Mga Hindi Pagkakasundo, Reklamo at Paghiling ng Bagong Social Worker ng In-Home Supportive Services (IHSS)

Publications
#7162.08

Mga Hindi Pagkakasundo, Reklamo at Paghiling ng Bagong Social Worker ng In-Home Supportive Services (IHSS)

Ang IHSS ay pang-estadong programa na nagbibigay ng mga serbisyong pangangalaga sa bahay para tulungan ang mga karapat-dapat na tong may mga kapansanan na manatili sa kanilang sariling mga tahanan.

 

 

Click links below for a downloadable version.