Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) Bất Đồng, Khiếu Nại và Yêu Cầu Nhân Viên Xã Hội IHSS Mới

Publications
#7162.05

Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) Bất Đồng, Khiếu Nại và Yêu Cầu Nhân Viên Xã Hội IHSS Mới

IHSS là chương trình toàn tiểu bang cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà để giúp những người khuyết tật hội đủ điều kiện tiếp tục được sống tại nhà của họ.

 

 

Click links below for a downloadable version.