Disability Rights California Hướng dẫn Tự Trợ giúp cho Người thuê nhà đang Đối mặt với Vụ kiện Trục xuất

Publications
#7168.05

Disability Rights California Hướng dẫn Tự Trợ giúp cho Người thuê nhà đang Đối mặt với Vụ kiện Trục xuất

Hướng dẫn này cung cấp thông tin chung để giúp chuẩn bị cho các đương sự (những người ra tòa mà không có luật sư) hiểu về quy trình giam giữ trái pháp luật (còn được gọi là "trục xuất"). Quy trình tạm giữ bất hợp pháp là quy trình pháp lý mà chủ nhà phải thực hiện để trục xuất người thuê nhà.