ការទទួលបានឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយតាមរយៈសាលារៀនរបស់កូនអ្នក

Publications
#5577.06

ការទទួលបានឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយតាមរយៈសាលារៀនរបស់កូនអ្នក

ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ ត្រូវបាន​កំណត់និយមន័យ​ពីរដងដោយច្បាប់​ការ​អប់រំពិសេស​របស់រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ ។  និយមន័យចំពោះពាក្យនេះ ត្រូវបាន​កំណត់ជាពិសេស​ដោយ (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act) ថាជា “របស់ ចំណែកនៃ​ឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធផលិតផល មិនថាជាផលិតផលដែលមានលក់ជាទូទៅ ផលិតផលដែល​ត្រូវ​បានកែសម្រួល ឬកែប្រែឲ្យស្របទៅតាម​លក្ខណៈបុគ្គល ដែលត្រូវ​បានគេប្រើ​ដើម្បី​បង្កើន ថែរក្សា ឬជម្រុញសមត្ថភាព​ការធ្វើចលនារាងកាយរបស់​កុមារពិការ”

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

1.  តើអ្វី​ជា​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយនៅក្នុង​ការ​អប់រំពិសេស (assistive technology)?

ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ ត្រូវបាន​កំណត់និយមន័យ​ពីរដងដោយច្បាប់​ការ​អប់រំពិសេស​របស់រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធ ។  និយមន័យចំពោះពាក្យនេះ ត្រូវបាន​កំណត់ជាពិសេស​ដោយ (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act) ថាជា “របស់ ចំណែកនៃ​ឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធផលិតផល មិនថាជាផលិតផលដែលមានលក់ជាទូទៅ ផលិតផលដែល​ត្រូវ​បានកែសម្រួល ឬកែប្រែឲ្យស្របទៅតាម​លក្ខណៈបុគ្គល ដែលត្រូវ​បានគេប្រើ​ដើម្បី​បង្កើន ថែរក្សា ឬជម្រុញសមត្ថភាព​ការធ្វើចលនារាងកាយរបស់​កុមារពិការ” ។ 20 ក្រម​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (U.S.C., United States Code) វគ្គទី1401(1) ។  និយត្តកម្ម​ការ​ឆ្លើយតប​ គឺសំដៅលើ​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយដែលជាឧបករណ៍ ឬសេវាកម្ម​ណាមួយ​ដែល​កូនរបស់អ្ន​ក​ត្រូវការ ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យគេ​អាច​ទទួល​បាន​ផលប្រយោជន៍ពីសេវាកម្ម​ការ​អប់រំពិសេស​របស់គេ ​ ឬសេវាកម្ម​ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬ​អាចជួយឲ្យកូនអ្នក​ទទួលបាន​ការអប់រំរបស់ពួកគេ​នៅក្នុង​បរិស្ថាន​ដែល​មាន​ការ​កំហិត​តិចតួចបំផុត ។ 34 ក្រម​និយត្តកម្ម​សហព័ន្ធ (C.F.R., Code of Federal Regulations)  វគ្គទី 300.110 និងវគ្គទី 300.114 ។ 

2.  តើនរណា​​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​​ផ្តល់​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ?

ក្មេងពិការដែលត្រូវការ​សេវាកម្ម​អប់រំពិសេស​ដើម្បីជួយឲ្យរូបគេ​ទទួល​បាន​ផលប្រយោជន៍ពី​ការអប់រំ គឺជាអ្នកដែលមាន​សិទ្ធិទទួល​បានសេវាកម្ម​​អប់រំពិសេស និងសេវាកម្ម​នានាដែល​ពាក់ព័ន្ធ ។  សេវាកម្ម​នានាដែលពាក់ព័ន្ធ មានរួមបញ្ចូលនូវ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ។  សម្រាប់ព័ត៌មាន​លំអិត អំពីអ្វីដែលចាត់ទុកថា​ជា​សេវាកម្ម​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ សូមអាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​របស់អង្គការ Disability Rights California ស្តីអំពីសិទ្ធិ​ទទួលបានការអប់រំពិសេស និងការ​ទទួល​ខុសត្រូវ (SERR, Special Education Rights and Responsibilities) សៀវភៅក្បួនខ្នាត ក្នុងជំពូកទី 5 ព័ត៌មានអំពី​សេវាកម្មនានាដែលពាក់ព័ន្ធ (Information on Related Services) ដែល​មាន​នៅឯ ៖  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001.pdf។ 

3.  តើខ្ញុំអាចស្នើសុំ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​ដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចស្នើសុំ​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​តាមរយៈផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គល (IEP, Individualized Education Plan) ឬ​ស្នើសុំ​​ឲ្យមាន​ការ​វាយតម្លៃ​អំពីតម្រូវការ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ។  សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម អំពីការ​វាយតម្លៃ សូមអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយ​របស់អង្គការ Disability Rights California ស្តីអំពី សិទ្ធិ​ទទួលបានការអប់រំពិសេស និងការ​ទទួល​ខុសត្រូវ (SERR) សៀវភៅក្បួនខ្នាត ក្នុងជំពូកទី 2 ព័ត៌មានអំពី​ការវាយតម្លៃ/ការប៉ាន់ប្រមាណ  (Information on Evaluations/Assessments) ដែលមាន​នៅឯ ៖ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001.pdf

4.  តើខ្ញុំអាច​ឲ្យគេដាក់បញ្ចូល​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ក្នុងផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គល របស់កូនខ្ញុំ​បាន​ដោយរបៀបណា?

កូនរបស់អ្នកត្រូវតែ​ត្រូវការ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យគេ​អាច​ទទួល​បាន​ផលប្រយោជន៍​ពីការ​អប់រំពិសេស ។  ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ អាចជាផ្នែកមួយនៃគោលបំណង និងទិសដៅ​របស់កូនអ្នកសម្រាប់​ការអប់រំពិសេស ។ 34 C.F.R. វគ្គទី 300.39 ។  ឧទាហរណ៍ កូនរបស់អ្នក​អាច​ត្រូវការ​ឧបករណ៍​ទំនាក់ទំនង ដើម្បីជួយគេក្នុងការ​ឆ្លើយ​សំណួរ និងនិយាយជាមួយគ្រូ ឬមិត្ត​របស់គេ ។ ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​អាច​ជាផ្នែកមួយនៃ​សេវាកម្ម​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ ។ 34 C.F.R. វគ្គទី300.34 ។  វាអាច​ជា​សេវាកម្ម​ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬជួយឲ្យកូនអ្នក​អាច​ទទួល​បានផលប្រយោជន៍ពី​សេវាកម្ម​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ ។  ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ អាចជា​ឧបករណ៍​ ឬសេវាកម្មជំនួយបន្ថែម ដែលជួយឲ្យកូនអ្នក​អាចទទួលការអប់រំក្នុង​បរិស្ថាន​ដែល​មាន​កំហិតតិចបំផុត ។ 34 C.F.R. វគ្គទី 300.42 និងវគ្គទី 300.114(a)(2) ។  សមាជិកក្រុមផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គល គួរពិចារ​ណាចំពោះ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយ ដែលជួយឲ្យកូនអ្នកអាចរៀនបាននៅក្នុង​ថ្នាក់​រៀនធម្មតា មុនពេល​ពិចារណាឲ្យគេ​រៀន​ក្នុង​បរិស្ថានដែលមាន​កំហិត​ខ្លាំង ។

សមាជិកក្រុមផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គល ត្រូវបានតម្រូវឲ្យ​ពិចារណា​អំពី​តម្រូវការ​របស់កុមារចំពោះ​ឧបករណ៍​ និង/ឬសេវាកម្មបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ នៅពេលរៀបចំផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គល  ។ 20 U.S.C. វគ្គទី1414(d)(3)(B)(v) ។  បើកូន​របស់អ្នក​ជាជនពិការ​ភ្នែកដែលត្រូវការ​ពុម្ពអក្សរ​សម្រាប់​មនុស្សងងឹតភ្នែក ពេលនោះសមាជិកក្រុមផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គល ត្រូវ​រៀបចំឲ្យមានការ​បង្រៀនពុម្ពអក្សរសម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែក និងការប្រើប្រាស់វា ។  ករណីលើកលែងមានតែមួយគឺ នៅពេលដែលសមាជិកក្រុមផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គល កំណត់ថាការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរសម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែក គឺវាមិនមាន​ភាព​សមរម្យ​សម្រាប់​កូនអ្នកឡើយ ក្រោយពេលពួកគេ​ធ្វើការ​វាយតម្លៃពីតម្រូវការ​បច្ចុប្បន្ន និងអនាគតរបស់កូនអ្នក ។  20 U.S.C. វគ្គទី 1414(3)(B)(iii) ។

5.  តើនរណាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិចំពោះ​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយដែលសាលាទិញឲ្យសិស្ស?

ឧបករណ៍ដែលសាលាជាអ្នកទិញ គឺជាកម្មសិទ្ធិ​របស់សាលា ។  ឧបករណ៍នេះត្រូវទុកនៅសាលា បើកូនរបស់អ្នក​ប្តូរទៅកាន់​មណ្ឌលសិក្សា​ផ្សេង ។ 

6.  តើកូនរបស់ខ្ញុំអាចយកឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​ដែលសាលាទិញឲ្យប្រើ​ មកផ្ទះ​បានទេ?

អាច​យកទៅបាន ។ បើកូនរបស់អ្នកត្រូវការ​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយសម្រាប់ប្រើនៅផ្ទះ ដើម្បីជួយឲ្យមានភាពរីកចម្រើនឈានទៅរក​គោលបំណងផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គលរបស់គេ ។  មណ្ឌលសិក្សាស្រុក មិនអាចកំណត់​ឲ្យកូនអ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ជំនួយតែនៅសាលាឡើយ ប្រសិនបើ​សិស្សរូបនេះ​ត្រូវការ​ប្រើវានៅផ្ទះ ដើម្បីជួយឲ្យគេអាចទទួលបាន​ការអប់រំសាធារណៈដែលមានភាពសមរម្យ និងមិនបាច់​បង់ថ្លៃ (FAPE, free, appropriate, public education) ។  បើឧបករណ៍នោះវាមាន​ភាព​ចំាបាច់​ចំពោះកូនអ្នក​ ក្នុងការ​ធ្វើកិច្ចការ​សាលា ឬដើម្បី​អនុវត្ត​បំណិន​នៅខាងក្រៅសាលា ឧបករណ៍នេះ​ត្រូវតែ​ដាក់បញ្ចូលក្នុងផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គល របស់គេ ។ 

7.  តើមណ្ឌលសិក្សាស្រុក​អាច​បង្ខំខ្ញុំឲ្យ​ចុះហត្ថលេខា​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះការ​ខូចខាត ហើយបង្ខំខ្ញុំឲ្យ​ចេញថ្លៃសងឧបករណ៍ដែលខូចខាតដែរឬទេ?

មណ្ឌលសិក្សាស្រុកអាច​តម្រូវឲ្យ​ឪពុកម្តាយសិស្សចុះហត្ថលេខា​ទទួល​ខុសត្រូវ​មានកម្រិត ដែលតម្រូវឲ្យពួកគេសងចំពោះការ​បាត់បង់ ឬការ​ខូចខាត​ឧបករណ៍ តែការធ្វើបែបនេះសម្រាប់តែ​ហេតុការណ៍​ជាក់លាក់​មួយចំនួន​តែប៉ុណ្ណោះ ។  មណ្ឌលសិក្សា​ស្រុកមិនអាច​បង្ខំឲ្យ​ឪពុកម្តាយសិស្សត្រូវ​សងមកវិញនូវបច្ចេកវិជ្ជាដែលបានខូចខាត ឬបាត់បង់​ដែល​បណ្តាល​មកពី​លទ្ធផលនៃពិការភាព​របស់សិស្ស​ឡើយ ហើយ​មណ្ឌល​សិក្សា​ស្រុក​មិនត្រូវ​ស្នើឲ្យមានការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​ឪពុកម្តាយសិស្ស​ត្រូវ​សងវិញនូវ​បច្ចេកវិជ្ជាដែល​ខូចខាត ឬបាត់បង់​ចំពោះ​ការ​ប្រើប្រាស់​តាម​បែបធម្មតាឡើយ ។  ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ​ផ្នែកចាស់មួយរបស់ឧបករណ៍ដែលសិស្ស​បានប្រើ​ដោយ​ត្រឹមត្រូវ ហើយ​អេក្រង់​របស់វាគាំង មិនដំណើរការ មណ្ឌលសិក្សាស្រុក​មិន​អាច​ស្នើសុំ​ឲ្យ​ឪពុកម្តាយសិស្ស​ ទិញឧបករណ៍​ថ្មី​មក​ជំនួស​ឡើយ ។  លើសពីនេះ ក្នុងស្ថានភាពដែលឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ​ត្រូវបានគេលួចបាត់ ដោយមិន​មែនជាកំហុសរបស់សិស្ស ឬឪពុកម្តាយ គឺមានន័យថា ឪពុកម្តាយសិស្សមិន​មែនជាអ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវចំពោះ​ការ​បាត់​បង់នេះ​ឡើយ ។  ប្រសិន​បើ​ពិការភាព​របស់សិស្ស ជាមូលហេតុ​នាំឲ្យ​សិស្ស​ភ្លេចភ្លាំង មណ្ឌលសិក្សាស្រុក​មិន​ត្រូវរំពឹងឲ្យ​ឪពុកម្តាយ​សិស្ស​ចេញ​ថ្លៃឧបករណ៍​ដែល​បាត់​បង់​ឡើយ តែមណ្ឌល​សិក្សាស្រុក​ត្រូវ​បង្កើត​ផែនការពីដំបូង ដើម្បី​ធានាក្នុងការ​មិនធ្វើឲ្យ​ឧបករណ៍​នោះ​ត្រូវ​បាត់​បង់​ពេលសិស្ស​ប្រើ ។

បើ​មណ្ឌល​សិក្ស​ស្រុក​ស្នើសុំ​ឲ្យមាន​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​លើ​ឧបករណ៍ជំនួយ ឪពុកម្តាយសិស្ស​ត្រូវ​ចរចាអំពី​លក្ខ័ណ្ឌ ដើម្បី​ធានា​បានថា ឪពុកម្តាយសិស្សមិន​មែនជាអ្នក ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះការ​ខូចខាតឧបករណ៍ដែលអាចមាន ។

ឪពុកម្តាយសិស្សអាចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការ​ខូចខាត ឬការបាត់បង់ឧបករណ៍ ដែល​កើតឡើង​នៅពេលដែលឧបករណ៍នោះត្រូវខូចខាត ឬបាត់បង់ ក្នុងពេល​សិស្សប្រើវា​ខុសពីអ្វីដែលគេតម្រូវឲ្យប្រើ និងប្រើខុសប្រកតី ។ ឧទាហរណ៍ បើសិស្សមាន​ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ហើយទាញយកកម្មវិធី ឬអាប់ (app) ណាមួយដែល​មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលា ហើយ​កម្មវិធី ឬអាប់នោះមានមេរោគ គឺមានន័យថា វាជាការ​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ដោយមិន​សមរម្យ ហើយអាច​តម្រូវឲ្យ​ឪពុកម្តាយសិស្ស​ជាអ្នក​ចេញថ្លៃការ​ខាតបង់ ។  លើសពីនេះ បើសិស្ស​អនុញ្ញាតឲ្យ​អ្នកដទៃ (រួមទាំងឪពុកម្តាយ) ប្រើឧបករណ៍នោះ ហើយអ្នកនោះបានធ្វើឲ្យ​ឧបករណ៍ខូច គឺឪពុកម្តាយ ត្រូវ​ចេញថ្លៃខូចខាត​ដល់​មណ្ឌលសិក្សា​ស្រុក ។

8.   តើ​មណ្ឌលសិក្សាស្រុក​អាចឲ្យខ្ញុំប្រើជំនួយកម្មវិធី Medi-Cal ឬការធានា​រ៉ាប់​រងឯកជន ដើម្បី​ទិញឧបករណ៍នេះ​បានដែរឬទេ?

ការប្រើ​ថវិកាពីប្រភពផ្សេង ដូចជាថវិកាពីកម្មវិធី Medi-Cal ឬការធានារ៉ាប់​រងឯកជន គឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក ហើយត្រូវ​តែធ្វើឡើង​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត ។ មណ្ឌលសិក្សាស្រុក មិនអាច​បង្ខំអ្នក​ឲ្យ​រងទុកចំពោះ ការ​ខាតបង់​ថវិកាឡើយ ។  ការ​ខាតបង់​ថវិកា អាច​រួមបញ្ចូលនូវ​ការ​កាត់បន្ថយ​បរិមាណ​អត្ថប្រយោជន៍​ពីការ​ធានារ៉ាប់​រង​អាយុជីវិត បង្កើន​ថ្លៃបុព្វលាភ​រ៉ាប់​ររង លុបចោល​ការ​ធានារ៉ាប់​រង ចំណាយថវិកា​ដែលត្រូវ​ចេញពីហោប៉ៅខ្លួន និងការកំណត់​ចំពោះ​បរិមាណ​ទឹកប្រាក់​ដែលអ្នក​អាចទារសំណងពីធានារ៉ាប់​រង ។ បើទោះបីជាអ្នក​ស្ម័គ្រចិត្តប្រើ​ថវិកាពីប្រភពផ្សេងក៏ដោយ ក៏មណ្ឌលសិក្សាស្រុកត្រូវមាន​កាតព្វកិច្ចក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ទាំងអស់ដែលមាន​សរសេរនៅក្នុងផែនការ​អប់រំ​តម្រូវ​តាមលក្ខណៈ​បុគ្គល ដែរ។  ប្រសិនបើ​ថវិកាពីប្រភពផ្សេង​មិន​អាច​ចេញការចំណាយថ្លៃឧបករណ៍​បានទាំងស្រុងទេ សាលាត្រូវជួយចេញថ្លៃជាចំណែក​ទាំងអស់​ដែល​នៅសល់ ។ 

9.  តើ​មណ្ឌលសិក្សាស្រុក មានផ្តល់​ការ​បណ្តុះបណ្តាលពីរបៀប​ប្រើ​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយដែរឬទេ?

អាច​ផ្តល់ជូនបាន ។  មណ្ឌលសិក្សាស្រុក​ត្រូវ​ផ្តល់ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់​ដល់កូនអ្នក រូបអ្នក សមាជិកដទៃក្នុងគ្រួសារ និងបុគ្គលិក​សាលា ដើម្បី​ធានាបាន​ថា​អ្នក​ទាំងអស់​ចេះប្រើ​ឧបករណ៍នោះ​បានសមរម្យ ។  មណ្ឌលសិក្សាស្រុក​ក៏ជាអ្នក​ទទួល​ខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​ចេញថ្លៃ​ចំណាយ​លើការ​បណ្តុះបណ្តាលនេះដែរ ។ 20 U.S.C. វគ្គទី1401(2)(E) ។ 

10.  តើនរណាជាអ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​ជួសជុល​ និងថែរក្សា​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ?

មណ្ឌលសិក្សាស្រុកជាអ្នក​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការជួសជុល និងថែទាំឧបករណ៍ដែលខ្លួនជាអ្នក​   ទិញ ។  សមាជិកក្រុម IEP ត្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីការបណ្តុះបណ្តាល ការជួសជុល និងការថែទាំឧបករណ៍ជាមួយនឹងមណ្ឌលសិក្សាស្រុក ។  គ្រប់គ្នាត្រូវយល់ស្របចំពោះការរៀបចំ នៅមុនពេល IEP ។  វាគឺជាការ​ទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​មណ្ឌលសិក្សាស្រុក ក្នុងការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ​នូវគោលនយោបាយ​ធានារ៉ាប់​រង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់ខ្លួន ដើម្បីកំណត់​ឲ្យឃើញថា មានការ​ធានារ៉ាប់​រង​ចំពោះ​ការ​បាត់បង់​ និងការ​ខូចខាត​ឧបករណ៍នៅសាលារៀន និង​នៅផ្ទះ​សិស្ស​ដែរ​ឬទេ ។ 

11.  តើមណ្ឌលសិក្សាស្រុក​ អាចប្រើតម្លៃជាកត្តា​ក្នុងការ​កំណត់ថាតើ​កូនរបស់ខ្ញុំអាច​ទទួលបាន​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជា​ជំនួយដែរឬទេ?

អាច។ តែគេធ្វើបែបនោះតែក្នុងករណីដែលថា ឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃទាបជាងក៏អាចយកមកប្រើបានដែរ ។  តម្លៃមិនអាចយកមកធ្វើជាកត្តាកំណត់បានទេ ប្រសិនបើឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃទាប មិនអាចជួយកូនអ្នកបានក្នុងការទទួលប្រយោជន៍ពី FAPE ។    

12.  តើមណ្ឌលសិក្សាស្រុក អាចតម្រូវឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំយកឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយដែលខ្ញុំបានទិញដោយថវិកាខ្លួនឯង ទៅសាលាដែរឬទេ?

សាលាមិនអាចបង្ខំអ្នកឲ្យកូនយកឧបករណ៍កម្មសិទ្ធិឯកជនទៅប្រើនៅសាលាបានទេ ។  សាលារៀនរបស់កូនអ្នក ត្រូវផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ដល់កូនអ្នក ដែលសមាជិកក្រុម IEP ប្រាប់ថា ជាអ្វីដែលកូនអ្នកត្រូវការ ។ 34 C.F.R. វគ្គទី 300.6(c) ។ 

13.  តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើ​មណ្ឌលសិក្សាស្រុក​ បដិសេធមិនព្រម​ផ្តល់​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ឬប្រភេទបច្ចេកវិជ្ជាជំនួយតាមការ​ស្នើ​សុំ​របស់ខ្ញុំទេនោះ?

ដំបូង អ្នកអាចស្នើសុំការប្រជុំក្រុម IEP ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើង និងរួមគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយ ក្រៅផ្លូវការ ។  ប្រសិនបើឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយនោះ ត្រូវបានយល់ព្រមគ្នានៅក្នុង IEP ហើយមណ្ឌលសិក្សាស្រុកមិនព្រមធ្វើតាម អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងមណ្ឌលសិក្សាស្រុកពីការមិនព្រមធ្វើតាមផែនការ ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របចំពោះ IEP ដែលបានស្នើឡើង អ្នកអាចដាក់ពាក្យប្តឹងជំទាស់ ដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានសវនាការ ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម ស្តីអំពីការប្តឹង សូមអានឯកសារបោះពុម្ពផ្សាយរបស់អង្គការ Disability Rights California ស្តីអំពីសិទ្ធិ​ទទួលបានការអប់រំពិសេស និងការ​ទទួល​ខុសត្រូវ (SERR) សៀវភៅក្បួនខ្នាតត្រង់ជំពូកទី 6 ព័ត៌មានស្តីអំពី​នីតិវិធីចំពោះបណ្តឹងជំទាស់/ការមិនអនុវត្តតាមផែនការ (Information on Due Process/Compliance Procedures) តាមរយៈ ៖  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001.pdf

14.  ប្រសិនបើ​កូនរបស់ខ្ញុំមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបានសេវាកម្ម​អប់​រំពិសេសទេ តើគេអាច​មានសិទ្ធិទទួលបាន​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយតាមរយៈ​មណ្ឌលសិក្សា​ស្រុក​ដែរឬទេ?

កូនរបស់អ្នក​អាច​ទទួលបានធានារ៉ាប់​រងក្រោម​ខបញ្ញត្តិប្រឆាំង​នឹងកា​ររើសអើងនៃក្រម​ជនពិការ​អាមេរិកាំង  (ADA,  Americans with Disabilities Act) ឬវគ្គទី 504 នៃក្រម​ស្តានីតិសម្បទា (Rehabilitation Act) ។  កូនរបស់អ្នកអាចទទួលបានឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយសម្រាប់ជាការជួយសម្រួលសមរម្យ ក្រោម ADA ឬជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់សាលា ដើម្បីផ្តល់ជូន FAPE និងមិនបាច់បង់ថ្លៃ ក្រោមវគ្គទី 504 ។  បើកូនរបស់អ្នកប្រើកៅអីកង់ គឺមានន័យថា កូនរបស់អ្នកអាចត្រូវការតុពិសេស ដែលអាចឲ្យគេអង្គុយរៀនបាន ។    

15.  តើកូនរបស់ខ្ញុំអាច​ទទួលបាន​ឧបករណ៍បច្ចេកវិជ្ជាជំនួយ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែរឬទេ?

អាច​ផ្តល់ជូនបាន ។ គ្រប់សិស្សដែលត្រូវទទួលការអប់រំពិសេសទាំងអស់ អាចទទួលបាន​សេវាកម្ម​អន្តរកាល ដែលមានរួមបញ្ចូលនូវ​សេវាកម្ម​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ផងដែរ ។  សេវាកម្ម​ទាំងអស់នេះ អាចរួមបញ្ចូលនូវការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញសំអាតថែទាំខ្លួន ជំនាញសង្គម និងអាកប្បកិរិយាកិច្ចការទូទៅនៅក្នុងថ្នាក់រៀន កន្លែងធ្វើការ និងនៅក្នុង​សហគមន៍ ។ 34 C.F.R.វគ្គទី 300.43 ។  ឧបករណ៍ជំនួយបច្ចេកវិជ្ជាសាមញ្ញៗ ដើម្បី​កែសម្រួល​សេវាកម្ម​បណ្តុះបណ្តាល អាចរួមបញ្ចូលនូវតុដែលអាចឲ្យជនពិការ​អង្គុយបាន ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលចេះនិយាយ និងសញ្ញាដែលបញ្ចេញជាសម្លេង ឬបញ្ចេញជាពន្លឺ ។  បើកូនអ្នក​ត្រូវការ​ការកែសម្រួលអ្វីមួយ ការកែសម្រួលនោះ​ត្រូវ​មានសរសេរចូលក្នុង IEP ។