برنامه های حمایت از کارکنان/انگیزش های شغلی - گزارش دستمزد ماهانه و درآمد تکمیلی تأمین اجتماعی (SSI)

Publications
#5205.16

برنامه های حمایت از کارکنان/انگیزش های شغلی - گزارش دستمزد ماهانه و درآمد تکمیلی تأمین اجتماعی (SSI)

این نشریه توضیح می دهد زمانی که درآمد تکمیلی تأمین اجتماعی (SSI) دریافت می کنید، چگونه دستمزد خود را گزارش دهید و چرا گزارش دستمزد برای جلوگیری از قطع SSI شما در زمانی که کار می کنید، ضروری است.

 

 

Click links below for a downloadable version.