Công Nghệ Trợ Giúp Được Tài Trợ Thông Qua Kế Hoạch Để Có Thể Sống Tự Túc (PASS)

Publications
#5571.05

Công Nghệ Trợ Giúp Được Tài Trợ Thông Qua Kế Hoạch Để Có Thể Sống Tự Túc (PASS)

ĐẠT là một động cơ làm việc có Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI). PASS cho phép bạn dành riêng thu nhập và/hoặc tài sản cho mục tiêu việc làm.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

PASS là gì?

PASS là một chương trình khuyến khích làm việc của Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI). PASS cho phép quý vị dành riêng thu nhập và/hoặc tài sản cho mục tiêu việc làm. 20 C.F.R. §§ 416.11801182.

Thu nhập và/hoặc tài sản quý vị tiết kiệm được trong PASS có thể là từ công việc, quà tặng, thừa kế, dàn xếp hoặc thậm chí từ Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (SSDI). Số tiền này hoạt động giống như một khoản tiết kiệm. Quý vị có thể tiết kiệm một số tiền nhỏ mỗi tháng cho đến khi quý vị đủ tiền để mua thứ được phê duyệt trong PASS. Hoặc, quý vị có thể để dành một số tiền lớn qua PASS và mua thứ đã được phê duyệt trong PASS của mình.

PASS có thể giúp quý vị nhận, tiếp tục nhận hoặc tăng số tiền thanh toán SSI nhờ việc tiết kiệm thu nhập hoặc tiền cho mục tiêu việc làm. Trong thời gian quý vị có PASS, Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA) không tính thu nhập và/hoặc tài sản để riêng trong PASS khi xác định khả năng hội đủ điều kiện nhận SSI của quý vị hoặc số tiền SSI quý vị nhận được.

Ví dụ: Betty muốn tham gia các lớp học để nhận chứng chỉ hành chính văn phòng. Mục tiêu của cô là trở thành một nhân viên văn phòng. Cô ấy muốn mua một chiếc máy tính xách tay và phần mềm. Cô ấy đang nhận SSI và có $500 trong tài khoản tiết kiệm. Cô ấy sẽ được thừa hưởng $2.000 từ bà của mình. Khi nhận $2.000, cô ấy sẽ bị vượt quá giới hạn tài nguyên $2.000 của SSI vì cô ấy sẽ có tài nguyên là $2.500. Tuy nhiên, nếu cô ấy để $2.000 vào chương trình PASS, cô ấy có thể tiếp tục đủ điều kiện nhận SSI. Cô ấy nên hoàn thành đơn đăng ký PASS trước khi được thừa kế số tiền và liệt kê tất cả các mục mà cô ấy dự đoán cần cho chương trình chứng chỉ của mình trong đơn đăng ký PASS, bao gồm cả máy tính và phần mềm.

Để biết thêm thông tin về PASS và thông tin về các chương trình khuyến khích làm việc của SSA dành cho người có SSI và/hoặc SSDI, hãy xem Sách Đỏ SSA: http://www.ssa.gov/redbook/

Tôi có thể mua gì với PASS?

Số tiền quý vị tiết kiệm được trong PASS có thể dành cho giáo dục, đào tạo nghề, bắt đầu kinh doanh hoặc mua các dịch vụ hỗ trợ giúp quý vị có thể làm việc. Điều này bao gồm công nghệ trợ giúp để giúp quý vị đạt được mục tiêu việc làm của mình. Với chương trình PASS, quý vị có thể tiết kiệm để mua công nghệ trợ giúp như:

  • Thiết bị và vật tư quý vị cần để thiết lập và tiến hành thương mại hoặc kinh doanh;
  • Thiết bị hoặc công cụ quý vị cần do tình trạng của quý vị hoặc cho công việc của quý vị;
  • Sửa đổi các tòa nhà và phương tiện để phù hợp với tình trạng khuyết tật của quý vị; và
  • Việc mua và bảo dưỡng một phương tiện cá nhân.

Làm thế nào để tôi có thể nhận PASS?

Quý vị cần hoàn thành biểu mẫu đăng ký PASS - SSA 545. Quý vị có thể lấy đơn đăng ký PASS trực tuyến trong phần biểu mẫu trên trang web của SSA:

http://www.socialsecurity.gov/forms/ssa-545.html. Quý vị cũng có thể nhận biểu mẫu đăng ký trực tiếp tại văn phòng SSA hoặc qua đường bưu điện. PASS của quý vị phải được gửi và phê duyệt bởi chuyên gia PASS, được gọi là Cán Bộ Phụ Trách PASS. Để biết danh sách Cán Bộ Phụ Trách PASS của SSA và thông tin liên hệ của họ, hãy truy cập trang web của SSA: http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.htm

Tôi có thể nhận trợ giúp để hoàn thành đơn đăng ký PASS không?

Quý vị nên viết PASS của mình với sự trợ giúp của chuyên gia phục hồi chức năng, ví dụ như cố vấn của Sở Phục Hồi Chức Năng. SSA đã ký hợp đồng với các tổ chức địa phương về việc cung cấp kế hoạch phúc lợi. Một số tổ chức này có thể hỗ trợ hoàn thành đơn đăng ký PASS. Để biết thêm thông tin về Hỗ Trợ Lập Kế Hoạch Khuyến Khích Làm Việc, hãy truy cập: http://www.ssa.gov/work/WIPA.html 

Ngoài ra, Cán Bộ Phụ Trách PASS được yêu cầu lưu giữ danh sách các cơ quan có thể giúp hoàn thành đơn đăng ký PASS.

Nếu SSA không phê duyệt PASS của tôi thì sao?

Quý vị có thể thay đổi và gửi lại đơn đăng ký của mình. Quý vị cũng có quyền kháng cáo lại đơn PASS bị từ chối. Quý vị sẽ nhận được một thông báo bằng văn bản giải thích lý do tại sao đơn đăng ký bị từ chối. Trên thông báo đó cần có cả hướng dẫn kháng cáo. Quý vị có thể nộp đơn kháng cáo bằng cách dùng Biểu mẫu Yêu Cầu Xem Xét Lại của SSA (SSA-561-U2). Xem: http://ssa.gov/forms/ssa561.html