Peev Nyiaj Rau Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab (Assistive Technology) Los ntawm Txoj Kev Npaj Ua Kom Tau Txais Kev Pab Txhawb Tus Kheej (Plan to Achieve Self Support (PASS))

Publications
#5571.09

Peev Nyiaj Rau Thev Naus Laus Zis Muab Kev Pab (Assistive Technology) Los ntawm Txoj Kev Npaj Ua Kom Tau Txais Kev Pab Txhawb Tus Kheej (Plan to Achieve Self Support (PASS))

PASS yog ib qho nyiaj tau los ntxiv kev ruaj ntseg (SSI) kev txhawb nqa ua haujlwm. PASS tso cai rau koj tso tseg cov nyiaj tau los thiab / lossis cov khoom muaj nqis rau lub hom phiaj ua haujlwm.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Qhov PASS yog dab tsi?

Qhov PASS yog ib qho kev txhawb siab rau kev ua hauj lwm kom Tau Nyiaj Los Ntxiv Pab Rau Fab Kev Ruaj Ntseg (Supplemental Security Income (SSI)). PASS pab rau koj txuag cov nyiaj tau los thiab/los sis cov khoom muaj nqis rau lub hom phiaj ua hauj lwm. 20 C.F.R. §§ 416.11801182.

Cov nyiaj tau los thiab/los sis cov khoom muaj nqis uas koj txuag cia rau hauv PASS tej zaum yuav yog los ntawm kev ua hauj lwm, ib qho khoom plig, khoom qub txeeg qub teg, kev them nuj nqis los sis tab txawm tias yuav yog Social Security Disability Insurance (SSDI) los xij. Nws ua hauj lwm zoo li ib txoj kev npaj txuag nyiaj uas koj tuaj yeem txuag tau nyiaj me me hauv txhua lub hlis nyob hauv koj qhov PASS kom txog thaum koj muaj nyiaj txaus los yuav ib yam dab tsi uas tau pom zoo nyob hauv koj qhov PASS. Los sis, koj muaj peev xwm tso nyiaj ntau rau hauv PASS thiab yuav yam uas tau txais kev pom zoo nyob hauv koj qhov PASS.

Qhov PASS tuaj yeem pab kom koj tau txais nyiaj, tau txais nyiaj txuas ntxiv mus, los sis nce koj cov nyiaj SSI thaum koj txuag koj cov nyiaj tau los los sis cov nyiaj rau koj lub hom phiaj kev ntiav ua hauj lwm. Thaum lub sij hawm uas koj muaj qhov PASS, Lub Chaw Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb (SSA) tsis suav cov nyiaj tau los thiab/los sis cov khoom muaj nqis tso rau hauv PASS thaum nws txiav txim siab koj qhov kev tsim nyog rau SSI los sis tus nqi SSI koj tau txais.

Piv txwv: Betty xav mus kawm ntawv kom tau txais daim ntawv pov thawj ntawm kev tswj hwm qhov chaw ua hauj lwm. Nws lub hom phiaj yog xav los ua ib tus neeg ua hauj lwm nyob hauv chaw ua hauj lwm. Nws xav yuav ib lub khoos pis tawj laptop (lap top computer) thiab software. Nws nyob hauv SSI thiab muaj nyiaj $500.00 nyob hauv nws tus as khauj txuag nyiaj cia (savings account). Nws yuav tau txais nyiaj kauv tes kauv taw $2,000 los ntawm nws pog. Thaum nws tau txais nyiaj $2,000 nws yuav muaj nyiaj ntau tshaj qhov txwv $2,000 rau SSI vim tias nws yuav muaj nyiaj txog li $2,500. Txawm li cas los xij, yog hais tias nws tso nyiaj $2,000 rau hauv daim phiaj PASS, nws yuav tsim nyog tau txais SSI txuas ntxiv mus.

Nws yuav tsum tau ua kom tiav daim ntawv tso npe thov PASS ua ntej nws tau txais cov nyiaj thiab hauv daim ntawv thov PASS yuav sau tag nrho cov khoom uas nws xav tau rau nws qhov khoos kas kom tau daim ntawv pov thawj, suav nrog lub computer thiab software tib si.

Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog PASS, thiab cov ntaub ntawv qhia ntsig txog cov kev txhawb siab rau kev ua hauj lwm uas nyob ntawm SSA rau cov neeg ntawm SSI thiab/los sis SSDI, mus saib SSA Phau Ntawv Liab: http://www.ssa.gov/redbook/

Kuv tuaj yeem yuav tau dab tsi nrog qhov PASS?

Cov nyiaj uas koj txuag cia rau hauv daim phiaj PASS tuaj yeem coj mus siv rau kev kawm, kev cob qhia ua hauj lwm, kev pib ua lag luam, los sis kev yuav cov kev pab cuam txhawb nqa uas pab kom koj ua tau hauj lwm. Qhov no muaj xam nrog thev naus laus zis muab kev pab (assistive technology) los pab koj kom ua tiav koj lub hom phiaj kev ua hauj lwm. Nrog daim phiaj PASS koj tuaj yeem txuag tau nyiaj los yuav cuab yeej thev naus laus zis muab kev pab xws li:

  • Cuab yeej thiab tej khoom siv uas koj xav tau los siv rau kev tsim thiab nqa rau kev yuav kev muag khoom lag luam los sis kev ua lag luam;
  • Cov cuab yeej siv los sis cov cuab yeej uas koj xav tau vim yog koj tus mob los sis rau koj txoj hauj lwm;
  • Kev hloov kho vaj tsev thiab tsheb kom haum rau koj qhov kev tsis taus ntawm lub cev; thiab
  • Kev yuav tsheb thiab tu lub tsheb ntiag tug.

Kuv yuav tau txais daim phiaj PASS li cas?

Koj yuav tsum tau ua kom tiav SSA daim ntawv foos 545 - daim ntawv rau npe thov PASS. Koj tuaj yeem tau txais daim ntawv rau npe thov PASS hauv online nyob hauv tshooj cov ntawv foos ntawm SSA lub website:

http://www.socialsecurity.gov/forms/ssa-545.html. Koj kuj tseem tuaj yeem mus nqa tau kiag ntawm koj tus kheej nyob rau ntawm SSA lub chaw ua hauj lwm los sis raws hauv chaw xav ntawv. Koj daim PASS yuav tsum tau muab xa thiab tau kev pom zoo los ntawm tus kws txawj tshaj lij txog daim phiaj PASS, uas hu ua PASS Cadre. Rau daim ntawv teev npe ntawm SSA PASS Cadres thiab lawv cov ntaub ntawv tiv tauj mus rau SSA lub website: http://www.socialsecurity.gov/disabilityresearch/wi/passcadre.htm

Kuv puas yuav tau txais kev pab los ua kom tiav daim ntawv rau npe thov PASS los yog tsis tau?

Koj yuav tsum sau koj daim PASS uas tau txais kev pab los ntawm tus kws kho mob tshwj xeeb rau fab kev kho kom rov qab zoo li qub, xws li tus kws pab tswv yim ntawm Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Rov Kho Kom Zoo Li Qub (Department of Rehabilitation). SSA tau cog lus nrog cov koom haum hauv zos los npaj cov nyiaj pab. Ib txhia ntawm cov koom haum no tuaj yeem pab ua kom tiav daim ntawv rau npe thov PASS tau thiab. Yog xav paub cov ntaub ntawv qhia ntxiv txog Kev Pab Ntsig Txog Kev Npaj Cov Kev Txhawb Siab Rau Kev Ua Hauj Lwm, mus rau ntawm: http://www.ssa.gov/work/WIPA.html 

Tsis tas li ntawd, PASS Cadre yuav tsum tau khaws cov npe ntawm cov koom haum uas tuaj yeem pab ua kom tiav daim ntawv rau npe thov PASS.

Yuav ua li cas yog hais tias SSA tsis pom zoo rau kuv daim PASS?

Tej zaum koj yuav tau rov qab xa koj daim ntawv rau npe thov nrog cov kev hloov pauv. Koj kuj tseem muaj cai los ua ntawv thov kom rov sib hais dua txog qhov tsis kam lees daim ntawv PASS tau tib yam nkaus. Koj yuav tsum tau txais ib tsab ntawv ceeb toom uas piav qhia tias yog vim li cas nws thiaj raug tsis kam lees.

Cov lus qhia rau kev ua ntawv thov kom rov sib hais dua yuav tsum muaj nyob rau hauv tsab ntawv ceeb toom. Koj tuaj yeem ua ib daim ntawv thov kom rov sib hais dua los ntawm kev siv SSA daim ntawv foos Thov rau Kev Rov Qab Txiav Txim Siab Dua Tshiab (SSA-561-U2). Saib:  http://ssa.gov/forms/ssa561.html