اختلافات، شکایات و درخواست مددکار اجتماعی IHSS جدید برای In-Home Supportive Services (IHSS) (خدمات حمایتی در منزل)

Publications
#7162.16

اختلافات، شکایات و درخواست مددکار اجتماعی IHSS جدید برای In-Home Supportive Services (IHSS) (خدمات حمایتی در منزل)

IHSS یک†برنامه†در†سطح†ایالتی†است†که†جهت†کمک†به†افراد†دارای†ناتوانی†و†واجد†شرایط†ماندن†در منازل†خود،†خدمات†مراقبت†در†منزل†ارائه†میکندÆ

 

 

Click links below for a downloadable version.