Mga Karapatan ng mga Taong may Kapansanan sa California Patnubay sa Sariling Pagtulong para sa mga Nangungupahan na Nahaharap sa Pagpapaalis

Publications
#7168.08

Mga Karapatan ng mga Taong may Kapansanan sa California Patnubay sa Sariling Pagtulong para sa mga Nangungupahan na Nahaharap sa Pagpapaalis

Ang gabay na ito ay nagbibigay ng pangkalahatang impormasyon upang matulungan ang paghahanda ng mga litigante (mga taong pupunta sa korte nang walang isang abugado) upang maunawaan ang labag sa batas na detainer (kilala rin bilang "pagpapatalsik") na proseso. Ang labag sa batas na proseso ng detainer ay ang ligal na proseso na dapat dumaan ang isang panginoong maylupa upang paalisin ang isang nangungupahan.