Kev Nkag Siab txog Tsab Cai Lanterman-Petris-Short (LPS)

Publications
#5608.09

Kev Nkag Siab txog Tsab Cai Lanterman-Petris-Short (LPS)

Ua ntej xyoo 1967, California li hom kab ke mob nkeeg puas hlwb zoo li txawv niaj hnub no lawm ntau. Muaj coob leej ntau tus tshaj uas muaj kev xiam oob qhab los ntawm mob nkeeg puas hlwb uas tau ua neej nyob rau hauv cov tsev kho mob hauv xeev thiab tej chaw nyob uas loj dav, rau ncua sij hawm ntev ntawm lawv lub neej. Tom qab ntawd California tau hla dhau Tsab Cai Lanterman-Petris-Short (Txoj Cai Xoom Qhaub thiab Chaw Kho Mob Puas Hlwb nyob rau Cov Tshooj 5000 tawm). Rau npe tom qab cov neeg sau, Tus Thawj Pwm Tsav Sawv Cev hauv Xeev Frank Lanterman thiab California Cov Neeg Sawv Cev hauv Xeev Nicholas C. Petris thiab Alan Short, Tsab Cai LPS uas tau nrhiav mus rau, “xaus kev cog lus uas tsis tsim nyog, tsis paub tseeb, thiab tsis yog kev txaus siab ua ntawm cov neeg uas tsis muaj kev haum xeeb los ntawm mob nkeeg puas hlwb.” Nws kuj tseem tau teeb tsa ib txoj cai rau kev ntaus nqi thiab kev kho mob puas hlwb rau tam sim ntawd, nyob rau qee lub zwj ceeb, thiab kev pov thaiv nruj rau cov neeg thov kev pab fab kev mob nkeeg puas hlwb.