Cov Kev Pab Txhawb Nqa Ua Hauj Lwm / Cov Kev Pab Kom Muaj Siab Ua Hauj Lwm – Kev Qhia Nyiaj Hli thiab Nyiaj Tau Los Ntxiv Pov Hwm Kev Nyab Xeeb (Supplemental Security Income (SSI))

Publications
#5205.09

Cov Kev Pab Txhawb Nqa Ua Hauj Lwm / Cov Kev Pab Kom Muaj Siab Ua Hauj Lwm – Kev Qhia Nyiaj Hli thiab Nyiaj Tau Los Ntxiv Pov Hwm Kev Nyab Xeeb (Supplemental Security Income (SSI))

Daim ntawv tshaj tawm no piav qhia txog kev qhia koj li nyiaj hli ua hauj lwm li cas thaum koj tau txais Cov Nyiaj Tau Los Ntxiv Pov Hwm Kev Nyab Xeeb SSI thiab vim li cas koj thiaj li ceeb toom koj cov nyiaj hli tsim nyog kom tsis txhob poob koj li SSI thaum koj ua hauj lwm.

Daim ntawv tshaj tawm no piav qhia txog kev qhia koj li nyiaj hli ua hauj lwm li cas thaum koj tau txais Cov Nyiaj Tau Los Ntxiv Pov Hwm Kev Nyab Xeeb SSI thiab vim li cas koj thiaj li ceeb toom koj cov nyiaj hli tsim nyog kom tsis txhob poob koj li SSI thaum koj ua hauj lwm.

Cov Nyiaj Tau Los Ntxiv Pov Hwm Kev Nyab Xeeb SSI yog txoj kev pab rau cov neeg muaj qhov tsis taus ntawm lub cev, dig muag, los sis laus dua 65 xyoos thiab tsis tuaj yeem them nyiaj nqi tsev, khoom noj, thiab kev saib xyuas kev noj qab haus huv.

Yog tias koj tsim nyog muaj npe tau txais SSI, koj yuav tau txais kev kuaj xyuas ntawm thawj lub hli kom them rau zaub mov los sis chaw nyob. Cov tau txais SSI tseem yuav tau txais kev pab them nqi Medi-Cal dawb rau lawv tus kheej.

Vim li cas kuv thiaj yuav tsum tau tshaj tawm cov nyiaj ua hauj lwm txhua txhua lub hli?

Txoj cai lij choj hais tias koj yuav tsum tshaj qhia koj cov nyiaj ua hauj lwm thaum koj tau txais SSI.

Koj cov nyiaj ua hauj lwm tuaj yeem los sis cuam tshuam rau tus nqi ntawm koj daim tshev SSI. SSI xam tias yuav them nyiaj rau koj ntau npaum li cas yog nyob ntawm koj cov nyiaj tau los txhua hli ntawm kev ua hauj lwm thiab cov nyiaj uas koj tau los ntawm lwm txoj hau kev. Chaw hauj lwm Pov Hwm Kev Nyab Xeeb Hauv Sim Neej kuj saib cov nuj nqis uas koj them uas ua rau koj ua hauj lwm thaum xam koj cov nyiaj SSI.

Koj yuav tsum tshaj qia koj cov nyiaj tau los ntawm kev ua hauj lwm txhua hli kom paub tseeb koj thiaj tau txais cov nyiaj SSI raug. Kev hais qhia cov nyiaj them ua hauj lwm txhua hli yuav pab koj kom tsis txhob tau them tshaj los sis poob koj li SSI.

Thaum twg mam tshaj qhia cov nyiaj them ua hauj lwm

Tshaj qhia koj cov nyiaj ua hauj lwm sai li sai tau uas koj tau txais koj cov nyiaj hli ntawm lub hli kawg ntawd. Cov nyiaj ua hauj lwm yuav tsum tshaj tawm tsis pub dhau 10 hnub ntawm lub hlis tom ntej. Piv txwv li, yog tias koj ua hauj lwm thaum Lub Ib Hlis koj yuav tsum tshaj tawm cov nyiaj them thaum koj tau txais koj cov nyiaj hli kawg rau Lub Ib Hlis, tab sis tsis pub dhau Hnub Tim 10 Lub Ob Hlis.

Leej twg yuav yog tus ua lub luag hauj lwm rau qhov kev tshaj qhia cov nyiaj ua hauj lwm?

Yog tias koj yog tus sawv cev rau cov neeg txais nyiaj hli, nws yog koj lub luag hauj lwm los tshaj qhia txog cov nyiaj them nqi ua hauj lwm. Cov neeg sawv cev txais nyiaj hli yuav tsum tsim lawv tus kheej ib tug as khauj My Social Security los qhia cov nyiaj them ua hauj lwm rau hauv online rau tus tau txais SSI uas koj sawv cev. Koj kuj tseem yuav tau siv lub xov tooj aus ma tiv los sis kev tshaj qhia nyiaj them ua hauj lwm dawb hauv lub xov tooj uas muaj application txhawm rau tshaj tawm cov nyiaj them ua hauj lwm rau koj tus neeg tau txais SSI.

Koj yuav tsum tau tshaj qhia cov nyiaj them nqi ua hauj lwm yog tias koj yog tus txij nkawm, niam txiv, los sis tus txhawb nqa ntawm tus neeg tau txais SSI. Koj tus txij nkawm yuav tsum nrog koj nyob. Cov niam txiv yuav tsum nyob nrog koj thiab koj yuav tsum muaj hnub nyoog qis dua 18 xyoo. Yog tias koj tsis yog neeg xam xaj As Mes Kas, koj tus neeg pab txhawb nqa yuav tsum tshaj qhia cov nqi them ua hauj lwm txawm hais tias tus neeg tus neeg txhawb nqa tsis nrog koj nyob los xij.

Cov neeg sawv cev txais nyiaj, cov txij nkawm, cov niam txiv los sis cov neeg pab txhawb nqa rau cov neeg tau txais SSI tuaj yeem siv lub xov tooj aus ma tiv los sis kev tshaj qhia nyiaj them ua hauj lwm dawb hauv lub xov tooj uas muaj application txhawm rau tshaj tawm cov nyiaj them ua hauj lwm ntawm tus neeg tau txais SSI.

NCO TSEG: Yog tias koj yog tus txij nkawm, niam txiv, los sis tus neeg pab txhawb nqa ntawm tus neeg tau txais SSI, koj yuav tsum tshaj qhia rau Chaw hauj lwm Pov Hwm Kev Nyab Xeeb Hauv Sim Neej (Social Security) yog tias koj pib los sis tso tseg tsis ua hauj lwm.

Yuav tshaj qhia cov nyiaj them nqi ua hauj lwm li cas thaum koj tau txais SSI.

Qhov Kev Xaiv 1-tus as khauj My Social Security

Koj tuaj yeem tshaj qhia cov nyiaj them nqi ua hauj lwm hauv online los ntawm kev sau npe rau Social Security yog li ntawv koj tuaj yeem nkag mus rau tus as khauj My Social Security. Kev tshaj qhia koj cov nyiaj them nqi ua hauj lwm kev siv koj tus as khauj My Social Security yog ib txoj kev yooj yim thiab nyab xeeb los tshaj qhia txog koj cov nyiaj them nqi ua hauj lwm. Tom qab kev qhia koj cov nyiaj them nqi ua hauj lwm hauv kev siv tus as khauj My Social Security, koj tuaj yeem khaws los sis luam tawm ib daim qauv ntawm koj daim tshev txais nyiaj. Khaws daim tw tshev txais nyiaj cia hauv qhov chaw nyab xeeb. Daim tw tshev txais nyiaj ua pov thawj koj tau qhia txog koj cov nyiaj them nqi ua hauj lwm.

Kev rau npe tsim tus as khauj My Social Security, mus rau lub chaw hauj lwm saib xyuas Kev Nyab Xeeb Hauv Sim Neej (Social Security) lub vev xaib ntawm: https://www.ssa.gov/myaccount/, thiab xaiv qhov "Create an Account"

Yog tias koj tau txais nyiaj SSI thiab lwm cov nyiaj pab xiam oob khab xws li Nyiaj Pov Hwm Kev Nyab Xeeb Sim Neej Rau Lub Cev Tsis Taus (SSDI), koj tuaj yeem siv cov txheej txheem them nyiaj hauv online qhia cov nyiaj them ncaj qha mus rau SSI thiab SSDI.

Nco tseg: yog tias koj tau txais nyiaj SSI thiab SSDI, los sis cov nyiaj Pab Cuam Kev Nyab Xeeb Hauv Sim Neej uas zoo li SSDI zoo li Cov Nyiaj Pab Poj Ntsuam Uas Xiam Oob Khab (Disabled Widow Benefits (DWB)) los sis Cov Nyiaj Pab Rau Cov Me Nyuam Uas Muaj Lub Tsis Taus (Child

Disability Benefits (CDB)), koj yuav tsum tshaj qhia koj cov nyiaj them nqi ua hauj lwm mus rau cov kev pab cuam SSI thiab cov kev pab cuam SSDI. Yog tias koj tshaj qhia koj cov nyiaj them nqi ua hauj lwm ncaj qha mus rau cov kev pab cuam SSI nkaus xwb, koj yuav xaus nrog kev them nyiaj tshaj ntawm SSDI vim tias SSI thiab SSDI yog cov phiaj xwm kev pab cuam Kev Nyab Xeeb Hauv Sim Neej sib txawv thiab tsis qhia tawm cov ntaub ntawv ntsig txog koj cov nyiaj hli.

Tom qab nkag mus rau hauv tus as khauj My Social Security, koj yuav pom koj tus tswv hauj lwm lub npe rau Daim Ntawv Kev Qhia Nyiaj Ua Hauj Lwm hauv tus as khauj My Social Security. Yog koj xav hais qhia cov nyiaj them nqi ua hauj lwm rau cov tswv hauj lwm tab sis tsis pom nyob ntawm daim ntawv tshaj tawm cov nyiaj nqi ua hauj lwm, koj yuav tsum ceeb toom koj cov nyiaj nqi hauj lwm mus rau lub chaw hauj lwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Hauv Sim Neej hauv cheeb tsam zej zog hloov cov txheej txheem xa hauv online.

Qhov Kev Xaiv 2-Kev Nyab Xeeb Hauv Sim Neej (Social Security) tus xov tooj aus taus mas tiv

Cov uas tau txais SSI tuaj yeem tshaj qhia lawv cov nyiaj hli hauv xov tooj los ntawm kev siv Social Security tus xov tooj aus taus mas tiv los sis los ntawm kev hu xov tooj thiab tham nrog tus neeg sawv cev ntawm Social Security.

Txhawm rau tham nrog tus neeg sawv cev Social Security, hu thaum 7 teev sawv ntxov. txog 7 teev tsaus ntuj. Hauv ib lim tiam. Tus xov tooj hu dawb yog 800-772-1213Image los sis 800-325-0778Image (TTY). Xov tooj aus taus mas tiv qhib cia li 24 xuab moos hauv ib hnub.

Qhov Kev Xaiv 3- siv koj lub xov tooj iPhone los sis android smartphone

Qhia txog koj cov nyiaj them nqi ua hauj lwm siv koj lub xov tooj smartphone los ntawm rub Social Security app hauv koj lub xov tooj. Lub app no siv tau nrog cov xov tooj android and iPhone smartphones.

Mus saib tau: https://youtu.be/bXYL1XkC3R4 mus rub tawm lub app thiab pib siv txoj kev yooj yim thiab nyab xeeb no los qhia txog koj cov nyiaj them nqi ua hauj lwm.

NCO TSEG: tsis txhob qhia cov nyiaj them nqi ua hauj lwm hauv online los sis siv cov xov tooj aus taus mas tiv los sis kev tshaj qhia dawb hauv xov tooj los ntawm lub application rau:

  • tshaj tawm cov nyiaj them nqi ua hauj lwm rau tus tswv ntiav hauj lwm uas tsis tshwm rau hauv daim ntawv tshaj tawm cov nyiaj them nqi ua hauj lwm hauv My Social Security
  • tshaj tawm cov kev ua hauj lwm thawj zaug
  • tshaj tawm cov nyiaj them nqi ua hauj lwm tom qab lub sij hawm kawg.
  • tshaj tawm cov nyiaj tau los ntawm kev ua hauj lwm rau tus kheej
  • tshaj tawm txog cov nuj nqis rau kev ua hauj lwm vim koj qhov kev tsis taus los sis dig muag, xws li cov kev siv nyiaj ua hauj lwm uas ntsig txog qhov kev tsis taus (impairment-related work expenses (IRWE)) los sis cov kev siv nyiaj ua hauj lwm ntawm cov neeg dig muag (blind work expenses (BWE))
  • soj qab koj txoj kev ua hauj lwm nce qib los sis tshaj qhia cov nuj nqis yog tias koj koom rau hauv qhov phiaj xwm rau kev ua tiav los ntawm tus kheej (plan for achieving self-sufficiency (PASS))

Koj yuav tsum hu rau lub chaw ua hauj lwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Hauv Sim Neej hauv koj lub zej zog yog tias koj xav ua qee yam saum toj no. Cov neeg koom hauv qhov phiaj xwm PASS yuav tsum tiv tauj lawv tus PASS Cadre.

Qhov Kev Xaiv 4 –tshaj qhia cov nyiaj them nqi ua hauj lwm los ntawm kev xa ntawv

Rau qhov dav dav peb tsis pom zoo siv cov ntawv xa mus qhia cov nyiaj them nqi ua hauj lwm. Koj cov tw tshev nyiaj them nqi ua hauj lwm tej zaum yuav poob, yuam kev, los sis tej zaum yuav qeeb rau kev ua koj cov ntaub ntawv nyiaj hli, uas tuaj yeem ua rau koj cov nyiaj SSI them tsis raug. Yog tias koj siv lub ntawv xav ntawv, peb tau nqua hu kom xa koj cov tw tshev nyiaj hli los ntawm cov chaw xa ntawv uas muaj pov thawj lees paub. Nco ntsoov tias muaj tus nqi them rau kev siv xa ntawv muaj ntawv pov thawj, thaum tsis muaj nqi dab tsi qhia txog cov nyiaj them ua hauj lwm hauv online, hauv xov tooj, los sis kev siv lub application dawb hauv xov tooj.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.