trong những khoảng thời gian dài trong đời. Sau đó California thông qua Đạo luật Lanterman-Petris-Short (Bộ luật Phúc lợi và Định chế Phần 5000 và tiếp theo). Được đặt tên theo các tác giả, Dân biểu Tiểu bang Frank Lanterman và Thượng nghị sĩ Tiểu bang California Nicholas C. Petris và Alan Short, Đạo luật LPS muốn, “chấm dứt việc câu thúc không thích đáng, vô thời hạn và không tự nguyện đối với những người bị rối loạn sức khoẻ tâm thần.” Đạo luật này cũng thiết lập quyền được đánh giá và điều trị tâm thần kịp thời, trong một số trường hợp, và quy định các biện pháp bảo vệ hợp pháp cho khách hàng của dịch vụ sức khoẻ tâm thần.