Disability Rights California Phau Ntawv Qhia Los Pab Tus Kheej rau Cov Neeg Xauj Tsev Uas Tau Ntsib Kev Nraug Ntiab Tawm Tsev

Publications
#7168.09

Disability Rights California Phau Ntawv Qhia Los Pab Tus Kheej rau Cov Neeg Xauj Tsev Uas Tau Ntsib Kev Nraug Ntiab Tawm Tsev

Phau ntawv no muab cov ntaub ntawv dav dav los pab npaj cov neeg foob (cov neeg uas mus rau hauv tsev hais plaub yam tsis muaj kws lij choj) kom nkag siab txog tus neeg raug txim tsis raug cai (tseem hu ua "kev ntiab tawm"). Cov txheej txheem raug ntes tsis raug cai yog txheej txheem kev cai lij choj uas tus tswv tsev yuav tsum hla mus rau kev ntiab tawm tus neeg xauj tsev.