Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) Bất Đồng, Khiếu Nại và Yêu Cầu Nhân Viên Xã Hội IHSS Mới

Publications
#7162.05

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) Bất Đồng, Khiếu Nại và Yêu Cầu Nhân Viên Xã Hội IHSS Mới

Mục đích của việc thẩm định và đánh giá lại là để xác định bạn cần những dịch vụ nào và bạn cần bao nhiêu thời gian để nhận các dịch vụ IHSS để bạn vẫn an toàn ở nhà.

IHSS là gì?

IHSS là chương trình toàn tiểu bang cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà để giúp những người khuyết tật hội đủ điều kiện tiếp tục được sống tại nhà của họ.

IHSS cung cấp trợ giúp về:

 • Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia và Dịch Vụ Liên Quan: chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp, giặt ủi
 • Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân/Chăm Sóc Phi Y Tế: tắm rửa, cho ăn, mặc quần áo, chỉnh trang đầu tóc và đi vệ sinh.
 • Công Việc Trợ Giúp Cận Y Tế: hỗ trợ về thuốc, chích thuốc, chăm sóc đường ruột và đường tiết niệu.
 • Giám Sát Bảo Vệ: theo dõi những người bị suy giảm về nhận thức hoặc tinh thần để ngăn ngừa thương tích.
 • Dịch Vụ Chuyên Chở
 • Đi cùng tới các buổi hẹn khám y tế

Nhân Viên Xã Hội IHSS Sẽ Làm Gì?

Nhân viên xã hội IHSS chịu trách nhiệm xác định khả năng hội đủ điều kiện và nhu cầu của quý vị đối với các dịch vụ IHSS.  Nhân viên xã hội IHSS sẽ làm điều này thông qua việc đánh giá khi quý vị nộp đơn đăng ký dịch vụ IHSS lần đầu và bằng cách tái đánh giá hàng năm sau đó.  Mục đích của đánh giá và tái đánh giá là xác định những dịch vụ mà quý vị cần và lượng thời gian cần thiết để nhận các dịch vụ IHSS nhằm giúp quý vị tiếp tục sống an toàn tại nhà.  Khi đánh giá hoàn tất, nhân viên xã hội IHSS phải gửi cho quý vị Thông Báo Hành Động (NOA) của IHSS. Nhấp vào đây để xem ví dụ về mẫu đơn NOA của IHSS.

Thông Báo Hành Động của IHSS về Phê Duyệt, Từ Chối hoặc Thay Đổi Phúc Lợi

Nhân viên xã hội IHSS phải gửi cho quý vị NOA của IHSS mỗi khi đưa ra quyết định liên quan đến khả năng hội đủ điều kiện của quý vị đối với IHSS.  Ví dụ: khi đơn đăng ký IHSS của quý vị được xử lý, nhân viên xã hội IHSS của hạt sẽ gửi cho quý vị NOA của IHSS.  Nhân viên xã hội IHSS cũng sẽ gửi cho quý vị NOA của IHSS nếu số giờ của quý vị tăng, giảm hoặc các dịch vụ IHSS của quý vị bị chấm dứt.  Ngoài ra, IHSS phải gửi cho quý vị NOA của IHSS nếu có một vài thay đổi khác đối với các dịch vụ IHSS của quý vị.

Tại Sao Thông Báo Hành Động của IHSS Lại Quan Trọng?

NOA của IHSS rất quan trọng vì có thông tin về:

 • Thay đổi hoặc hành động mà hạt dự định sẽ thực hiện.
 • Lý do thực hiện thay đổi hoặc hành động.
 • Các quy định hỗ trợ quyết định của hạt.
 • Thông tin về quyền yêu cầu phiên điều trần và quyền tiếp tục nhận được các dịch vụ IHSS trong khi phiên điều trần của quý vị đang chờ xử lý.
 • Thông tin về thời hạn kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với hạt.

IHSS phải gửi cho quý vị NOA của IHSS 10 ngày trước khi sự thay đổi trong các dịch vụ IHSS của quý vị dự kiến diễn ra.  (Sở Dịch Vụ Xã Hội California, Cẩm Nang về Chính Sách và Thủ Tục (MPP) 22-001(t)(1)).  Điều này nghĩa là IHSS phải cho quý vị thời gian yêu cầu phiên điều trần trước khi sự thay đổi dự kiến diễn ra để các phúc lợi của quý vị có thể tiếp tục ở mức cũ.  Nếu hạt không thông báo trước cho quý vị về sự thay đổi trong các phúc lợi IHSS, hạt phải phục hồi các phúc lợi IHSS có hiệu lực trở về trước.  (MPP 22-049.523)

Yêu Cầu Phiên Điều Trần để Phản Đối Quyết Định của IHSS

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của hạt về các phúc lợi IHSS, quý vị có quyền yêu cầu phiên điều trần. Có hai thời hạn quý vị phải biết khi yêu cầu phiên điều trần.

Thời Hạn 90 Ngày để Yêu Cầu Phiên Điều Trần

Quý vị chỉ có 90 ngày để yêu cầu phiên điều trần kể từ ngày nhận được thông báo hành động hoặc không hành động của IHSS mà quý vị không đồng ý.  Sau đây là trang web quý vị có thể tìm thêm thông tin về yêu cầu phiên điều trần: https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests.  Nếu quý vị cho rằng mình cần một Phiên Điều Trần Tại Nhà, quý vị có thể cần xem lại ấn phẩm có tựa đề Quyền Yêu Cầu Phiên Điều Trần Tại Nhà (Right to Request a Home Hearing) để biết thêm thông tin về cách có được phiên điều trần tại nhà.

Trợ Cấp Thanh Toán Trong Khi Chờ Đợi Phiên Điều Trần

Trợ Cấp Thanh Toán Trong Khi Chờ Đợi là quy tắc ngăn không cho NOA của IHSS có hiệu lực trong khi phiên điều trần đang chờ xử lý.

Nếu quý vị yêu cầu phiên điều trần trước khi có sự thay đổi trong NOA của IHSS, các dịch vụ IHSS sẽ tiếp tục ở mức cũ cho đến khi có kết quả của phiên điều trần. (MPP 22-072.5)  Trợ Cấp Thanh Toán Trong Khi Chờ Đợi Các dịch vụ IHSS không được coi là thanh toán vượt mức, ngay cả khi quý vị thua trong phiên điều trần về IHSS.  (MPP 30-768.111)

Ví dụ: nếu quý vị nhận được NOA của IHSS thông báo giảm hoặc chấm dứt các phúc lợi IHSS và quý vị yêu cầu phiên điều trần trước khi có sự thay đổi trong NOA của IHSS, các phúc lợi IHSS của quý vị sẽ không thay đổi trong khi chờ phiên điều trần.  Tuy nhiên, nếu quý vị không yêu cầu phiên điều trần trước khi sự thay đổi dự kiến diễn ra thì NOA của IHSS sẽ có hiệu lực.

Tại Sao Tôi Nên Yêu Cầu Phiên Điều Trần?

Điều quan trọng cần nhớ là quý vị có quyền yêu cầu phiên điều trần về IHSS.  Đây là quyền quan trọng vì quyền này mang đến cho quý vị cơ hội phản đối quyết định của hạt cũng như yêu cầu các dịch vụ IHSS mà quý vị cho là cần thiết để tiếp tục sống an toàn tại nhà.  Việc yêu cầu phiên điều trần cũng rất quan trọng vì nếu quý vị không đồng ý với NOA của IHSS hoặc hành động đó và không yêu cầu phiên điều trần thì hành động đó và/hoặc NOA của IHSS sẽ có hiệu lực.  Nếu chờ quá lâu mới yêu cầu phiên điều trần, quý vị cũng có thể mất quyền phản đối về NOA hoặc quyết định của hạt.

Tại phiên điều trần, quý vị sẽ có cơ hội trình diện trước Thẩm Phán Luật Hành Chính (ALJ), người am hiểu về các quy tắc của IHSS.  Trong phiên điều trần, ALJ được chỉ định cho phiên điều trần sẽ lắng nghe quý vị và hạt, đồng thời họ phải quyết định cách áp dụng các quy tắc của IHSS với quý vị trong trường hợp của quý vị.  Đây không phải là quyền quý vị muốn từ bỏ một cách dễ dàng.  Để biết thông tin về cách chuẩn bị cho phiên điều trần về IHSS và biện hộ cho các dịch vụ IHSS khác, quý vị có thể truy cập trang web Tài Nguyên Tự Biện Hộ về IHSS của chúng tôi.

Các Vấn Đề Về Dịch Vụ Khách Hàng và Yêu Cầu Nhân Viên Xã Hội IHSS Mới

Nếu quý vị cho rằng nhân viên xã hội IHSS đã cư xử một cách thiếu chuyên nghiệp hoặc không phù hợp, quý vị cần liên hệ với người giám sát của nhân viên xã hội IHSS để được hỗ trợ hoặc nộp đơn khiếu nại.  Quý vị cũng có thể yêu cầu nhân viên xã hội IHSS mới.  Nếu hạt không có nhân viên xã hội IHSS khác để có thể chỉ định cho quý vị, hạt có thể từ chối yêu cầu của quý vị.  Nếu hạt có nhân viên xã hội IHSS, hạt có thể chỉ định cho quý vị nhân viên xã hội IHSS mới.  Nếu hạt từ chối chỉ định cho quý vị nhân viên xã hội IHSS mới, quý vị có thể liên hệ với Sở Dịch Vụ Xã Hội California, Chương Trình Dành Cho Người Trưởng Thành theo số: 916-651-8848.  Quý vị cũng có thể liên hệ với hội đồng giám sát địa phương để được trợ giúp nhận nhân viên xã hội IHSS mới.

Khiếu Nại về Sự Phân Biệt Đối Xử

Nếu quý vị cho rằng nhân viên xã hội IHSS hoặc sở phúc lợi của hạt đã phân biệt đối xử với quý vị vì quý vị là người khuyết tật, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử cho Sở Dịch Vụ Xã Hội California, Bộ Phận Dân Quyền (California Department of Social Services, Civil Rights Division).  Quý vị chỉ có 180 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp phân biệt đối xử bị cáo buộc để nộp đơn khiếu nại hoặc yêu cầu điều tra.  Nếu quý vị bất đồng ý kiến với hạt về các phúc lợi IHSS như đã giải thích ở trên, quý vị nên yêu cầu phiên điều trần về IHSS.  Quý vị cũng có thể truy cập trang web Tài Nguyên Tự Biện Hộ Về Phân Biệt Đối Xử Liên Quan Đến Khuyết Tật (Disability-Related Discrimination Self-Advocacy Resource webpage) để biết thêm thông tin về quyền của quý vị với tư cách là người khuyết tật.

Quy Trình Khiếu Nại và Than Phiền Dành Cho Nhà Cung Cấp

Hạt phải phản hồi và giải quyết các câu hỏi về thanh toán từ người nhận và nhà cung cấp.  (MPP 30-767.6)  Hạt cũng có thủ tục than phiền cần phải tuân thủ khi nhận được đơn than phiền hoặc đơn khiếu nại về việc xử lý thanh toán đối với các dịch vụ IHSS cho những người nhận có được IHSS theo Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân (PCSP).  (MPP 30-767.6)  Các nhà cung cấp cũng có thể liên hệ với Liên Đoàn để được trợ giúp về vấn đề tiền lương.  Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc IHSS có thể liên hệ với văn phòng IHSS của hạt hoặc Cơ Quan Công Quyền để biết thông tin về cách liên hệ với liên đoàn.  Sau đây là liên kết của các văn phòng IHSS của hạt: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices.

Cách Biết Thêm Thông Tin Về Quyền của Quý Vị

Nếu quý vị có câu hỏi về các quyền hợp pháp của mình:

 • Hãy gọi cho đường dây tiếp nhận của DRC theo số: 1-800-776-5746.
 • Gọi cho Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (OCRA) của DRC theo số:
  • Bắc California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Nam California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

Tài Nguyên Tự Biện Hộ về IHSS

Ấn Phẩm Tự Biện Hộ về IHSS của DRC: https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS): Hướng Dẫn cho Người Bênh Vực: https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.