Cov Kev Tsis Pom Zoo Rau Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (IHSS), Cov Kev Tsis Txaus Siab thiab Kev Thov Ib Tus Neeg Ua Hauj Lwm Muab Kev Pab Tshiab Ntawm IHSS

Publications
#7162.09

Cov Kev Tsis Pom Zoo Rau Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (IHSS), Cov Kev Tsis Txaus Siab thiab Kev Thov Ib Tus Neeg Ua Hauj Lwm Muab Kev Pab Tshiab Ntawm IHSS

IHSS yog ib txoj kev pab thoob plaws hauv Lub Xeev uas muab cov kev pab saib xyuas hauv tsev los pab cov neeg muaj qhov kev tsis taus uas tsim nyog nyob hauv lawv lub tsev. 

 

 

Click links below for a downloadable version.