Chương Trìnhh Hỗ Trợ Việc Làm/Khích Lệ Công Việc - Báo Cáo Tiền Lương Hàng Tháng và Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)

Publications
#5205.05

Chương Trìnhh Hỗ Trợ Việc Làm/Khích Lệ Công Việc - Báo Cáo Tiền Lương Hàng Tháng và Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)

Ấn phẩm này giải thích cách báo cáo tiền lương khi quý vị nhận được Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) và vì sao việc báo cáo tiền lương lại cần thiết để tránh làm mất SSI khi quý vị làm việc.

 

 

Click links below for a downloadable version.