Cov Kev Tsis Pom Zoo Rau Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (IHSS), Cov Kev Tsis Txaus Siab thiab Kev Thov Ib Tus Neeg Ua Hauj Lwm Muab Kev Pab Tshiab Ntawm IHSS

Publications
#7162.09

Cov Kev Tsis Pom Zoo Rau Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (IHSS), Cov Kev Tsis Txaus Siab thiab Kev Thov Ib Tus Neeg Ua Hauj Lwm Muab Kev Pab Tshiab Ntawm IHSS

Lub hom phiaj ntawm kev ntsuam xyuas thiab rov ntsuam xyuas dua yog txhawm rau txiav txim siab seb koj xav tau cov kev pabcuam twg thiab koj yuav tsum tau txais cov kev pabcuam IHSS sijhawm ntev npaum li cas thiaj li kom koj nyob nyab xeeb hauv tsev.

IHSS Yog Dab Tsi?

IHSS yog ib txoj kev pab thoob plaws hauv Lub Xeev uas muab cov kev pab saib xyuas hauv tsev los pab cov neeg muaj qhov kev tsis taus uas tsim nyog nyob hauv lawv lub tsev.

IHSS muab cov kev pab nrog:

 • Cov kev pab cuam sab hauv tsev thiab muaj feem xyuam: kev npaj pluas noj, kev tu vaj tsev kom hu, ntxhua khaub ncaws
 • Cov Kev Pab Saib Xyuas Ntiag Tug/Tsis yog – Kev Kho Mob: kev da dej, kev pub mov rau noj, kev hnav khaub ncaws, kev tu cev thiab kev siv chav dej.
 • Cov Luag Hauj Lwm Kev Kho Mob: kev pab muab tshuaj, txhaj tshuaj, kev kho mob plab hnyuv thiab zais zis.
 • Kev Saib Xyuas Tiv Thaiv: kev ntsuam xyuas cov neeg uas muaj kev puas hlwb los sis hlwb tsis zoo txhawm rau tiv thaiv kom txhob raug mob.
 • Cov Kev Pab Muab Tsheb Thauj Mus Los
 • Pab nrog mus kho mob raws li kev teem caij kho mob

Cov Neeg Ua Hauj Lwm Muab Kev Pab IHSS Ua Dab Tsi?

Koj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab IHSS yog ua lub luag hauj lwm los txiav txim koj qhov kev tsim nyog thiab xav tau cov kev pab cuam IHSS. Koj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab rau IHSS yuav ua qhov no los ntawm kev muab kev ntsuam xyuas rau koj thaum koj thov IHSS thawj zaug, thiab los ntawm kev rov ntsuam xyuas txhua xyoo tom qab ntawd.  Lub hom phiaj ntawm kev ntsuam xyuas thiab rov ntsuam xyuas dua yog los txiav txim seb koj xav tau kev pab dab tsi thiab siv sij hawm ntev npaum li cas uas koj kom tau txais cov kev pab IHSS txhawm rau kom koj nyob nyab xeeb hauv tsev. Thaum kev ntsuam xyuas tiav lawm, koj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab rau IHSS yuav tsum xa Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Qhov Kev Ua Ntawm IHSS (Notice of Action (NOA)) tuaj rau koj.  Nyem qhov no txhawm rau nkag mus saib ib qho piv txwv ntawm daim ntawv foos HSS NOA uas zoo sib xws.

Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Qhov Kev Ua Ntawm IHSS Txhawm Rau Kom Pom Zoo, Tsis Kam Lees los sis Hloov Cov Nyiaj Pab

Koj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab rau IHSS yuav tsum xa IHSS NOA tuaj rau koj txhua zaus uas ua ib qho kev txiav txim tau cuam tshuam nrog koj qhov muaj cai rau IHSS. Piv txwv, thaum koj daim ntawv thov IHSS tau raug muab lis tiav lawm, koj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab rau IHSS hauv lub cheeb nroog yuav xa IHSS NOA tuaj rau koj. Koj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab rau IHSS tseem yuav xa IHSS NOA rau koj yog tias koj cov xuab moos raug nce ntau ntxiv, txo qis los sis koj cov kev pab cuam rau IHSS raug txiav tawm. IHSS tseem yuav xa IHSS NOA rau koj yog tias muaj qee qhov kev hloov pauv hloov rau koj cov kev pab cuam IHSS.

Vim Li Cas Cov Ntawv Ceeb Toom Txog Qhov Kev Coj Ua Ntawm IHSS Thiaj Li Yog Ib Qho Tseem Ceeb?

IHSS NOA yog qhov tseem ceeb heev vim tias lawv muaj cov ntaub ntawv hais txog:

 • Qhov kev hloov pauv los sis kev coj ua uas lub nroog npaj yuav ua.
 • Qhov laj thawj rau kev hloov pauv los sis kev coj ua.
 • Cov kev cai uas pab txhawb nqa lub nroog qhov kev txiav txim siab.
 • Cov ntaub ntawv hais txog koj cov cai kev sib hais plaub thiab txoj cai rau koj cov kev pab cuam IHSS kom muaj txuas ntxiv thaum tseem tab tom tos koj lub rooj sib hais plaub.
 • Cov ntaub ntawv ntsig txog cov sij hawm kawg rau kev thov rov hais dua qhov kev tsis txaus siab yog tias koj tsis pom zoo nrog lub nroog qhov kev txiav txim siab.

IHSS yuav tsum xa koj daim ntawv IHSS NOA li ntawm 10 hnub ua ntej qhov hloov pauv hauv koj cov kev pab cuam IHSS uas yuav tshwm sim.  (California Department of Social Services Phau Ntawv Qhia Txog Cov Cai thiab Cov Txheej Txheem Kev Ua (MPP) 22-001(t)(1)).  Qhov no txhais tau tias muab sij hawm rau koj thov lub rooj sib hais plaub ua ntej qhov kev hloov pauv tau tshwm sim txhawm rau kom koj cov txiaj ntsig tuaj yeem muaj mus ntxiv rau tib theem ib yam nkaus. Yog hais tias lub nroog tsis ceeb toom rau koj ua ntej txog kev hloov pauv hauv koj cov nyiaj pab IHSS, lub nroog yuav tsum rov qab muab koj cov nyiaj pab IHSS them rov qab.  (MPP 22-049.523)

Kev Thov Hais Kom Muaj Ib Lub Rooj Hais Plaub Los Tawm Tsam Cov Kev Txiav Txim Siab Ntawm IHSS

Yog tias koj tsis pom zoo nrog lub nroog txoj kev txiav txim siab txog koj cov nyiaj pab hauv IHSS, koj muaj cai thov kom muaj ib lub rooj sib hais plaub. Nws muaj ob lub sij hawm kawg uas koj yuav tsum paub txog thaum tab tom thov lub rooj sib hais plaub.

Teem Lub Sij Hawm Kawg 90 Hnub Rau Kev Thov Kom Muaj Lub Rooj Sib Hais Plaub

Koj tsuas muaj sij hawm li 90 hnub rau kev thov lub rooj sib hais plaub txij li hnub IHSS ceeb toom los sis kev nqis tes ua los sis hauv qhov kev nqis tes ua uas koj tsis pom zoo. Nov yog qhov chaw uas koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntau ntxiv ntsig txog qhov kev thov ib lub rooj sib hais plaub: https://www.cdss.ca.gov/hearing-requests.  Yog hais tias koj ntseeg tias koj xav tau ib Lub Rooj Sib Hais Plaub Hauv Tsev, koj yuav tsum tau mus tshuaj xyuas peb cov ntawv luam tawm uas muaj txoj cai, Txoj Cai Mus Thov Kom Muaj Ib Lub Rooj Sib Hais Plaub Hauv Tsev txhawm rau saib cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog qhov yuav ua li cas kom tau txais ib lub rooj sib hais plaub hauv tsev.

Cov Kev Pab Them Nyiaj Thaum Tseem Tab Tom Tos Koj Lub Rooj Sib Hais Plaub

Cov Kev Pab Them Nyiaj Thaum Tseem Tab Tom Tos Lub Rooj Sib Hais yog txoj cai uas tiv thaiv koj li IHSS NOA los ntawm kev siv thaum lub sij hawm koj tseem tab tom tos koj lub rooj sib hais plaub.

Yog tias koj thov kom muaj lub rooj sib hais plaub ua ntej qhov yuav hloov pauv hauv koj li IHSS NOA yuav tshwm sim, koj cov kev pab cuam IHSS tseem yuav nyob rau theem qub kom txog thaum qhov kev ntsuam xyuas koj lub rooj sib hais plaub tshwm sim.  (MPP 22-072.5)  Cov kev pab cuam IHSS Uas Pab Them Nyiaj Thaum Tseem Tab Tom Tos lub rooj sib hais tsis suav tias yog kev them nyiaj tshaj, txawm tias koj poob koj lub rooj sib hais plaub IHSS los xij.  (MPP 30-768.111)

Piv txwv, yog tias koj tau txais IHSS NOA txhawm rau txo los yog txiav koj cov nyiaj pab IHSS thiab koj thov kom muaj ib lub rooj sib hais plaub ua ntej yuav hloov hauv IHSS NOA yuav tshwm sim, koj cov nyiaj pab IHSS yuav tsis hloov thaum tseem tab tom tos koj lub rooj hais plaub. Txawm li cas los xij, yog tias koj tsis thov lub rooj hais plaub ua ntej kev hloov pauv yuav tshwm sim tom qab ntawv IHSS NOA yuav tsum siv tau.

Vim Li Cas Kuv Thiaj Yuav Tsum Tau Thov Ib Lub Rooj Sib Hais Plaub?

Nws yog ib qho tseem ceeb kom nco ntsoov tias txoj cai kev hais plaub ntawm IHSS yog koj li. Nws yog ib txoj cai tseem ceeb vim tias nws muab sij hawm rau koj los tawm tsam qhov kev txiav txim siab nrog lub nroog txoj kev txiav txim siab thiab thov rau cov kev pab cuam IHSS uas koj xav tias koj yuav tsum nyob nyab xeeb hauv tsev. Kev thov kom muaj lub rooj sib hais plaub kuj tseem ceeb vim tias yog tias koj tsis pom zoo nrog IHSS NOA los sis kev coj ua thiab koj tsis thov ib lub rooj sib hais plaub, ces qhov kev coj ua thiab/los sis IHSS NOA yuav muaj cai siv tau. Yog koj tau tos ntev heev rau qhov los thov kom muaj lub rooj sib hais plaub, koj kuj yuav poob koj txoj cai los sib cav txog koj tsab ntawv NOA los sis lub nroog txoj kev txiav txim siab.

Nyob rau hauv koj lub rooj sib hais plaub koj yuav muaj sij hawm mus ntsib nrog tus Kws Lij Choj Tswj Xyuas Txoj Cai (Administrative Law Judge (ALJ)) uas paub txog cov cai IHSS. Nyob hauv lub rooj sib hais, tus ALJ uas tau hais kom leg koj rooj plaub yuav mloog koj thiab lub nroog thiab yuav tsum txiav txim siab txog cov cai IHSS tias yuav siv rau koj li cas. Qhov no tsis yog txoj cai uas koj yuav tsum swb yooj yim. Yog xav paub cov ntaub ntawv txog kev npaj rau koj lub rooj sib hais plaub nrog IHSS thiab txhawb nqa ntxiv rau cov kev pab cuam IHSS, koj yuav tsum tau mus saib peb lub webpage hais txog Kev Los Pab Txhawb Nqa Tus Kheej Rau IHSS.

Kev Pab cuam Cov Neeg Siv Khoom thiab Kev Thov Tus Neeg Ua Hauj Lwm Muab Kev Pab tshiab ntawm IHSS

Yog koj ntseeg tias koj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab IHSS muaj tus cwj pwm tsis txawj los sis tsis tsim nyog, koj yuav tsum hu rau tus kws saib xyuas koj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab IHSS txhawm rau kom pab los sis ua ib tsab ntawv tsis txaus siab. Koj kuj tuaj yeem thov tus neeg ua hauj lwm muab kev pab tshiab ntawm IHSS. Yog hais tias lub nroog tsis muaj lwm tus neeg ua hauj lwm muab kev pab IHSS yuav muab tau rau koj, lub nroog yuav tsis kam lees koj cov lus thov. Yog hais tias lub nroog muaj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab IHSS, nws yuav muab ib tus neeg ua hauj lwm muab kev pab tshiab ntawm IHSS rau koj. Yog hais tias lub nroog tsis kam muab ib tus neeg ua hauj lwm muab kev pab tshiab ntawm IHSS rau koj, koj tuaj yeem hu mus rau California Lub Chaw Haujlwm Pabcuam Loj, Cov Haujlwm Loj Cov Kev Pab Neeg Loj ntawm: 916-651-8848.  Koj kuj tseem tuaj yeem hu mus rau pab pawg thawj coj saib xyuas ntawm koj lub cheeb tsam kom tau txais kev pab nrog kev muab ib tus neeg ua hauj lwm muab kev pab tshiab ntawm IHSS.

Cov Kev Tsis Txaus Siab Hais Txog Kev Sib Cais

Yog koj ntseeg tias koj tus neeg ua hauj lwm muab kev pab IHSS los sis county welfare department tau muaj kev sib cais koj vim koj kev tsis taus ntawm lub cev, koj tuaj yeem sau ntawv foob kev tsis txaus siab rau California Lub Chaw Haujlwm Pabcuam Tib Neeg, Feem Pej Xeem Cov Cai. Koj tsuas muaj sij hawm li 180 hnub suav txij hnub uas raug iab liam tias muaj kev sib cais los ua ib daim ntawv foob hais kev tsis txaus siab los sis thov kev tshawb xyuas. Yog tias koj muaj kev sib cav nrog lub nroog txog koj cov nyiaj pab ntawm IHSS raws li tau piav qhia saum toj saud, koj yuav tsum thov kom muaj lub rooj hais plaub IHSS. Koj tuaj yeem mus saib peb lub webpage Uas Muaj Cov Kev Pab Txhawb Nqa Tus Kheej Hais Txog Kev Sib Cais Uas Cuam Tshuam Rau Qhov Kev Tsis Taus Ntawm Lub Cev rau cov ntaub ntawv ntau ntxiv uas ntsig txog koj cov cai li ib tus neeg uas muaj qhov kev tsis taus.

Cov Txheej Txheem Kev Thov Kev Ua Ntawv Foob Hais Qhov Kev Tsis Txaus Siab Ntawm Tus Neeg Muab Kev Pab

Lub nroog yuav tsum tau teb thiab daws cov lus nug uas hais txog kev them nyiaj los ntawm cov neeg uas tau txais thiab cov neeg muab kev pab cuam.  (MPP 30-767.6)  Lub nroog kuj tseem muaj cov txheej txheem kev tsis txaus siab uas nws yuav tsum tau ua thaum tau txais ib qhov kev tsis txaus siab los sis daim ntawv foob hais qhov kev tsis txaus siab uas hais txog kev ua hauj lwm ntawm kev them nyiaj rau cov kev pab cuam IHSS rau cov neeg uas tau txais IHSS raws li Cov Kev Pab Uas Muab Kev Pab Cuam Saib Yuas Tus Kheej (PCSP).  (MPP 30-767.6)  Cov neeg muab kev pab tseem yuav mus cuag lawv lub Koom Haum kom los pab qhov teeb meem them nyiaj hli. Cov neeg muab kev pab saib xyuas rau IHSS yuav hu mus rau chav ua hauj lwm hauv nroog los sis Lub Chaw Ua Hauj Lwm Pab Cuam Pej Xeem (Public Authority) kom paub cov ntaub ntawv txog qhov yuav hu rau lawv lub koom haum koom li cas. Nov yog ib kab ntawv txuas rau lub nroog cov chav ua hauj lwm IHSS: https://www.cdss.ca.gov/inforesources/county-ihss-offices.

Yuav Ua Li Cas Kom Tau Txais Cov Ntaub Ntawv Ntau Ntxiv Hais Txog Koj Cov Cai

Yog tias koj muaj lus nug txog koj cov cai raws li kev cai lij choj:

 • Hu mus rau DRC tus naj npawb xov tooj txais tos ntawm: 1-800-776-5746.
 • Hu mus rau DRC’s Office of Clients’ Rights Advocacy (OCRA) ntawm:
  • Northern California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
  • Southern California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)

Cov Kev Pab Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm IHSS

Cov Ntawv Luam Tawm Hais Txog Kev Txhawb Nqa Tus Kheej Ntawm DRC IHSS: https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss

Cov Kev Pab Cuam Txhawb Nqa Hauv Tsev (In-Home Supportive Services (IHSS)): Ib Daim Ntawv Qhia Rau Cov Neeg Pab Txhawb Nqa: https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss-advocates-manual

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.