Disability Rights California (ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਾਈਡ

Publications
#7168.17

Disability Rights California (ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ) ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਾਈਡ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੀ (ਜਿਸਨੂੰ "ਬੇਦਖਲੀ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ (ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱictਣ ਲਈ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.