Kev Tau Txais Technology Pab Txhawb Raws Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm

Publications
#5577.09

Kev Tau Txais Technology Pab Txhawb Raws Koj Tus Menyuam Lub Tsev Kawm

Technology pab txhawb raug phua lub ntsiab ob zaug los ntawm cov cai lij choj ntawm kev kawm tshwj xeeb hauv Tsoom Fwv.  Nws raug phua lub ntsiab tsi ntsees los ntawm IDEA hais tias yog “txhua yam khoom, cuab yeej, lossis hom kab ke khoom tsim, tsis hais muab tej khoom lag luam los ntawm tej chaw cia khoom, coj los mus hloov kho lossis hloov pauv, uas muab siv txhawb, txuag lossis txhim kho tej peev xwm kev ua tau haujlwm ntawm tej tej menyam uas xiam oob qhab.”

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

1.  Technology pab txhawb (assistive technology) hauv kev kawm tshwj xeeb yog dab tsi?

Technology pab txhawb raug phua lub ntsiab ob zaug los ntawm cov cai lij choj ntawm kev kawm tshwj xeeb hauv Tsoom Fwv.  Nws raug phua lub ntsiab tsi ntsees los ntawm IDEA hais tias yog “txhua yam khoom, cuab yeej, lossis hom kab ke khoom tsim, tsis hais muab tej khoom lag luam los ntawm tej chaw cia khoom, coj los mus hloov kho lossis hloov pauv, uas muab siv txhawb, txuag lossis txhim kho tej peev xwm kev ua tau haujlwm ntawm tej tej menyam uas xiam oob qhab.” 20 Txoj Cai hauv Teb Chaws Meskas (U.S.C., United States Code) §1401(1).  Cov cai qhuab uas sib haum qhia txog technology pab txhawb raws li txhua yam khoom lossis kev pab cuam uas koj tus menyuam tsim nyog muaj txhawm kom tau txais txiaj ntsim zoo los ntawm nws qhov kev kawm tshwj xeeb lossis cov kev pab cuam uas ntsig txog; lossis ua kom koj tus menyuam muaj peev xwm tau txais nws qhov kev kawm hauv puag ncig txwv txiav tsawg kawg kiag. 34 Txoj Cai Ntawm Cov Cai Qhuab Hauv Tsoom Fwv (C.F.R., Code of Federal Regulations) §§300.110 & 300.114. 

2.  Leej twg thiaj tsim nyog tau txais cov kev pab cuam technology pab txhawb?

Cov menyuam uas muaj kev xiam oob qhab thiab tsim nyog muaj kev pab cuam fab kev kawm tshwj xeeb txhawm kom tau txais txiaj ntsim zoo los ntawm kev kawm muaj txoj cai rau kev kawm tshwj xeeb thiab tej kev pab cuam uas ntsig txog.  Tej kev pab cuam uas ntsig txog xam muaj technology pab txhawb.  Xav tau xov xwm txhij txhua ntau ntxiv txog yam uas muab coj los txiav txim rau ntawm ib yam kev pab cuam fab technology pab txhawb ces mus saib Disability Rights California qhov kev tso tawm uas yog phau ntawv qhia txog Cov Cai thiab Kev Feem Xyuam Ntawm Kev Kawm Tshwj Xeeb (SERR, Special Education Rights and Responsibilities) Tshooj 5 muaj Xov Xwm hais txog Tej Kev Pab Cuam Uas Ntsig Txog (Information on Related Services) ntawm:  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/f504001.pdf. 

3.  Kuv yuav thov technology pab txhawb tau li cas?

Koj tuaj yeem thov tau technology pab txhawb mus raws ib lub phiaj xwm kev kawm ib leeg zus (IEP, Individual Education Plan) lossis thov ib qho kev txheeb xyuas rau technology pab txhawb.  Xav tau xov xwm txhij txhua ntau ntxiv hais txog tej kev txheeb xyuas ces mus saib Disability Rights California qhov kev tso tawm txog phau ntawv qhia  Cov Cai thiab Kev Feem Xyuam Ntawm Kev Kawm Tshwj Xeeb (SERR) Tshooj 2 muaj Xov Xwm hais txog Kev Ntsuam Xyuas/Kev Txheeb Xyuas (Information on Evaluations/Assessments) ntawm: http://www.disabilityrightsca.org/pubs/f504001.pdf.

4.  Kuv yuav tau txais technology pab txhawb nkag rau hauv kuv tus menyuam qhov IEP tau li cas?

Koj tus menyuam yuav tsum tsim nyog muaj technology pab txhawb txhawm kom tau txais txiaj ntsim zoo los ntawm kev kawm tshwj xeeb.  Technology pab txhawb kuj yuav yog feem ntawm koj tus menyuam lub hom phiaj teev tseg thiab cov hom phiaj ntawm kev kawm tshwj xeeb.
34 C.F.R. §300.39.  Piv txwv, koj tus menyuam yuav tsum muaj khoom siv txuas lus los mus teb cov lus nug thiab tham nrog nws tus xib fwb lossis cov kawm ntawv ua ke. Technology pab txhawb kuj yuav yog feem ntawm tej kev pab cuam uas ntsig txog. 34 C.F.R. §300.34.  Nws kuj yuav yog ib yam kev pab cuam uas ntsig txog lossis ua rau koj tus menyuam tau txais txiaj ntsim zoo los ntawm qhov kev pab cuam uas ntsig txog.  Technology pab txhawb kuj yuav yog ib qho kev pab lossis kev pab cuam txhawb ntxiv uas ua rau koj tus menyuam tau txais kev kawm hauv puag ncig txwv txiav uas tsawg kawg kiag. 34 C.F.R. §§ 300.42 & 300.114(a)(2).  Pawg saib xyuas IEP yuav tsum xav txog technology pab txhawb uas ua rau koj tus menyuam tuaj yeem nyob tau rau hauv chav kawm ib txwm ua ntej yuav xav txog ib qho chaw uas muaj kev txwv txiav ntau dua.

Pawg saib xyuas IEP raug tseev kom xav txog tus menyuam qhov kev tsim nyog tau txog ntawm cov khoom siv thiab/lossis kev pab cuam fab technology pab txhawb thaum uas tab tom tsim qhov IEP. 20 U.S.C., §1414(d)(3)(B)(v).  Yog tias koj tus menyuam yog ib tug neeg uas muaj kev puas zeem muag uas tsim nyog muaj Braille, pawg saib xyuas IEP yuav tsum muab lus qhia hauv Braille thiab kev siv Braille.  Tsuas muaj tib qho kev tshwj nkaus xwb uas yog thaum pawg saib xyuas IEP txiav txim, tom qab uas ntsuam xyuas koj tus menyuam cov kev tsim nyog tau tam sim no thiab yav tom ntej, uas kev siv Braille tsis phim rau koj tus menyuam.  20 U.S.C.  § 1414(3)(B)(iii).

5.  Leej twg yog tus ua tswv ntawm technology pab txhawb uas lub tsev kawm muas rau ib tug tub ntxhais kawm twg?

Tej cuab yeej uas lub pawg tsev kawm ua tus muas yuav yog lub pawg tsev kawm ntawd tug.  Yam cuab yeej yuav nyob nrog lub pawg tsev kawm yog tias koj tus menyuam tshem mus rau lwm lub pawg tsev kawm. 

6.  Kuv tus menyuam puas tuaj yeem coj tau tej cuab yeej uas lub pawg tsev kawm muas mus tom tsev?

Tau. Yog tias koj tus menyuam tsim nyog tau yam cuab yeej tom tsev txhawm rau tsim kev vam meej rau nws tej hom phiaj hauv nws li IEP.  Lub pawg tsev kawm tsis tuaj yeem tswj ciam koj tus menyuam qhov kev siv ntawm yam khoom tom tsev kawm nkaus xwb yog tias nws tsim nyog tau yam khoom tom tsev txhawm kom tau txais kev kawm pub dawb, tsim nyog, hauv tsoom fwv (FAPE, free, appropriate, public education).  Yog tias yam khoom tseem ceeb rau koj tus menyuam txhawm kom ua tiav nws cov haujlwm uas coj los ua tom tsev lossis txhawm rau xyaum kom txawj ntxiv dhau ntawm kev kawm hauv tsev kawm, yuav tsum muab nkag rau hauv nws li IEP. 

7.  Lub pawg tsev kawm puas tuaj yeem yuam kom kuv kos npe rau daim ntawv zam pub txog kev puas tsuaj thiab yuam kom kuv them rau yam cuab yeej uas raug puas tsuaj?

Cov pawg tsev kawm tuaj yeem tseev kom leej niam leej txiv kos npe rau tej kev zam pub muaj tswj ciam uas tseev kom lawv hloov tej cuab yeej uas ploj lossis puas tsuaj tab sis tsuas yog nyob rau tej xwm txheej uas xaiv heev.  Lub pawg tsev kawm tsis tuaj yeem yuam kom leej niam leej txiv hloov tej technology uas raug puas tsuaj lossis ploj vim kev xiam oob qhab ntawm tus tub ntxhais kawm thiab lub pawg tsev kawm yuav tsum tsis txhob hais tej kev zam pub hais tias tseev kom leej niam lossis leej txiv hloov tej technology uas puas tsuaj lossis ploj nyob rau lub sij hawm siv ib txwm.  Piv txwv, yog tias ib yam cuab yeej twg uas qub dua tab tom raug tus tub ntxhais kawm muab siv yam tsim nyog, thiab daim ntxaij khov es tsis ua haujlwm lawm, pawg tsev kawm yuav tsum tsis txhob hais kom leej niam lossis txiv hloov yam cuab yeej ntawd.  Ntxiv ntawd, nyob rau tej xwm txheej uas qhov technology raug nyiag yam tus tub ntxhais kawm lossis leej txiv tsis muaj kev txhaum dab tsi, leej niam lossis txiv yuav tsum tsis muaj feem xyuam dab tsi rau qhov khoom uas ploj ntawd.  Yog tias tus tub ntxhais kawm qhov kev xiam oob qhab ua rau tus tub ntxhais kawm ntawd tsis muaj kev cim xeeb zoo, lub pawg tsev kawm yuav tsum tsis txhob npaj siab hais tias kom leej niam lossis txiv hloov yam cuab yeej, tab sis yuav tsum tsim kev npaj cia kom ntseeg tau hais tias qhov cuab yeej tsis ploj nyob rau thawj qhov chaw.  

Yog tias lub pawg tsev kawm hais qhia ib qho kev zam pub twg, leej niam lossis txiv yuav tsum khom kom haum txog cov ncua sij hawm ntawm kev zam pub kom ntseeg tau hais tias leej niam lossis txiv yuav tsis muaj feem saib xyuas rau ib yam kev puas tsuaj uas xav tseg twg.

Cov niam cov txiv tuaj yeem raug tseev kom muaj feem xyuam rau kev puas tsuaj lossis kev ploj uas tshwm sim thaum qhov technology lov, tawg lossis ploj thaum uas muab siv dhau ntawm cov hau kev uas kwv yees tseg thiab xav tseg.  Piv txwv, yog tias tus tub ntxhais kawm muaj ib lub computer thiab rub software lossis ib yam kev siv uas tsis ntsig txog haujlwm kev kawm, thiab lub software lossis yam kev siv ntawd muaj virus, qhov no yuav yog ib qho kev siv uas tsis tsim nyog ntawm qhov khoom thiab kuj yuav tau hais kom leej niam leej txiv them rov qab.  Ntxiv ntawd, yog tias tus tub ntxhais kawm cia rau lwm tus (xam leej niam leej txiv nrog) siv lub cuab yeej thiab tus neeg ntawd qhov cuab yeej ntawd puas, leej niam leej txiv yuav tau them rov qab rau lub pawg tsev kawm.

8.  Lub pawg tsev kawm puas tuaj yeem ua rau kuv muas cuab yeej nrog Medi-Cal lossis kev tuav pov hwm ntiag tug?

Kev siv lwm cov chaw pab nyiaj xws li Medi-Cal lossis kev tuav pov hwm ntiag tug yog koj li kev txiav txim siab thiab yuav tsum yog ua raws kev txaus siab.  Lub pawg tsev kawm tsis tuaj yeem yuam kom koj poob rau kev poob nyiaj.  Kev poob nyiaj kuj yuav xam muaj kev muaj nyiaj tuav pov hwm tag lub neej tsawg dua qub; nqi muas kev tuav pov hwm nce siab tuaj; kab ke teev cia raug tso tseg; kev siv nyiaj uas yog txiav tawm ntawm yus pob; thiab cov tswj ciam rau cov kev pab cuam uas koj tuaj yeem siv tau.  Txawm yog hais tias koj txaus siab hlo siv lwm qhov chaw them nyiaj los lub pawg tsev kawm tseem muaj lub luag haujlwm los mus muab txhua yam kev pab cuam uas muaj nyob rau hauv IEP.  Yog tias lwm qhov chaw pab nyiaj them tsis tag tus nqi ntawm yam cuab yeej ces pawg tsev kawm yuav tsum tau them rau qhov uas tsis txaus ntawd. 

9.  Lub pawg tsev kawm puas muab kev cob qhia txog kev yuav siv yam khoom technology pab txhawb li cas?

Tau.  Lub tsev kawm yuav tsum muab kev cob qhia kom txaus rau koj tus menyuam, koj, lwm tus neeg hauv tsev neeg thiab cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm txhawm kom siv yam khoom tau mus raws qhov yog.  Lub pawg tsev kawm kuj tseem muaj feem xyuam los mus them tus nqi cob qhia thiab. 20 U.S.C. §1401(2)(E). 

10.  Leej twg thiaj muaj feem xyuam rau kev hloov kho thiab kev ceev tej khoom technology pab txhawb?

Lub pawg tsev kawm muaj feem xyuam rau kev hloov kho thiab kev ceev cov khoom uas muas los.  Cov tswv cuab ntawm pawg saib xyuas IEP yuav tsum sab laj txog kev cob qhia, kev hloov kho thiab kev ceev nrog lub pawg tsev kawm.  Txhua leej yuav tsum pom zoo rau kev npaj cia ua ntej yuav nqis tes ua raws kab ke ntawm IEP.  Nws yog lub pawg tsev kawm li feem xyuam los mus ntsuam xyuas nws tej kab ke teev cia fab kev tuav pov hwm khoom teej tug hais tias seb nws puas muaj kev tuav pov hwm txog kev ploj lossis puas tsuaj tom tsev kawm thiab tom tsev. 

11.  Puas yog lub pawg tsev kawm tuaj yeem siv tus nqi coj los mus txiav txim txog qhov hais tias seb kuv tus menyuam puas tuaj yeem tau txais qhov technology pab txhawb?

Yog, tab sis tsuas yog thaum hais tias yam khoom pheej yig dua los kuj tseem tsim nyog siv thiab.  Tus nqi yuav tsis tuaj yeem muab coj los yog hais tias txoj kev xaiv uas pheej yig dua yuav tsis lees txais koj tus menyuam mus rau FAPE. 

12.  Lub pawg tsev kawm puas tuaj yeem tseev kom kuv tus menyuam coj ib yam khoom technology pab txhawb mus rau tom tsev kawm uas kuv muas ntawm kuv ntiag tug?

Tej tsev kawm yuav tsis tuaj yeem yuam kom koj cia koj tus menyuam siv ib yam khoom twg uas yog tsev neeg li nyob rau tom tsev kawm.  Koj tus menyuam lub tsev kawm yuav tsum muab yam cuab yeej uas pawg saib xyuas IEP hais tias nws yuav tsum muaj yam ntawd. 34 C.F.R. §300.6(c). 

13.  Yuav ua li cas yog hais tias lub pawg tsev kawm tsis lees muab technology pab txhawb lossis hom technology uas kuv thov?

Koj tuaj yeem xub thov ib lub rooj sab laj IEP ua ntej txhawm rau sab laj txog qhov teeb meem thiab ua twb zoo muab daws yam yooj yooj yim.  Yog hais tias qhov technology pab txhawb tau raug pom zoo raws li hauv IEP lawm tab sis lub tsev kawm ho tsis ua raws ces koj muaj cai xa ntawv foob kev tsis txaus siab fab kev ua raws.  Yog tias koj tsis pom zoo nrog qhov IEP uas qhia tawm, koj tuaj yeem xa ntawv thov ib rooj lus kho ob tog raws kev nqis tes ua yam tsim nyog.  Xav tau xov xwm txhij txhua ntau ntxiv hais txog kev xa ntawv foob kev tsis txaus siab ces mus saib Disability Rights California qhov kev tso tawm txog phau ntawv qhia  Cov Cai thiab Kev Feem Xyuam Ntawm Kev Kawm Tshwj Xeeb (SERR)  Tshooj 6 muaj Xov Xwm txog Cov Txheej Txheem Kev Nqis Tes Ua/Kev Ua Raws (Information on Due Process/Compliance Procedures) nyob ntawm:  http://www.disabilityrightsca.org/pubs/f504001.pdf.

14.  Yog tias kuv tus menyuam tsis tsim nyog tau txais cov kev pab cuam kev kawm tshwj xeeb es nws puas tuaj yeem tau txais technology pab txhawb hauv lub pawg tsev kawm?

Koj tus menyuam kuj yuav raug saib xyuas txog raws li cov kev pab txog kev tiv thaiv kev sib cais ntawm Tsab Cai hais txog Pej Xeem Meskas Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) lossis Tshooj 504 ntawm Tsab Cai Kev Peem Tsheej (Rehabilitation Act).  Koj tus menyuam kuj yuav tau txais technology pab txhawb raws kev pab ua kom yooj yim yam muaj paus ntsis raws li hauv ADA lossis tam li ib feem ntawm lub tsev kawm li kev feem xyuam los mus muab FAPE raws li Tshooj 504.  Yog tias koj tus menyuam siv laub mus kev, nws kuj yuav tsim nyog muaj ib lub rooj uas tawm qauv tshwj xeeb nyob rau hauv chav kawm.  Lossis yog tias koj tus menyuam muaj kev puas zeem muag, nws kuj yuav tsim nyog muaj lub cos lossis software computer tshwj xeeb txhawm kom qhib tau saib li lwm leej lwm tus. 

15.  Kuv tus menyuam puas tuaj yeem tau txais technology pab txhawb txhawm kom tau koom rau hauv kev cob qhia txog kev xyaum ua haujlwm?

Tau. Txhua tus tub ntxhais kawm nyob rau kev kawm tshwj xeeb kuj yuav tau txais kev pab cuam txog kev hloov chaw uas xam muaj tej kev pab cuam cob qhia fab kev xyaum ua haujlwm.  Cov kev pab cuam no kuj yuav xam muaj kev txawj fab kev saib xyuas, kev cob qhia txog kev txawj fab kev sib raug zoo thiab xeeb ceem haujlwm txhua yam hauv chav kawm, chaw ua haujlwm thiab hauv zej tsoom. 34 C.F.R. §300.43.  Technology pab txhawb feem ntau uas siv los mus hloov kho cov kev pab cuam fab kev cob qhia kuj yuav xam muaj cov rooj uas nkag mus tau, khoom siv tham lus hauv computer, thiab tej khoom xa suab lossis xa duab ci.  Yog tias koj tus menyuam tsim nyog muaj kev hloov kho ces yuav tsum muab nkag rau hauv IEP.