Có được Công nghệ Hỗ trợ Qua Trường của Con Quý vị

Publications
#5577.05

Có được Công nghệ Hỗ trợ Qua Trường của Con Quý vị

Công nghệ hỗ trợ được định nghĩa hai lần bởi luật về giáo dục đặc biệt của Liên bang.  Nó được định nghĩa cụ thể bởi Đạo luật Giáo dục cho Người Khuyết tật  (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act) là "bất kỳ vật phẩm, thiết bị, hoặc hệ thống sản phẩm, dù có được bằng cách mua từ cửa hàng, điều chỉnh, hay tùy biến, được sử dụng để tăng cường, duy trì, hoặc cải thiện khả năng hoạt động của trẻ em khuyết tật."

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

1.  Công nghệ hỗ trợ (assistive technology) trong giáo dục đặc biệt là gì?

Công nghệ hỗ trợ được định nghĩa hai lần bởi luật về giáo dục đặc biệt của Liên bang.  Nó được định nghĩa cụ thể bởi Đạo luật Giáo dục cho Người Khuyết tật  (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act) là "bất kỳ vật phẩm, thiết bị, hoặc hệ thống sản phẩm, dù có được bằng cách mua từ cửa hàng, điều chỉnh, hay tùy biến, được sử dụng để tăng cường, duy trì, hoặc cải thiện khả năng hoạt động của trẻ em khuyết tật." 20 Bộ luật Hoa Kỳ (U.S.C.,United States Code) §1401(1).  Các quy định tương ứng nói đến công nghệ hỗ trợ như bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ nào mà con quý vị cần để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan của mình; hoặc cho phép con quý vị tiếp nhận giáo dục trong môi trường ít hạn chế nhất. 34 Bộ Quy chế Liên bang (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§300.110 & 300.114. 

2.  Ai đủ điều kiện nhận dịch vụ công nghệ hỗ trợ?

Trẻ khuyết tật và cần dịch vụ giáo dục đặc biệt để được hưởng lợi từ giáo dục có quyền được nhận giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan.  Các dịch vụ liên quan bao gồm công nghệ hỗ trợ.  Để biết thông tin chi tiết hơn về những gì được xem là dịch vụ công nghệ hỗ trợ, xem ấn phẩm của Disability Rights California hướng dẫn Quyền và Trách nhiệm về Giáo dục Đặc biệt (SERR, Special Education Rights và Responsibilities) Chương 5  Thông tin về các Dịch vụ Liên quan (Information on Related Services) có sẵn tại:  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch05.pdf. 

3.  Tôi yêu cầu công nghệ hỗ trợ bằng cách nào?

Quý vị có thể yêu cầu công nghệ hỗ trợ thông qua Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP, Individual Education Plan) hoặc yêu cầu thẩm định đối với công nghệ hỗ trợ.  Để biết thông tin chi tiết hơn về thẩm định, xem ấn phẩm của Disability Rights California hướng dẫn Quyền và Trách nhiệm về Giáo dục Đặc biệt (SERR) Chương 2 Thông tin về Đánh giá/Thẩm định (Information on Evaluations/Assessments) có sẵn tại: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch02.pdf.

4.  Tôi có thể đưa công nghệ hỗ trợ vào IEP của con tôi bằng cách nào?

Con quý vị phải cần công nghệ hỗ trợ để hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt.  Công nghệ hỗ trợ có thể là một phần của mục tiêu của con quý vị và là các mục đích cho giáo dục đặc biệt. 34 C.F.R  §300.39.    Ví dụ, con quý vị có thể cần một thiết bị thông tin liên lạc để trả lời câu hỏi và nói chuyện với giáo viên hoặc bạn bè của mình. Công nghệ hỗ trợ có thể là một phần của các dịch vụ liên quan. 34 C.F.R. §300.34.  Nó có thể là một dịch vụ liên quan hoặc giúp con quý vị hưởng lợi từ một dịch vụ liên quan.  Công nghệ hỗ trợ có thể là một trợ giúp hoặc dịch vụ bổ sung cho phép con quý vị được giáo dục trong môi trường ít hạn chế nhất. 34 C.F.R. §§ 300.42 & 300.114(a)(2).  Nhóm IEP nên xem xét công nghệ hỗ trợ mà cho phép con quý vị ở trong lớp học bình thường trước khi xem xét một môi trường hạn chế hơn.

Nhóm IEP phải xem xét nhu cầu của một trẻ về thiết bị và/hoặc dịch vụ công nghệ hỗ trợ khi phát triển một IEP. 20 U.S.C. §1414(d)(3)(B)(v).  Nếu con quý vị là người khiếm thị cần chữ nổi Braille, nhóm IEP phải cung cấp hướng dẫn bằng chữ nổi Braille và sử dụng chữ nổi Braille.  Ngoại lệ duy nhất là khi nhóm IEP xác định, sau khi đánh giá nhu cầu hiện tại và tương lai của con quý vị, rằng sử dụng chữ nổi Braille là không thích hợp cho con quý vị.  20 U.S.C §1414(d)(3)(B)(iii).

5.  Ai sở hữu công nghệ hỗ trợ mà nhà trường mua cho một học sinh?

Thiết bị được khu học chính mua thì thuộc về khu học chính.  Các thiết bị sẽ trao lại cho khu học chính nếu con quý vị chuyển tới khu học chính khác. 

6.  Con tôi có thể mang thiết bị mà nhà trường mua về nhà được không?

Có. Nếu con quý vị cần thiết bị ở nhà để có tiến bộ về các mục tiêu trong IEP của mình.  Khu học chính không thể hạn chế con quý vị chỉ được sử dụng thiết bị ở trường nếu con quý vị cần thiết bị ở nhà để tiếp nhận giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE, free, appropriate public education).  Nếu con quý vị cần thiết bị để hoàn thành bài tập về nhà hoặc để thực hành kỹ năng ngoài giờ học thì thiết bị phải được đưa vào IEP của cháu. 

7.  Khu học chính có thể buộc tôi phải ký giấy khước từ đối với thiệt hại và buộc tôi phải trả tiền cho thiết bị bị hỏng không?

Khu học chính có thể yêu cầu phụ huynh phải phải ký giấy khước từ có hạn chế mà yêu cầu phụ huynh phải thay thế thiết bị bị mất hoặc bị hỏng, nhưng chỉ trong những trường hợp rất chọn lọc.  Khu học chính không thể buộc phụ huynh phải thay thế công nghệ bị hỏng hoặc bị mất do tình trạng khuyết tật của học sinh và khu học chính không được đề xuất giấy khước từ mà yêu cầu phụ huynh phải thay thế công nghệ bị hỏng hoặc bị mất trong quá trình sử dụng bình thường. Ví dụ, nếu một thiết bị cũ đang được học sinh sử dụng một cách thích đáng, màn hình bị treo và ngừng hoạt động, khu học chính không được yêu cầu phụ huynh phải thay thế thiết bị đó.  Ngoài ra, trong những tình huống mà công nghệ bị đánh cắp không phải do lỗi của học sinh hoặc phụ huynh thì phụ huynh không phải chịu trách nhiệm.  Nếu tình trạng khuyết tật của học sinh khiến học sinh đó hay quên, khu học chính không nên trông chờ phụ huynh mua đền thiết bị, nhưng thay vào đó nên tạo ra một kế hoạch để đảm bảo rằng thiết bị không bị mất ngay từ đầu. 

Nếu khu học chính đề xuất giấy khước từ, phụ huynh nên thương lượng về các điều khoản của giấy khước từ để đảm bảo mình không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại dự kiến nào.

Phụ huynh có thể phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại hay mất mát phát sinh khi công nghệ bị hỏng hoặc bị mất trong khi được sử dụng không đúng phương thức dự đoán và dự kiến.  Ví dụ, nếu học sinh có một máy vi tính và tải về phần mềm hoặc một ứng dụng không liên quan đến trường học, và phần mềm hoặc ứng dụng đó chứa vi rút, đây là phương thức sử dụng thiết bị không thích đáng và phụ huynh có thể phải hoàn tiền.  Ngoài ra, nếu học sinh cho phép người khác (bao gồm cả phụ huynh) sử dụng thiết bị và người đó làm hỏng thiết bị, phụ huynh cũng có thể phải hoàn tiền cho khu học chính.

8.  Khu học chính có thể bắt tôi mua thiết bị bằng Medi-Cal hoặc bảo hiểm tư nhân không?

Việc sử dụng các nguồn kinh phí khác như Medi-Cal hoặc bảo hiểm tư nhân là quyết định của quý vị và phải là tự nguyện.  Khu học chính không thể buộc quý vị phải chịu tổn thất tài chính. Tổn thất tài chính có thể bao gồm giảm sự sẵn có của đài thọ bảo hiểm trọn đời; tăng phí bảo hiểm; hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ; chi phí khấu trừ tự trả; và giới hạn về số lượng dịch vụ quý vị có thể yêu cầu bảo hiểm. Ngay cả khi quý vị tự nguyện sử dụng nguồn thanh toán khác, khu học chính có nghĩa vụ phải cung cấp tất cả các dịch vụ bao gồm trong IEP. Nếu nguồn kinh phí kia không trang trải hết toàn bộ chi phí của thiết bị thì nhà trường phải đảm nhận phần chi phí còn lại. 

9.  Khu học chính có cung cấp đào tạo về cách sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ không?

Có. Nhà trường phải cung cấp cho con quý vị, quý vị, các thành viên khác trong gia đình, và nhân viên nhà trường đào tạo thích đáng để đảm bảo sử dụng hợp lý thiết bị. Khu học chính cũng có trách nhiệm thanh toán cho việc đào tạo. 20 U.S.C. §1401(2)(E). 

10.  Ai chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo trì các thiết bị công nghệ hỗ trợ?

Khu học chính có trách nhiệm sửa chữa và bảo trì các thiết bị mà khu học chính mua.  Thành viên nhóm IEP nên thảo luận việc đào tạo, sửa chữa và bảo trì với khu học chính. Mọi người nên thống nhất về sự dàn xếp trước khi thực hiện IEP. Khu học chính có trách nhiệm xem xét hợp đồng bảo hiểm tài sản của mình để xác định hợp đồng có đài thọ cho thiết bị bị mất hoặc bị hỏng ở trường và ở nhà không. 

11.  Khu học chính có thể sử dụng chi phí làm một yếu tố trong việc quyết định con tôi có thể nhận được công nghệ hỗ trợ hay không?

Có, nhưng chỉ khi một thiết bị ít tốn kém hơn cũng thích hợp.  Chi phí không thể là một yếu tố quyết định nếu lựa chọn ít tốn kém hơn sẽ cản trở con quý vị tiếp cận FAPE. 

12.  Khu học chính có thể yêu cầu con tôi mang một thiết bị công nghệ hỗ trợ mà tôi tự mua đến trường không?

Nhà trường không thể buộc quý vị cho phép con mình sử dụng một thiết bị thuộc sở hữu gia đình ở trường.  Trường của con quý vị phải cung cấp thiết bị mà nhóm IEP cho biết là con quý vị cần. 34 C.F.R. §300.6(c). 

13.  Nếu khu học chính từ chối cung cấp công nghệ hỗ trợ hoặc loại công nghệ mà tôi yêu cầu thì sao?

Trước tiên, quý vị có thể yêu cầu một cuộc họp IEP để thảo luận vấn đề này và tìm cách giải quyết không chính thức.  Nếu công nghệ hỗ trợ đã được thoả thuận trong IEP và trường học không tuân thủ thì quý vị có quyền nộp khiếu nại về việc tuân thủ.  Nếu quý vị không đồng ý với IEP đề xuất, quý vị có thể nộp đơn xin phiên điều trần thủ tục hợp pháp.  Để biết thông tin chi tiết hơn về việc nộp khiếu nại xem ấn phẩm của Disability Rights California hướng dẫn Quyền và Trách nhiệm về Giáo dục Đặc biệt (SERR)  Chương 6 Thông tin về Quy trình Thủ tục Hợp pháp/Tuân thủ (Information on Due Process/Compliance Procedures) có sẵn tại:  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch06.pdf.

14.  Nếu con tôi không đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt thì con tôi có thể nhận công nghệ hỗ trợ thông qua khu học chính không?

Con quý vị có thể được áp dụng các quy định chống kỳ thị của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act) hoặc Mục 504 của Đạo luật Phục hồi (Rehabilitation Act).  Con quý vị có thể nhận công nghệ hỗ trợ dưới dạng điều chỉnh hợp lý theo ADA hoặc dưới dạng phần trách nhiệm của nhà trường phải cung cấp FAPE theo Mục 504.  Nếu con quý vị dùng xe lăn thì cháu có thể cần bàn được thiết kế đặc biệt cho lớp học.  Hoặc nếu con quý vị bị khiếm thị thì cháu có thể cần màn hình máy vi tính hoặc phần mềm đặc biệt để sử dụng máy vi tính. 

15.  Con tôi có thể nhận công nghệ hỗ trợ để tham gia đào tạo nghề không?

Có. Tất cả học sinh tham gia giáo dục đặc biệt có thể nhận dịch vụ chuyển tiếp trong đó bao gồm dịch vụ đào tạo nghề.  Những dịch vụ này có thể bao gồm kỹ năng chăm sóc vệ sinh đầu tóc, đào tạo kỹ năng xã hội, và hành vi làm việc chung trong lớp học, nơi làm việc, và cộng đồng. 34 C.F.R. §300.43.  Công nghệ hỗ trợ phổ biến để thay đổi dịch vụ đào tạo có thể bao gồm bàn người khuyết tật có thể sử dụng, thiết bị đầu cuối cho máy vi tính phát âm thanh, và tín hiệu âm thanh hay ánh sáng.  Nếu con quý vị cần các điều chỉnh thì nên đưa các điều chỉnh đó vào IEP.