سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا راهنمای خودیاری برای مستأجرهایی که با مشکل خلع‌ید مواجه هستند

Publications
#7168.16

سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا راهنمای خودیاری برای مستأجرهایی که با مشکل خلع‌ید مواجه هستند

این راهنما اطلاعات کلی را برای کمک به آماده سازی طرفین دعوا (افرادی که بدون وکیل به دادگاه مراجعه می کنند) برای درک روند بازداشت کننده غیرقانونی (که به "تخلیه" نیز معروف است) ارائه می دهد. فرآیند بازداشت غیرقانونی ، فرایندی قانونی است که صاحبخانه برای اخراج مستاجر باید طی کند.