ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់លែនធឺមែន-ផឺទ្រិស-ហ៊្សត (LPS, Lanterman-Petris-Short)

Publications
#5608.06

ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់លែនធឺមែន-ផឺទ្រិស-ហ៊្សត (LPS, Lanterman-Petris-Short)

មុន្ឆ្ន ាំ1967 ប្រពន្័ ធសុខភាពផ្លវូចតិ តររស់រដ្ឋកាលហ្ី វ័រន្ញី ៉ា មាន្ភាពខុសគ្នន ខ្ល ាំងពីអ្វីក្ន ុងពពលរចច ុរបន្នពន្េះ ។ ជាទ៊ូពៅ មាន្អ្នក្ជមងឺពិការភាពផ្ផ្នក្ផ្ល ូវចិតតជាពប្ចើន្ បាន្រស់ពៅក្ន ុងមន្ទីរពពទយរដ្ឋ ន្ិងមន្ទីរពពទយធាំៗ ក្នុងរយៈពពលមួយដ្៏យ៊ូរលងក្ន ុង់ ឆ្ក្ជីវតិ ររស់ពួក្ពេ ។ ពប្កាយមក្ រដ្ឋកាលហ្ី វ័រន្ញី ៉ា បាន្អ្ន្ុម័តិប្ក្ម ផ្លន្ធឺ ផ្មន្-ផ្ឺប្ទិស-ហ្ សត (ប្ក្មសុខុមាលភាព ន្ិងមន្ទីរពាបាលសុខភាពផ្ល ូវចិតតវេគទី5000 et seq) ។ ចារ់ពន្េះ ប្តវូបាន្ពេពៅតាមព្ម េះររស់អ្នក្តាក្់ផ្តងវាព ើង ផ្ដ្លជាសមាជិក្សភារដ្ឋមាន្ព្ម េះថា Frank Lanterman ន្ិងប្ពឹទធសភារដ្ឋកាលហ្ី វ័រន្ញី ៉ា មាន្ព្ម េះថា Nicholas C. Petris ន្ិង Alan Short ផ្ដ្លពៅកាត់ថា LPS េឺមាន្រាំណង “រញ្ច រ់ភាពមិន្សមរមយ មិន្ជាក្់លាក្់ ន្ិងការរង្ខ ាំងពោយមិន្មាន្ការសម ័ប្េចិតតចាំពពាេះអ្នក្មាន្ជមងឺផ្ល ូវចិតត” ។ ចារ់ពន្េះក្៏បាន្រពងកើតជាសិទធិទទួលបាន្ការវាយតម្មល ន្ិងការពាបាលចិតតសាស្រសត ជារន្ទទ ន្់ ក្ន ុងក្រណមី ួយចន្ាំ ួន្ ន្ងិ ក្ណាំ តបា់ ន្ន្៊ូវ